ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «Εξοπλισμός Βρεφονηπιακού Σταθμού Άργους Ορεστικού»

Ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια
με τίτλο «Εξοπλισμός Βρεφονηπιακού Σταθμού Άργους Ορεστικού».
Οι προσφορές θα είναι μειοδοτικές με προσφορά ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%)
επί του γενικού συνόλου του προϋπολογισμού κάθε πακέτου. Προσφορές μπορούν να κατατεθούν
είτε για το σύνολο της προμήθειας είτε για κάθε πακέτο ξεχωριστά.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 121.270,00 € (εκατόν είκοσι μια χιλιάδες, διακόσια
εβδομήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% (98.593,49€ προ ΦΠΑ, 22.676,51€ ΦΠΑ)
και ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ.3/2015 μελέτη της ΤΥ του Δήμου Άργους
Ορεστικού.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 3/8/2015, και ώρα 15:00Μ μ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.