Στο πρόγραμμα βιολογικής μήλα και πυρηνόκαρπα

Στο πρόγραμμα βιολογικής μήλα και πυρηνόκαρπα

Με βασικές τοµές, σε σύγκριση µε το πλαίσιο που ίσχυσε την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο 2007-2013, την παρουσία των πυρηνόκαρπων στα επιλέξιµα προς ενίσχυση είδη και την υψηλή ενίσχυση για νεοεισερχόµενους, τέθηκε σε ανοικτή διαβούλευση από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το νέο πλαίσιο για τις Οικονοµικές Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας Agrenda.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 27 Οκτωβρίου 2016, ενώ σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο προσχέδιο, το ελάχιστο µέγεθος της υπό ένταξη εκµετάλλευσης στο Μέτρο -που δεν περιλαµβάνει τα κηπευτικά- ανέρχεται σε 3 στρέµµατα για τις πολυετείς καλλιέργειες, σε 2 για τις ετήσιες και σε 3 στρέµµατα για τις µικτές.

Στην «Ελαιοκοµία», η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των υπό ένταξη ελαιοτεµαχίων ανέρχεται σε 8 δέντρα το στρέµµα.

Οι δράσεις 11.1.2 και 11.2.2 αφορούν τη ζωική παραγωγή, συµπεριλαµβάνοντας τη βοοτροφία, την αγελαδοτροφία και τη βουβαλοτροφία, ενώ εκτός έµεινε η χοιροτροφία.

Πιο συγκεκριµένα, επιλέξιµα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των 6 µηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των 12 µηνών, που έχουν σηµανθεί.

Μεταξύ άλλων, το Μέτρο καλύπτει στους δικαιούχους του Υποµέτρου 11.2 το κόστος Πιστοποίησης και ειδικά για τη δράση 11.2.1 το κόστος των εργαστηριακών αναλύσεων. Στις νέες προβλέψεις περιλαµβάνεται η δυνατότητα ο ενδιαφερόµενος να µπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα σε παραπάνω από µία δράσεις, έχουν προστεθεί νέες καλλιέργειες, σε σχέση µε το αντίστοιχο προηγούµενο Μέτρο, ενώ προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στους δικαιούχους.

Οι δεσµεύσεις των δικαιούχων του Υποµέτρου 11.2 (για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους παραγωγής) είναι πενταετούς διάρκειας, ενώ για το Υποµέτρο 11.1 (για τη µετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους παραγωγής) οι δεσµεύσεις είναι τριετούς διάρκειας µε δυνατότητα επέκτασης στο Υποµέτρο 11.2 για άλλα 2 χρόνια, µετά από σχετική πρόσκληση.

Σύµφωνα µε ανακοίνωση του υπουργείου, «η προκήρυξη του Μέτρου 11 θα γίνει σύντοµα», ώστε το πρώτο έτος εφαρµογής να είναι το 2017.

Οι δικαιούχοι θα κληθούν, µετά από σχετική δηµόσια Πρόσκληση, να υποβάλουν αίτηση ένταξης, η οποία θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

 

Αξιολόγηση αιτήσεων

Ας σηµειωθεί ότι η διαδικασία αξιολόγησης των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα γίνει µε διασταύρωση των στοιχείων µε άλλες ηλεκτρονικές βάσεις (ΚΕΠΥΟ, Ηλεκτρονική Βάση Βιοκαλλιεργητών, κ.λπ.), ενώ οι ανακοινώσεις των προσωρινών/οριστικών πινάκων δικαιούχων θα γίνει µε ηλεκτρονικά µέσα και απευθείας αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος στους αιτούντες.

Οι δικαιούχοι του προηγούµενου Μέτρου 2.1.4 Βιολογική Γεωργία, µπορούν να είναι δικαιούχοι και του νέου Μέτρου 11, και οι υποχρεώσεις/δεσµεύσεις τους να ξεκινήσουν την επόµενη ηµέρα της λήξης των υποχρεώσεών τους στο προηγούµενου µέτρο 2.1.4.

Σε καθαρά τεχνικό επίπεδο, τώρα, σηµειώνεται πως το πρόγραµµα θα υλοποιηθεί, όπως έχει εξαγγείλει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, από τον ίδιο τον οργανισµό και όχι τις ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας (∆ΑΟΚ).

Διαβάστε εδώ το φάκελο της εφημερίδας Agrenda
Νέο πρόγραμμα Βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published.