Τροποποίηση (2η) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 κληροδοτήματος Ζήση Παπαλαζάρου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

οικ. έτους  2016

(2η Τροποποίηση)

(όπως εγκρίθηκε με το με αριθ. πρωτ. 109495/27-07-2016 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας,

σχετική η υπ’ αριθμ. 166/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

Ε Σ Ο Δ Α
ΚΑ Α1 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2015 1.360.000,00 €
ΚΑ Α2 ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 15.000,00 €
ΚΑ Α3 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 50.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 1.425.000,00 €
 
Ε Ξ Ο Δ Α
ΚΑ Β1 Δαπάνες Συντήρησης και Επισκευής κτιρίων 30.000,00 €
ΚΑ Β2 Δαπάνες Νομικών – Συμβολαιογράφων 5.000,00€
ΚΑ Β3 Αμοιβές Λοιπών Ελευθέρων Επαγγελματιών 5.000,00€
ΚΑ Β4 Δαπάνες Κοινοχρήστων Χρήσης 2016 5.000,00€
ΚΑ Β5 Δαπάνες Κοινοχρήστων Προηγούμενων χρήσεων 1.500,00€
ΚΑ Β6 Απόδοση 5 ‰ άρθρο 65 & 2 του Ν. 4182/2013 325,00€
ΚΑ Β7 Απόδοση 5 ‰ άρθρο 65 & 2 του Ν. 4182/2013 προηγούμενων ετών 1.000,00€
ΚΑ Β8 Απόδοση κρατήσεων από μισθώματα σε Δ.Ο.Υ. Καστοριάς 3.000,00€
ΚΑ Β9 Φόρος ακίνητης περιουσίας. 10.000,00€
ΚΑΒ10 Φόρος Εισοδήματος 30.000,00€
ΚΑΒ11 Απρόβλεπτες Δαπάνες 1.000,00€
ΚΑΒ12 Γραφική Ύλη 300,00€
ΚΑ Β13 Αγορά κτιρίου και μετασκευή του σε πολιτιστικό κέντρο 1.282.875,00€
ΚΑ Β14 Οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων 1.500,00€
ΚΑ Β15 Οδοιπορικά έξοδα αιρετών 1.000,00€
ΚΑ Β16 Φόρος ακίνητης περιουσίας, έτους 2015 9.000,00€
  Αποθεματικό 38.500,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 1.425.000,00 €
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.425.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 1.425.000,00  €

 

 

Προϋπολογισμός έτους 2016 (όπως εγκρίνεται)

Α) Υπόλοιπο προηγ. χρήσης  : 1.360.000,00 €
Β) Έσοδα παρούσης              : 65.000,00€
Γ) Γενικό Σύνολο Εσόδων      : 1.425.000,00€
Δ) Έξοδα                             : 1.425.000,00€
Ε) Αποθεματικό                    : 38.500,00€
ΣΤ) Γενικό Σύνολο Εξόδων    : 1.386.500,00€

Leave a Reply

Your email address will not be published.