Παρουσίαση Προκήρυξης του ΥΠ.Α.Α.Τ. για την τοπική ανάπτυξη

Παρουσίαση Προκήρυξης του ΥΠ.Α.Α.Τ. για την τοπική ανάπτυξη

Την Τετάρτη 29.06.2016 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καστοριάς, παρουσία του Δήμαρχου, Αντιδημάρχων και αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου Καστοριάς, η Αναπτυξιακή Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ παρουσίασε την προκήρυξη του ΥΠ.Α.Α.Τ. για την Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD / LEADER) στα πλαίσια του υπο-μέτρου 19.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
Στο πλαίσιο της Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD / LEADER), ο τοπικός πληθυσμός αναλαμβάνει τα ηνία και συγκροτεί μια τοπική σύμπραξη, η οποία σχεδιάζει και εφαρμόζει ολοκληρωμένη αναπτυξιακή στρατηγική. Η εν λόγω στρατηγική σχεδιάζεται κατά τρόπο ώστε να αξιοποιεί τα δυνατά σημεία ή τα «πλεονεκτήματα» της κοινότητας σε κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό επίπεδο, αντί απλώς να εστιάζει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της.
Για τον σκοπό αυτό, η σύμπραξη (Ομάδα Τοπικής Δράσης – ΑΝΚΑΣ ΑΕ ΟΤΑ) λαμβάνει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και αποφασίζει πώς θα την διαθέσει. Σε σύγκριση με άλλες παραδοσιακές τοπικές προσεγγίσεις, οι άνθρωποι που προηγουμένως αποτελούσαν τους παθητικούς «δικαιούχους» μιας πολιτικής, γίνονται πλέον ενεργοί εταίροι και μοχλοί της ανάπτυξής της. Η συμμετοχή των ανθρώπων και των φορέων στη «συμπαραγωγή» της αναπτυξιακής πολιτικής μπορεί να αποφέρει σειρά σημαντικών οφελών για την τοπική ανάπτυξη.
Ο Δήμος Καστοριάς θα επεξεργαστεί και θα υποβάλλει τις προτάσεις του, ώστε να ληφθούν υπόψη στην διαμόρφωση της τοπικής στρατηγικής, και με σκοπό την με άμεσο ή έμμεσο τρόπο συμβολή στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published.