Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη συνέχιση λειτουργίας των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη συνέχιση λειτουργίας  των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη συνέχιση λειτουργίας των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στη Δυτική Μακεδονία

Μια νέα προσκλήση υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης για τη συνέχιση λειτουργίας των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων – ΚΗΦΗ.

Η δράση περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 και αφορά στα υφιστάμενα ΚΗΦΗ για τη συνέχιση της λειτουργίας τους για ένα έτος και με επιτρεπόμενο όριο τις  τρεις δομές ΚΗΦΗ ανάΔήμο.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι Δήμοι, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των Δήμων, οι Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις του Ν.3463/2006, οι Διαδημοτικές Επιχειρήσεις και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που νομίμως έχουν αδειοδοτηθεί και έχουν τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών.

Αντικείμενο είναι η παροχή από τα ΚΗΦΗ υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν, των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει. Η δράση πρέπει να συμβάλλει  στον Ειδικό Στόχο της Επενδυτικής Προτεραιότητας “Βελτίωση προσβασιμότητας και συμμετοχή μειονεκτούντων ατόμων στα αγαθά της υγείας και της πρόνοιας”.

Η πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση Πράξεων συνολικής συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 715.000,00 € με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου  Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Οι προτάσεις θα υποβληθούν από  04/07/2016 μέχρι 04/09/2016.

Για περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, το Σύστημα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων, τους Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των Πράξεων κ.λ.π., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 www.pepdym.gr.

Leave a Reply

Your email address will not be published.