Πρόσκληση του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Πρόσκληση του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Σύμφωνα με την αριθ.πρωτ. 130/5917 πρόσκληση που αφορά την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 καλούνται τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 104/7056/21-1-2015 (ΦΕΚ 147/Β’/22-1-2015) απόφασης «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στήριξης.

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 24-01-2017 έως 22-02-2017.

 Λεπτομέρειες σχετικά με  τις προκηρυσσόμενες δράσεις, τους στόχους του Μέτρου 11, το πεδίο και τις γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής, τις πιστώσεις, το είδος των παρεχόμενων ενισχύσεων, το ύψος της ενίσχυσης, τους δικαιούχους, τα κριτήρια επιλεξιμότητας της εκμετάλλευσης, τις δεσμεύσεις των δικαιούχων, την περίοδο και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στήριξης καθώς και για όλη την πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από το αρχείο που ακολουθεί:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ

http://www.kastoria.gov.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.