Τροποποίηση (2η) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 κληροδοτήματος Ζήση Παπαλαζάρου

Τροποποίηση (2η) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 κληροδοτήματος Ζήση Παπαλαζάρου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

οικ. έτους  2016

(2η Τροποποίηση)

(όπως εγκρίθηκε με το με αριθ. πρωτ. 109495/27-07-2016 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας,

σχετική η υπ’ αριθμ. 166/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

Ε Σ Ο Δ Α
ΚΑ Α1 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2015 1.360.000,00 €
ΚΑ Α2 ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 15.000,00 €
ΚΑ Α3 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 50.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 1.425.000,00 €
 
Ε Ξ Ο Δ Α
ΚΑ Β1 Δαπάνες Συντήρησης και Επισκευής κτιρίων 30.000,00 €
ΚΑ Β2 Δαπάνες Νομικών – Συμβολαιογράφων 5.000,00€
ΚΑ Β3 Αμοιβές Λοιπών Ελευθέρων Επαγγελματιών 5.000,00€
ΚΑ Β4 Δαπάνες Κοινοχρήστων Χρήσης 2016 5.000,00€
ΚΑ Β5 Δαπάνες Κοινοχρήστων Προηγούμενων χρήσεων 1.500,00€
ΚΑ Β6 Απόδοση 5 ‰ άρθρο 65 & 2 του Ν. 4182/2013 325,00€
ΚΑ Β7 Απόδοση 5 ‰ άρθρο 65 & 2 του Ν. 4182/2013 προηγούμενων ετών 1.000,00€
ΚΑ Β8 Απόδοση κρατήσεων από μισθώματα σε Δ.Ο.Υ. Καστοριάς 3.000,00€
ΚΑ Β9 Φόρος ακίνητης περιουσίας. 10.000,00€
ΚΑΒ10 Φόρος Εισοδήματος 30.000,00€
ΚΑΒ11 Απρόβλεπτες Δαπάνες 1.000,00€
ΚΑΒ12 Γραφική Ύλη 300,00€
ΚΑ Β13 Αγορά κτιρίου και μετασκευή του σε πολιτιστικό κέντρο 1.282.875,00€
ΚΑ Β14 Οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων 1.500,00€
ΚΑ Β15 Οδοιπορικά έξοδα αιρετών 1.000,00€
ΚΑ Β16 Φόρος ακίνητης περιουσίας, έτους 2015 9.000,00€
  Αποθεματικό 38.500,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 1.425.000,00 €
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.425.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 1.425.000,00  €

 

 

Προϋπολογισμός έτους 2016 (όπως εγκρίνεται)

Α) Υπόλοιπο προηγ. χρήσης  : 1.360.000,00 €
Β) Έσοδα παρούσης              : 65.000,00€
Γ) Γενικό Σύνολο Εσόδων      : 1.425.000,00€
Δ) Έξοδα                             : 1.425.000,00€
Ε) Αποθεματικό                    : 38.500,00€
ΣΤ) Γενικό Σύνολο Εξόδων    : 1.386.500,00€

Leave a Reply

Your email address will not be published.