Πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού Β΄τριμήνου οικ. έτους 2015

Πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού Β΄τριμήνου οικ. έτους 2015

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 177/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ” ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015

Από το πρακτικό της 25ης  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Στην Καστοριά και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015 και ώρα 13:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 20499/20-07-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που γνωστοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 75 του Ν. 3852/10) με θέματα:

………………………………………………………………………………………

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης  διαπιστώθηκε  ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη, πέντε (5) δηλαδή:

 

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Στεργιόπουλος Ευάγγελος, Πρόεδρος    Φωτιάδης Νικόλαος
2 Στυλιάδης Δημήτριος  Λιάνος Σωκράτης
3 Ζήσης Λάζαρος  Τσαϊρίδης Αλέξανδρος
4 Τόμου Ιωάννης    Καραπατσακίδης Νικόλαος
5 Μουτίδης Δημήτριος  
     

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η Κυριακή Καραγιαννίδου, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

 

ΘΕΜΑ 3ο: «Πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου οικ. έτους 2015 Δήμου Καστοριάς»

 

     Αριθμός απόφασης  177/2015

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη των μελών  της Οικονομικής Επιτροπής ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ. 9 του άρθρου  266 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπεύθυνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση του  Προϊσταμένου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1β και του άρθρου 266, παρ. 9 του Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο μ ό φ ω ν α

 

Συντάσσει και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία  έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 01-01-2015 μέχρι 30-06-2015 του Δήμου ως ακολούθως:

 

«Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καστοριάς, κατά την συνεδρίαση της 24ης  Ιουλίου 2015 αφού έλαβε υπόψη:

  • την με αριθμ. πρωτ. 19675/10-07-2015 εισήγηση του Πρ/νου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
  • τις διατάξεις του άρθρων 72, παρ. 1β και 266, παρ. 9 του Ν. 3852/2010,
  • την αριθ. 374/2014 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του οικ. έτους 2015
  • το με αριθ. πρωτ. 3298/88/27-01-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, με το οποίο δόθηκε έγκριση της αριθ. 374/14 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου

 

προχώρησε στον έλεγχο των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2015 για το χρονικό διάστημα από 01-01-2015 έως 30-06-2015 και στη σύνταξη έκθεσης, η οποία έχει ως εξής:

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 – 30/06/2015

Κ.Α.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Προϋπ/σμός

Βεβαιωθέντα

%

Εισπραχθέντα

%

1

2

2/1

3

3/1

3/2

0

Τακτικά έσοδα

13.279.381,62

5.525.322,92

41,61%

5.495.351,56

41,38%

99,46%

1

Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια

14.000,00

49.039,08

350,28%

20.006,91

142,91%

40,80%

2

Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια

0,00

23.927,11

0,00%

23.927,11

0,00%

100,00%

3

Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα

3.062.397,25

686.032,05

22,40%

686.032,05

22,40%

100,00%

4

Εσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών

19.000,00

116.707,46

614,25%

115.768,27

609,31%

99,20%

5

Φόροι και εισφορές

2.600,11

72.622,27

2793,05%

72.622,27

2793,05%

100,00%

6

Εσοδα από επιχορηγήσεις

10.181.384,26

4.530.543,78

44,50%

4.530.543,78

44,50%

100,00%

7

Λοιπά τακτικά έσοδα

0,00

46.451,17

0,00%

46.451,17

0,00%

100,00%

1

Εκτακτα έσοδα

13.302.643,92

527.010,78

3,96%

526.122,20

3,96%

99,83%

11

Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας

0,00

6.862,22

0,00%

6.862,22

0,00%

100,00%

12

Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

100.280,00

91.678,04

91,42%

91.678,04

91,42%

100,00%

13

Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες

11.857.940,56

363.086,67

3,06%

363.086,67

3,06%

100,00%

14

Δωρεές – κληρονομιές – κληροδοσίες

1.344.423,36

18,90

0,00%

18,90

0,00%

100,00%

15

Προσαυξήσεις – πρόστιμα – παράβολα

0,00

63.218,97

0,00%

63.183,93

0,00%

99,94%

16

Λοιπά έκτακτα έσοδα

0,00

2.145,98

0,00%

1.292,44

0,00%

60,23%

2

Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών

0,00

825.276,11

0,00%

515.656,55

0,00%

62,48%

21

Τακτικά έσοδα

0,00

585.246,91

0,00%

515.196,55

0,00%

88,03%

22

Έκτακτα έσοδα

0,00

240.029,20

0,00%

460,00

0,00%

0,19%

3

Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.

