Τι αλλάζει στα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας

Τη δυνατότητα χρηματοδότησης των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα από πόρους του ΕΣΠΑ είτε από εθνικούς, είτε από άλλους πόρους, καθώς και τη δυνατότητα επιχορήγησης του ΟΑΕΔ με πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, από την αρμόδια αναπληρώτρια υπουργό Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου.
Παράλληλα, προβλέπεται η σύσταση 360 νέων οργανικών θέσεων εργασίας στον ΟΑΕΔ καθώς και η δυνατότητα σε ΟΤΑ να καταρτίζουν Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.
Ειδικότερα με την τροπολογία συστήνονται στον ΟΑΕΔ 360 νέες οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, κατά βάση για Εργασιακούς Συμβούλους.
Πρόκειται για 305 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Διοικητικού και Οικονομικού και 55 θέσεις Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Διοικητικού – Λογιστικού. Σύμφωνα με την αναλυτική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), το ετήσιο κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό ανέρχεται σε περίπου 5,7 εκατ. ευρώ.
Έτσι επιδιώκεται «η ενίσχυση της δυναμικότητας του ΟΑΕΔ σε προσωπικό, κυρίως σε εργασιακούς συμβούλους, προκειμένου να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικότερα η ανεργία, ταυτόχρονα δε να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις του Οργανισμού έναντι της ΕΕ και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, σύμφωνα με τις επιταγές του οποίου, ο ΟΑΕΔ, επιπλέον των υπηρεσιών που ήδη παρέχει προς τους ανέργους από τα ΚΠΑ2, οφείλει τα επόμενα χρόνια, να καλύψει πρόσθετες δραστηριότητες (αναζήτηση κενών θέσεων εργασίας για τροφοδότηση της νέας διαδικτυακής πύλης (portal) του Οργανισμού, εξυπηρέτηση εργοδοτών για συμμετοχή σε προγράμματα, εξασφάλιση θέσεων πρακτικής άσκησης για τους μαθητές/σπουδάστές των ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και δημοσίων ΙΕΚ, εξατομικευμένη υποστήριξη των δικαιούχων του εγγυημένου κοινωνικού εισοδήματος, διεύρυνση του φάσματος και της κλίμακας παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους ανέργους, έλεγχος ανεργίας ανά τρίμηνο των αναζητούντων εργασία εγγεγραμμένων στο μητρώο του ΟΑΕΔ)».
Στην τροπολογία επίσης δίνεται η δυνατότητα σχεδιασμού και κατάρτισης Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα με την απασχόληση ανέργων απευθείας από Δήμους και Περιφέρειες ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. σχολεία, νοσοκομεία) με αποκλειστική χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους.
Επίσης, εισάγεται η δυνατότητα απασχόλησης ωφελουμένων σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ εποπτευόμενα από υπουργεία. Η δαπάνη από τον κρατικό προϋπολογισμό λόγω της συγχρηματοδότησης των Προγραμμάτων υπολογίζεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε 24 εκατ. ευρώ το 2016 και 31 εκατ. ευρώ το 2017.
Στην εισηγητική έκθεση μάλιστα, αναφέρεται πως με σκοπό την άμεση ανάσχεση της ανεργίας και ως έκτακτο μέτρο, η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, του υπουργείου Εργασίας σχεδιάζει και καταρτίζει Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, με απασχόληση των ανέργων απευθείας σε δήμους, περιφέρειες ή σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, όπως σε σχολεία και νοσοκομεία, σε Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενα από υπουργεία, είτε με συγχρηματοδότηση από πόρους του Ε.Σ.Π.Α., είτε με συγχρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ και ευνοϊκούς ή άλλους πόρους, είτε με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους.
Για τα συγκεκριμένα προγράμματα δίνεται η δυνατότητα επιχορήγησης του ΟΑΕΔ από πόρους του Π.Δ.Ε. (εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου σκέλους) ή του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με μεταφορά αντίστοιχης πίστωσης.
Μάλιστα, προβλέπεται ότι ο σχεδιασμός των ως άνω προγραμμάτων δύναται να περιλαμβάνει δράσεις ενεργοποίησης των ωφελουμένων με στόχο τη διευκόλυνση επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.
Επιτρέπεται η επέκταση της χρονικής διάρκειας των άνω προγραμμάτων στα οποία οι ωφελούμενοι απασχολούνται για τη λειτουργία οργανωμένων εγκαταστάσεων προσφύγων και μεταναστών, όπως χώρων υποδοχής ή/και ταυτοποίησης, δομών προσωρινής φιλοξενίας ή/και προσωρινής υποδοχής προσφύγων και μεταναστών.
Ο ΟΑΕΔ θα καταρτίζει την Δημόσια Πρόσκληση για τα προγράμματα και είναι ο αρμόδιος φορέας για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ωφελουμένων και την κατάρτιση του πίνακα των ωφελουμένων, τη σύζευξη των ωφελουμένων με τις θέσεις απασχόλησης των επιβλεπόντων φορέων, όπως θα έχουν προσδιοριστεί από το Δικαιούχο, τη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων στους επιβλέποντες φορείς και την καταβολή των αμοιβών στους ωφελουμένους και των ασφαλιστικών εισφορών στους επιβλέποντες φορείς.
Επιβλέποντες Φορείς είναι οι φορείς οι οποίοι θα προσλάβουν (δήμοι, περιφέρειες, άλλες δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενα από υπουργεία) θα απασχολήσουν τους ανέργους και θα πιστοποιούν την απασχόληση τους στον ΟΑΕΔ, προκειμένου να καταβληθεί το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος.
Πηγή:topontiki.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.