Πρόσκληση για προσκόμιση δικαιολογητικών εξισωτικής αποζημίωσης στο Άργος Ορεστικό

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 1820/51553/ 11-05-2015 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά στα Μέτρα 211 και 212 του Προγράμματος Εξισωτικής Αποζημίωσης έτους 2015 και σε εφαρμογή της αριθ. 62322/09-06-2015 Εγκυκλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ«Για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2015», σας υπενθυμίζουμε ότι πέραν των Δικαιολογητικών τα οποία πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύουν «τον ηλεκτρονικό φάκελο» του παραγωγού και να είναι σε ηλεκτρονική μορφή (από σαρωτή / scanner), οι αιτούντες  παραγωγοί για Εξισωτική Αποζημίωση 2015  πρέπει να προσκομίζουν και τα δικαιολογητικά του σημείου 3 της προαναφερόμενης εγκυκλίου «Δικαιολογητικά που υποβάλλονται χωριστά σε μεταγενέστερη ημερομηνία της αίτησης» προκειμένου να αξιολογηθούν στο στάδιο του διοικητικού ελέγχου του αιτήματος πληρωμής.

Αυτά, όπως περιγράφονται στην ανωτέρω Πρόσκληση, είναι κατά περίπτωση τα κάτωθι, λαμβάνοντας υπόψη και τις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων εισοδήματος 2015, :

  1. Αν δηλώνονται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες:

         Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου ή φορέα εργασίας σχετικά με τον αριθμό των ημερομισθίων (αν οι μισθωτές υπηρεσίες προέρχονται από ημερομίσθια).

         Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου σχετικά με το είδος της σύνταξης που λαμβάνει ο αιτών/η αιτούσα (αν τα εισοδήματα προέρχονται από συντάξεις).

         Βεβαίωση φορέα χορήγησης επιδομάτων (πολυτεκνίας, ανεργίας, κ.λπ.) (αν τα εισοδήματα προέρχονται από επιδόματα).

  1. Αν δηλώνονται εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις:

         Αντίγραφο του Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (Ε3).

         Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία.

         Απόφαση ένταξης σε πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που σχετίζεται με αγροτουρισμό ή αγροβιοτεχνία (π.χ. LEADER, ΟΠΑΑΧ) (αν το εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις προέρχεται από αγροτουρισμό ή αγροβιοτεχνία).

  1. Αν δηλώνονται εισοδήματα από ελευθέρια επαγγέλματα:

         Παραστατικά απόδειξης της πηγής προέλευσης του εισοδήματος από Ελευθέρια Επαγγέλματα.

  1. Για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους:

       Άδεια μετακίνησης από θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) στον οποίο έχουν μεταβεί (υποβάλλεται εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη συμπλήρωση της πεντάμηνης παραμονής).

  1. Για τους νέους γεωργούς:

         Πράσινο πιστοποιητικό του Οργανισμού Δήμητρα (μόνο στην περίπτωση που είναι κάτοχοι του εν λόγω πιστοποιητικού).

  1. Για τους διαδόχους γεωργούς δικαιούχων Πρόωρης Συνταξιοδότησης:

         Βεβαίωση από την Τράπεζα Πειραιώς από την οποία θα αποδεικνύεται η ημερομηνία κατά την οποία ο αιτών ορίστηκε διάδοχος γεωργός δικαιούχου Πρόωρης Συνταξιοδότησης.

  1. Για τους Δασεργάτες ή Ρητινοσυλλέκτες/Ρητινεργάτες ή Υλοτόμους, Αλιεργάτες, Ιχθυεργάτες, Εργάτες γης, Σμυριδεργάτες, Μικροεπαγγελματίες μόνιμους κατοίκους Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων πληθυσμού μέχρι 2.000 κατοίκων:

         Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου ή φορέα εργασίας που να βεβαιώνει την ιδιότητα.

         Βεβαίωση από το Δήμαρχο ( ή από το Πρόεδρο της Κοινότητας στις περιπτώσεις των Κοινοτήτων που έχουν παραμείνει και μετά την εφαρμογή του ν.3852/10 ) ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας της μόνιμης κατοικίας και της έδρας της επιχείρησης του παραγωγού έχει πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων ή απόσπασμα από την υπ΄αριθμ.6519/12 Απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής « Αποτελέσματα της απογραφής Πληθυσμού – κατοικιών 2011 που αφορούν στο Νόμιμο Πληθυσμό ( δημότες ) της χώρας» ( ΦΕΚ 2230 Β! 2012) . ( Το σημείο αφορά στην περίπτωση χαρακτηρισμού του παραγωγού ως μικροεπαγγελματία)

  1. Για τους παραγωγούς που είχαν αποκλειστεί από το πρόγραμμα σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 280947/1982/2008 ΚΥΑ. Κεφ._Δ, αρ.9 , παρ. 1και 2 ισχύουν τα ακόλουθα:

Κατά το άρθρο 4 παρ. 1 εδ.α΄1 του Ν.4043/2012 (ΦΕΚ Α 25) , παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη τω πταισμάτων και πλημμελημάτων , που έχουν τελεσθεί μέχρι 31.12 .2011 και κατά των οποίων ο νόμος απειλεί ποινή φυλάκισης μέχρι ένα έτος ή χρηματική ποινή ή και τις δύο ποινές . Κατά την παρ. 2 του ίδιου άρθρου , οι δικογραφίες που αφορούν τις προαναφερόμενες πράξεις τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα ή δημόσιου κατήγορου. Επομένως, οι παραγωγοί που εμπίπτουν στις διατάξεις αυτές, προκειμένου να αρθεί η αναστολή πληρωμής τους, οφείλουν να προσκομίσουν:

         Είτε Απόσπασμα απόφασης ποινικού δικαστηρίου για την υφ΄ όρων παύση της ποινικής δίωξης κατά το άρθρο 4 του Ν. 4043/2012

         Είτε Βεβαίωση – πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα από την οποία να προκύπτει ότι η υπόθεση έχει τεθεί στο αρχείο. Η βεβαίωση αυτή μπορεί , αναλόγως της πρακτικής κάθε Εισαγγελίας , να τίθεται και επί αντιγράφου του πρώτου φύλλου της δικογραφίας.

  1. Για τους παραγωγούς που δηλώνουν φιλοξενούμενοι ως προς τη μόνιμη κατοικία:

         Αντίγραφο Ε1 του ιδιοκτήτη του σπιτιού όπου φιλοξενούνται προς απόδειξη του τόπου μόνιμης κατοικίας.

 

Παρακαλούμε  τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς για την έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών στο γραφειο μας στο Αργος Ορεστικο (χώρος Λαϊκής Αγοράς) το αργότερο έως 30-09-2015, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου που ακολουθούν.

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :2467041671

Leave a Reply

Your email address will not be published.