8.621.706,87

8.054.192,62

93,42%

59.903,86

0,69%

0,74%

31

Εισπράξεις από δάνεια

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών

8.621.706,87

8.054.192,62

93,42%

59.903,86

0,69%

0,74%

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων

2.723.139,76

1.054.230,42

38,71%

1.054.230,42

38,71%

100,00%

41

Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου

2.575.000,00

1.041.998,17

40,47%

1.041.998,17

40,47%

100,00%

42

Εισπράξεις υπέρ τρίτων

148.139,76

12.232,25

8,26%

12.232,25

8,26%

100,00%

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους

5.164.211,55

         
 

Σύνολα εσόδων

43.091.083,72

15.986.032,85

 

7.651.264,59

   

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 – 30/06/2015

Κ.Α.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

Προϋπ/σμός

Δεσμευθέντα

%

Τιμολογηθέντα

%

Ενταλθέντα

Πληρωθέντα

%

%

1

2

1/2

3

3/1

4

5

5/1

5/3

6

Έξοδα

15.416.305,10

12.904.951,87

119,46%

6.366.485,43

41,30%

5.994.482,16

5.739.078,97

37,23%

90,15%

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

5.546.028,00

5.530.060,42

100,29%

2.513.515,34

45,32%

2.511.215,90

2.478.353,46

44,69%

98,60%

61

Αμοιβές αιρετών και τρίτων

514.788,51

467.562,63

110,10%

199.403,46

38,74%

197.137,91

180.811,72

35,12%

90,68%

62

Παροχές τρίτων

1.214.598,60

980.853,22

123,83%

596.257,19

49,09%

569.638,31

566.754,04

46,66%

95,05%

63

Φόροι – τέλη

43.000,00

42.000,00

102,38%

2.868,51

6,67%

2.868,51

2.868,51

6,67%

100,00%

64

Λοιπά Γενικά έξοδα

802.193,00

672.428,50

119,30%

350.334,95

43,67%

101.042,23

37.047,42

4,62%

10,57%

65

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως

141.000,00

140.500,00

100,36%

67.180,90

47,65%

67.180,90

67.180,10

47,65%

100,00%

66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

996.500,00

759.053,45

131,28%

259.098,88

26,00%

167.572,20

133.687,52

13,42%

51,60%

67

Πληρωμές – Μεταβιβάσεις σε τρίτους

6.090.058,43

4.244.355,09

143,49%

2.341.619,77

38,45%

2.341.619,77

2.236.169,77

36,72%

95,50%

68

Λοιπά Έξοδα

68.138,56

68.138,56

100,00%

36.206,43

53,14%

36.206,43

36.206,43

53,14%

100,00%

7

Επενδύσεις

15.890.150,61

9.462.189,37

167,93%

1.565.134,32

9,85%

1.497.953,21

1.253.914,43

7,89%

80,12%

71

Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

428.398,60

32.975,91

1299,13%

1.094,80

0,26%

1.094,80

300,00

0,07%

27,40%

73

Έργα

15.026.761,84

9.207.150,05

163,21%

1.546.570,44

10,29%

1.485.258,41

1.242.014,43

8,27%

80,31%

74

Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ

434.990,17

222.063,41

195,89%

17.469,08

4,02%

11.600,00

11.600,00

2,67%

66,40%

75

Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00%

8

Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις

11.664.849,39

1.906.349,33

611,89%

1.891.348,22

16,21%

1.525.607,27

1.436.476,74

12,31%

75,95%

81

Πληρωμές Π.Ο.Ε.

770.857,52

770.857,52

100,00%

755.918,52

98,06%

390.177,57

327.555,96

42,49%

43,33%

82

Αποδόσεις

2.623.600,00

1.135.491,81

231,05%

1.135.429,70

43,28%

1.135.429,70

1.108.920,78

42,27%

97,67%

83

Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00%

85

Προβλέψεις μη είσπραξης

8.270.391,87

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00%

9

Αποθεματικό

119.778,62

               
 

Σύνολα δαπανών

43.091.083,72

24.273.490,57

 

9.822.967,97

 

9.018.042,64

8.429.470,14

   

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ    Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

τέλος Προηγούμενου έτους

Προηγούμενο τρίμηνο

Β΄ Τρίμηνο 2015

Μεταβολή

%

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1

2

3

3\2

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

8.709.141

8.345.851,66

8.354.585,91

100,10%

  Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ

0

0,00

0,00

 
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο

0

0,00

0,00

 
3. Λοιπές απαιτήσεις

8.709.141

8.345.851,66

8.354.585,91

100,10%

Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

5.184.142

6.549.664,44

4.386.006,00

66,97%

1. Ταμείο

16.251

34.280,54

44.209,25

128,96%

2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

5.167.891

6.515.383,90

4.341.796,75

66,64%

Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

0

0,00

0,00

 
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων

0

0,00

0,00

 
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

0

0,00

0,00

 
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού

0

0,00

0,00

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1

2

3

3\2

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ

773.428

746.191,76

719.528,13

96,43%

1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες

373.428

346.191,76

319.528,13

92,30%

2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες

400.000

400.000,00

400.000,00

100,00%

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

973.936

1.219.040,33

1.545.492,98

126,78%

1. Προμηθευτές

902.845

1.182.970,14

1.465.120,00

123,85%

3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη

42.067

4.351,12

29.672,44

681,95%

4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί

2.227

1.270,75

9.624,84

757,41%

5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

26.797

30.448,32

41.075,70

134,90%

Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

0

0,00

0,00

 
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων

0

0,00

0,00

 
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)

0

0,00

0,00

 
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού

0

0,00

0,00

 

 

Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθμό 177/2015

Έτσι έγινε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

 

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

              Τα Μέλη

Ε. Στεργιόπουλος

Κ. Καραγιαννίδου

Δ. Στυλιάδης

Λ. Ζήσης

Ι. Τόμου

Δ. Μουτίδης

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.