Συνεδριάζει η 2η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020

Συνεδριάζει η 2η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020

Η  πρόοδος υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 θα βρεθεί στο επίκεντρο της 2ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης, που  θα γίνει τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016, στη Φλώρινα.

Κατά τη συνεδρίαση θα γίνει επισκόπηση τόσο της γενικότερης πορείας του Προγράμματος, όσο και του βαθμού επίτευξης των επιμέρους στόχων τόσο σε επίπεδο προγραμματισμού όσο και σε επίπεδο αξόνων προτεραιότητας που συγχρηματοδοτούνται απο τον Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όσο και απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  για το διάστημα αυτό.

Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει:

1.Πορεία υλοποίησης ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020. Ενημέρωση για την ετήσια έκθεση υλοποίησης.

2.Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Εξειδίκευσης του ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 και της επίτευξης των ετήσιων στόχων. Νέες δράσεις προς εξειδίκευση.

3.Παρουσίαση της πορείας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

4.Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης του ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

5.Παρουσίαση προόδου κάλυψης Αιρεσιμοτήτων.

6.Ενημέρωση, συζήτηση και έγκριση από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020. Επόμενες ενέργειες.

7.Κρατικές Ενισχύσεις.

8.Ενημέρωση για την υλοποίηση της στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

9.Άλλα θέματα

H 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης θα πραγματοποιηθεί στο χώρο συνεδριάσεων του ξενοδοχείου Βέλτσης, με ώρα προσέλευσης στις 9-9.30 το πρωί.

Leave a Reply

Your email address will not be published.