Τι αλλάζει στον υπολογισμό του εφάπαξ – Ποιοι θα εισπράξουν περισσότερα

Τι αλλάζει στον υπολογισμό του εφάπαξ – Ποιοι θα εισπράξουν περισσότερα

Αλλαγή στο ποσοστό αναπλήρωσης, βάσει του οποίου θα υπολογίζεται στο εξής το εφάπαξ, με συνέπεια να υπάρχει η πιθανότητα να αυξηθεί το τελικό ποσό που θα χορηγείται στους δικαιούχους, αποφάσισε το υπουργείο Εργασίας για όσους ασφαλισμένους (πχ δημοτικοί – κοινοτικοί υπάλληλοι, δικαστικοί) έχουν καταβάλλει εισφορές υψηλότερες του 4%, που είναι το σημερινό όριο.

Σε σχετική εγκύκλιο που υπογράφει ο υφυπουργός Εργασίας κ. Τάσος Πετρόπουλος, επισημαίνεται ότι για μισθωτούς με εισφορά ύψους 4% επί των αποδοχών, η εφάπαξ παροχή αποτελείται από το γινόμενο του εξήντα τοις εκατό (60%) των αποδοχών, επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις, επί του δεκαδικού αριθμού των ετών ασφάλισης έως και την 31.12.2013, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου.

Για τους μισθωτούς με εισφορά ύψους διάφορου του 4% ή με σταθερό ποσό εισφοράς το ως άνω ποσοστό (60%) θα αναπροσαρμόζεται αναλογικά ως προς το ύψος της εισφοράς, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

Επειδή, όμως, διαπιστώθηκε ότι υπήρξαν περιπτώσεις ΝΠΔΔ όπου η εισφορά 4% ίσχυε για τα πρώτα 10 έτη του εργασιακού βίου και στη συνέχεια αυξήθηκε στο 5%, το υπουργείο  Εργασίας αποφάσισε ανάλογη αναπροσαρμογή στον τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ.

Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι το ποσοστό αναπλήρωσης για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής στους ασφαλισμένους του ν. 103/75, θα ανέρχεται σε 75% αντί του 60%, αποκλειστικά και μόνο για το χρόνο ασφάλισης για τον οποίο η κράτηση υπολογίζεται με το ποσοστό εισφοράς 5 %.

Για παράδειγμα, έστω υπάλληλος ΝΠΔΔ που ασφαλίστηκε στον ν. 103/75 την 1-6-1984 και αποχωρεί την 31-5-2014:
Ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει συνολικό χρόνο ασφάλισης 30 έτη. Το ΝΠΔΔ θα υπολογίσει και θα αποδώσει την εφάπαξ παροχή για το χρονικό διάστημα από 1-6-1984 έως 31-12-2005 βάσει της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4, όπως ισχύει, με ποσοστό αναπλήρωσης 60% για το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί σε μηνιαία εισφορά 4% και με ποσοστό αναπλήρωσης 75% για το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί σε μηνιαία εισφορά 5%.

Όπως ορίστηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 41 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) και καθώς ο ασφαλισμένος αποχώρησε στις 31-5-2014, ως αποδοχές, νοείται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα 5 τελευταία έτη πριν από την αποχώρησή του, εφόσον υπεβλήθηκαν σε κρατήσεις υπέρ του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ του ΤΠΔΥ χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα εορτών και αδείας, ήτοι η πενταετία από 1-6-2009 έως 31-5-2014. Καθώς στον υπολογισμό της πενταετίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αποχώρησης, δεν υφίσταται ανάγκη επικαιροποίησης και επομένως δεν απαιτείται να προσαυξηθεί ο μέσος όρος της ως άνω πενταετίας κατά την ετήσια μεταβολή μισθών υπολογιζόμενη από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Το υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει ότι οι φορείς οι οποίοι έχουν ήδη εκδώσει σχετικές πράξεις απονομής της εφάπαξ παροχής του ν. 103/1975, παρακαλούνται όπως προβούν οίκοθεν στην έκδοση τροποιητικών-συμπληρωματικών πράξεων για την χορήγηση τυχόν διαφορών.

Πηγή: Βασίλης Αγγελόπουλος/ http://www.dikaiologitika.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published.