Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: 10 προσλήψεις εποχιακών- 2 θέσεις για την Καστοριά

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: 10 προσλήψεις εποχιακών- 2 θέσεις για την Καστοριά

Δείτε τις ειδικότητες:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Δύο 2 Π.Ε. Γεωπόνων    (Π.Ε. Κοζάνης)
Τέσσερις 4 Π.Ε. Κτηνιάτρων (Π.Ε. Κοζάνης)
Ένας 1 Τ.Ε. Τεχνολόγων Γεωπονίας (Ζωικής Παραγωγής) (Π.Ε. Κοζάνης)
Τρεις 3 Δ.Ε. Πληροφορικής (Έδρα)
Δύο 2 Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων (Έδρα)
Τρεις 3 Δ.Ε. Οδηγών (Π.Ε. Κοζάνης – Έδρα)
Δύο 2 Δ.Ε. Εργατών  (Π.Ε. Κοζάνης)
Ένας 1 Δ.Ε. Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Π.Ε. Κοζάνης)
Ένας 1 Υ.Ε. Κλητήρων ( Έδρα)
Ένας 1 Π.Ε. Κτηνιάτρων (Π.Ε. Καστοριάς)
Ένας 1 Δ.Ε. Οδηγών (Π.Ε. Καστοριάς)
Δύο 2 Π.Ε. Μηχανικών /Αγρονόμων Τοπογράφων (Π.Ε. Φλώρινας)
Ένας 1 Π.Ε. Κτηνιάτρων (Π.Ε. Γρεβενών)

 

Oι λόγοι, που επιβάλλουν τις προσλήψεις των ως  άνω ειδικοτήτων, είναι οι εξής:

  • Η εκχώρηση υλοποίησης του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2013-2020 στην αιρετή Περιφέρεια
  • Η υλοποίηση αναδασμών
  • Η υλοποίηση προγραμμάτων Κτηνιατρικής λόγω μη εφαρμογής του προγράμματος «Κτηνίατρος Εκτροφής»
  • Η υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ
  • Εργασίες συντήρησης του οδικού δικτύου
  • Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Με τις υπ΄αριθ.  36149/1605/21-03-2016, 34859/1388/17-03-2016, 32349/1072/11-03-2016 και  36712/783/21-03-2016  βεβαιώσεις της Δ/νσης Οικονομικού (Έδρας), Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς, Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας, και Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών, αντίστοιχα,  βεβαιώνεται ότι έχουν προβλεφθεί οι πιστώσεις στους οικείους προϋπολογισμούς έτους 2016 για την πρόσληψη του ως άνω έκτακτου προσωπικού ανα ΚΑΕ ως εξής:

  • Π.Ε. Κοζάνης και Έδρας

ΚΑΕ 0211 «Βασικός Μισθός» 213.684,00 ευρώ

ΚΑΕ 0291 και 0292 «Εισφορές ΙΚΑ» και «Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς» 55.992,66 ευρώ

  • Π.Ε. Καστοριάς

ΚΑΕ 0342 «Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» 8.000 + 11.200 ευρώ

ΚΑΕ 0352 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς» 2.400 + 4.000 ευρώ

  • Π.Ε. Φλώρινας

ΚΑΕ 0342 «Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» 25.000 ευρώ

ΚΑΕ 0352 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» 3.000 ευρώ

  • Π.Ε. Γρεβενών

ΚΑΕ 291.0292 «Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς» 2.500,00 ευρώ

ΚΑΕ 291.0342 «Αμοιβές προσωπικού με σχέση ΙΔΟΧ» 23.500,00

ΚΑΕ 291.0352 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση ΙΔΟΧ» 4.000 ευρώ

 

Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στους προϋπολογισμούς του επόμενου έτους, σε περίπτωση που οι συμβάσεις λήξουν μετά την 31-12-2016.

Τα αιτήματα, θα προωθηθούν στο Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης μέσω της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συνοδευόμενα με εισηγητική έκθεση του ασκούντος καθήκοντα Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην οποία αιτιολογείται πλήρως και με σαφήνεια η αναγκαιότητα χορήγησης της σχετικής έγκρισης.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.