Τρεις διαγωνισμοί για 709 μόνιμες θέσεις σε φορείς του υπ. Δικαιοσύνης

Τρεις διαγωνισμοί για 709 μόνιμες θέσεις σε φορείς του υπ. Δικαιοσύνης

Μέσω τριών διαγωνισμών αναμένεται να γίνουν 709 μόνιμες προσλήψεις στα δικαστήρια και σε φορείς του υπουργείου Δικαιοσύνης. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα ξεκινάει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων της προκήρυξης 2Κ/2017 για 135 θέσεις πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Παράλληλα, στο Εθνικό Τυπογραφείο βρίσκεται για δημοσιευση η ανακληθείσα προκήρυξη 1Κ/2017 για 404 θέσεις. Τέλος εντός Μαρτίου δρομολογούνται και άλλες 170 μόνιμες θέσεις μέσω ΑΣΕΠ για τις κατηγορίες τεχνολογικής, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Αναλυτικά:

2Κ/2017

Τις αιτήσεις τους μπορούν να καταθέτουν οι υποψήφιοι από 1η Μαρτίου  για τις 135 μόνιμες προσλήψεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες).Σύμφωνα με την κατανομή των θέσεων θα προσληφθούν: εξήντα εννιά (69) άτομα ειδικοτήτων ΠΕ Πληροφορικής (ΠΕ Επιστήμης των Υπολογιστών ή ΠΕ Μηχανικών Η/Υ), και  εξήντα έξι (66) άτομα ειδικοτήτων ΤΕ Πληροφορικής (ΤΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων). Οι αρμοδιότητες των υπαλλήλων ΠΕ και ΤΕ Πληροφορικής των προκηρυσσόμενων θέσων είναι η οργάνωση, ο συντονισμός, η ενημέρωση των παραγομένων ή τηρούμενων σε ηλεκτρονική μορφή δεδομένων, η πλήρης ανάπτυξη και εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων, η απρόσκοπτη λειτουργία τους, η μελέτη, η ανάλυση η επίβλεψη και η δημιουργία αναλυτικών φακέλων τεκμηρίωσης, καθώς και η συντήρηση και υποστήριξη των τελούντων σε λειτουργία πληροφορικών συστημάτων στις Υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Δικαστήρια, Δικαστικές Υπηρεσίες, Άρειος Πάγος κ.τ.λ.).

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr) και να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π. στη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π., αίτηση για την Προκήρυξη 2Κ/2017, Τ.Θ. 14308 Αθήνα Τ.Κ. 11510 αναγράφοντας την κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν, σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ). Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 15 Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε.). Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Δειτε εδω περισσότερα

1Κ/2017

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στάλθηκε εκ νέου η προκήρυξη 1Κ /2017 του ΑΣΕΠ που αρχικά είχε ανακοινωθεί τις πρώτες μέρες του 2017 από το ΑΣΕΠ αλλά ανακλήθηκε μετά από αίτημα του υπουργείου Δικαιοσύνης για να συμπεριληφθούν περισσότερα πτυχία στα προσόντα των τίτλων σπουδών των υποψηφίων ώστε να διευρυνθεί η δυνατότητα συμμετοχής στον διαγωνισμό, χωρίς να αποκλείεται κανένα πτυχίο. Υπενθυμίζουμε ότι η προκήρυξη αφορούσε στην πρόσληψη 404 υπαλλήλων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ Γραμματέων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια & Διακαστικές Υπηρεσίες της χώρας).

Οι Γραμματείς των δικαστηρίων μετέχουν στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων και συντάσσουν τα πρακτικά, τις εκθέσεις, τις πράξεις και τα άλλα έγγραφα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την πιστοποίηση των δικαστικών ενεργειών. Εκδίδουν τα απόγραφα και αντίγραφα, τα πιστοποιητικά και αποσπάσματα, τηρούν και ενημερώνουν τα βιβλία και φυλάσσουν το αρχείο και τα άλλα αντικείμενα των δικαστηρίων ή των εισαγγελιών. Εκτός από τον τίτλο σπουδών τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ: στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου και πιστοποιητικό εντοπιότητας: (κατά περίπτωση) που αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος είναι μόνιμος κάτοικος των δήμων των νομών ή νησιών εφόσον επιθυμεί το διορισμό του σε θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 και της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στον αντίστοιχο δήμο ή νομό ή νησί και δεσμεύεται να υπηρετήσει σε αυτή τη θέση επί μία τουλάχιστον δεκαετία.

3Κ/2017

Τα στελέχη του ΑΣΕΠ επεξεργάζονται τις τελευταίες λεπτομέρειες της προκήρυξης 3Κ/2017 που αφορά σύμφωνα με πληροφορίες της «Αγοράς Εργασίας» σε 170 νέους μόνιμους υπαλλήλους τεχνολογικής, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Πρόκειται για τι τρίτο πακέτο θέσεων από τις συνολικά 709 προσλήψεις που έχει αιτηθεί το υπουργείο Δικαιοσύνης προκειμένου να ενισχυθούν τα δικαστήρια και οι δικαστικές αίθουσες της χώρας. Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν σε αυτήν την τρίτη και τελευταία προκήρυξη είναι ΤΕ Γραμματέων Δικαστηρίων, ΔΕ Γραμματέων Δικαστηρίων και ΥΕ Γενικών καθηκόντων. Ο διαγωνισμός αναμένεται να βγει στον «αέρα» στα μέσα Μαρτίου και θα ακολουθήσει η ηλεκτρονική διαδικασία αιτήσεων όπως και στις άλλες δυο προκηρύξεις.

Πηγή: http://www.economy365.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published.