Την Τετάρτη η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καστοριάς

Την Τετάρτη η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καστοριάς

Σας παρακαλούμε την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 13:30 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

 1. Έγκριση ή μη διάθεσης πιστώσεων
 2. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού – πίνακα στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Καστοριάς έτους 2017
 3. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή που χορηγήθηκε στους προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
 4. Συγκρότηση Επιτροπής του Ν.4412/2016 Διενέργειας Διαγωνισμών-Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών και Υπηρεσιών
 5. Συγκρότηση Επιτροπής του Ν.4412/2016 Διαγωνισμών έργων προϋπολογισμού έως 1.000.000,00 €
 6. Συγκρότηση Επιτροπής του Ν.4412/2016 Διαγωνισμών έργων προϋπολογισμού μεγαλύτερου του 1.000.000,00 €
 7. Έγκριση τευχών δημοπράτησης – Κατάρτιση όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Σκυλοτροφών», Α.Μ. 11/2016, προϋπολογισμού 29.996,00 €
 8. Έγκριση τευχών δημοπράτησης – Κατάρτιση όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων», Α.Μ. 32/2016, προϋπολογισμού 39.997,44 €
 9. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση Ανακατασκευής Παιδικής Χαράς Πάρκου Ολυμπιακής Φλόγας Δ.Ε. Καστοριάς» Α.Μ. 100/2016, προϋπολογισμού 7.277,52 €
 10. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση Εργασιών στο 1ο Γυμνάσιο για Βελτίωση της Λειτουργίας του 1ου Δημοτικού Καστοριάς» Α.Μ. 106/2016, προϋπολογισμού 5.250,00 €
 11. Έγκριση παραλαβής μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνική Μελέτη Συνδετήριας Περιφερειακής Οδού Νταηλάκη με Λεωφόρο Αμπελώνων»
 12. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 κληροδοτήματος Ζήση Παπαλαζάρου

Leave a Reply

Your email address will not be published.