Παροχές Ασθένειας σε Είδος στους Ανέργους Ηλικίας ανω των 29 εως 55 ετών (παρ.4 άρθρου 5 του Ν.2768/1999).

Παροχές Ασθένειας σε Είδος στους Ανέργους Ηλικίας ανω των 29 εως 55 ετών (παρ.4 άρθρου 5 του Ν.2768/1999).

Άνεργοι ηλικίας άνω των 29 έως 55 ετών, μετά από αίτηση που υποβάλλουν στον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο ασφαλίζονται πριν την διακοπή της εργασίας τους, καλύπτονται για παροχές ασθενείας σε είδος από αυτόν για διάστημα μέχρι δύο (2) χρόνια. Εάν έχουν ασφαλιστεί σε περισσότερους από ένα ασφαλιστικό οργανισμό, καλύπτονται από τον ασφαλιστικό οργανισμό στον οποίο έχουν ασφαλιστεί για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οι εν λόγω άνεργοι θα πρέπει κατά την υποβολή της αίτησής τους για υπαγωγή στο πρόγραμμα, να προσκομίσουν βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι για ένα συνεχές τουλάχιστον δωδεκάμηνο πριν την υποβολή της αίτησής τους για υπαγωγή στην ασφάλιση, εξακολουθούν να είναι άνεργοι και ότι κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεούμενη ανά μήνα.

 

Επίσης, θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση από το οικείο ασφαλιστικό φορέα στην οποία θα βεβαιώνεται ότι: α) έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού εξακόσιες (600) ημέρες εργασίας,  προσαυξανόμενες μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού (30ού) και μέχρι το πεντηκοστό τέταρτο (54ο) έτος της ηλικίας κατά εκατό (100) ημέρες ανά έτος και ότι β) δεν ασφαλίζονται για οποιονδήποτε λόγο στο Δημόσιο ή σε ασφαλιστικό οργανισμό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ – ΧΡΗΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

N.2768.1999

Υ.Α.Παροχής Ασθένειας σε Είδος στους Ανέργους Ηλικίας άνω των 29 έως 55 ετών 

Εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σχετικά με τις Προϋποθέσεις – Δικαιολογητικά – Έναρξη και Διάρκεια της Παροχής: http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/EG_5_00.pdf

ΕγκύκλιοςΟΑΕΔ σχετικά με τις Παροχές Ασθένειας σε Είδος στους Ανέργους Ηλικίας άνω των29 έως 55 ετών (παρ.4 του άρθρου 5 του Ν2768/1999)

Εγκύκλιοςγια Παράταση ασφαλιστικής κάλυψης

ΕγκύκλιοςΙΚΑ-ΕΤΑΜ για Παράταση ασφαλιστικής κάλυψης

Πηγή : oaed.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.