Συνεδριάζει στις 27 Ιανουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Άργους Ορεστικού

Συνεδριάζει στις 27 Ιανουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Άργους Ορεστικού

Ανακοινώνεται ότι την 27η Ιανουαρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 θα γίνει τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Άργους Ορεστικού.

Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017, και ώρα 20:00 σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Α/Α ΘΕΜΑ

1 Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αγροτική οδοποιία περιοχής Βράχου – Πετροπουλακίου».

2 Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο: «Βελτιώσεις χώρων νεκροταφείων Δήμου Άργους Ορεστικού».

3 Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής για το έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση πεζοδρομίων- κρασπέδων καθώς και φρεατίων ομβρίων οικισμού Ασπροκκλησιάς».

4 Σύσταση μόνιμης δουλείας διέλευσης εξωτερικού αγωγού μεταφοράς λυμάτων.

5 Αποδοχή επιχορηγήσεων και έγκριση της 2ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017.

6 Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2016 του Δήμου Άργους Ορεστικού.

7 Ψήφιση διάθεσης πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Άργους Ορεστικού.

8 Ψήφιση διάθεσης πιστώσεων άρθρου 158 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 (Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών).

9 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια (Ν.4071/2012).

10 Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ και ΝΠΙΔ αυτών και τακτικού προσωπικού του κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών στους ΟΤΑ.

11 Συγκρότηση επιτροπών και ορισμός μελών επιτροπών για το έτος 2017.

12 Ορισμών ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Άργους Ορεστικού κατά το οικονομικό έτος 2017.

13 Εκμίσθωση του Πολιτιστικού Κέντρου Άργους Ορεστικού.

14 Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου χωρίς προηγούμενη έγκριση ΔΣ, εκ νέου μετακίνησης του και καθορισμός της αποζημίωσής του.

Παρακαλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Κοινοτήτων να προσέρχονται στο Δημοτικό κατάστημα και να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα από το φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου και τις υπηρεσίες του Δήμου.

Ο Πρόεδρος

Αλέξανδρος Καράτζιος

Leave a Reply

Your email address will not be published.