Ποιοι θα πάρουν εφάπαξ με αυξημένο ποσοστό αναπλήρωσης

Ποιοι θα πάρουν εφάπαξ με αυξημένο ποσοστό αναπλήρωσης

Τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος, με ποσοστό αναπλήρωσης που δεν θα υπερβαίνει το 100%, επισημαίνει με απόφασή του ο υφυπουργός Εργασίας, κ. Τάσος Πετρόπουλος.

Η απόφαση αναφέρεται ειδικά  σε όσους ασφαλισμένους υπάγονται στον Τομέα του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) και έχουν υποβάλλει εισφορές υπέρ εφάπαξ άνω του 4%  που είναι το σημερινό όριο, αλλά  και αποχωρήσει από την υπηρεσία τους από την 1.1.14 έως και 13.5.2016, ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου νόμου για το Ασφαλιστικό.

Ως αποδοχές για τον υπολογισμό του τμήματος αυτού της εφάπαξ παροχής νοείται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα 5 τελευταία έτη πριν από την αποχώρησή του, εφόσον καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ταμείου, χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα εορτών και αδείας. Για παράδειγμα για ασφαλισμένο με τελευταία ημέρα υπηρεσίας-μισθοδοσίας την 30η-4-2015 η πενταετία καταλαμβάνει το διάστημα από την 1η-5-2010 έως τις 30-4-2015. Το τμήμα της εφάπαξ παροχής μέχρι την 31.12.2013 για τους ασφαλισμένους με εισφορά ύψους 4%, προκύπτει από το γινόμενο του εξήντα τοις εκατό (60 %) των αποδοχών, επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις, υπέρ του ταμείου επί του δεκαδικού αριθμού των ετών ασφάλισης έως και την 31.12.2013.

Το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω διάταξης, καταλαμβάνει, τους ασφαλισμένους όλων των Τομέων του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τομέας Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., Τομέας Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου της Ελλάδος, Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών, Βιομηχανικών, Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους, Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ταμείου Νομικών και Τομέας Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων), τους ασφαλισμένους στο καθεστώς του ν. 103/1975 και τους ασφαλισμένους στον Ειδικό Λογαριασμό Πρόνοιας Προσωπικού του Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ.

Το υπουργείο Εργασίας ζητάει από τα Διοικητικά Συμβούλια των φορέων πρόνοιας, που δεν έχουν ήδη αποφασίσει και υποβάλλει την πρότασή τους για τον προσδιορισμό του ποσοστού αναπλήρωσης, αφού λάβουν υπόψη τους και την προαναφερόμενη νεότερη διάταξη κατά τη λήψη της σχετικής απόφασής τους, να υποβάλλουν άμεσα την πρότασή τους, προς αποφυγή περαιτέρω καθυστερήσεων στη χορήγηση των εφάπαξ παροχών στους δικαιούχους.

Πηγή: Βασίλης Αγγελόπουλος www.dikaiologitika.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.