Πανελλήνιες 2017: Τι θα ισχύσει για τα 10% και 5 %

Πανελλήνιες 2017: Τι θα ισχύσει για τα 10% και 5 %

Αλλαγές στις Πανελλήνιες εξετάσεις ακόμη και για αυτές του 2017 σχετικά με τους υποψηφίους με το 10% καθώς και το 5% προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας που κατατέθηκε στην Βουλή.

Συγκεκριμένα οι διατάξεις σχετικά με τις Πανελλήνιες 2017 και το 10% που εντάχθηκαν στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας προβλέπουν ότι ρυθμίζεται πλέον με πάγιο και ενιαίο τρόπο οριστικά το δικαίωμα διεκδίκησης νέας θέσης εισαγωγής σε ποσοστό 10% το επόμενο ή μεθεπόμενο έτος μετά τη συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις. Με την εν λόγω ρύθμιση δεν θα απαιτείται πλέον να τροποποιείται καθ’ έτος η εν λόγω ρύθμιση και θα γνωρίζουν έγκαιρα όλοι οι υποψήφιοι τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτή τη διαδικασία. Συγκεκριμένα, ενώ σύμφωνα με τις πάγιες ρυθμίσεις της ισχύουσας  διάταξης,  το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί από τους υποψηφίους  εντός ενός (1) έτους αυτού που έπεται της τελευταίας εξέτασης, έχουν τα τελευταία έτη θεσπισθεί πολλές μεταβατικές διατάξεις, με τις οποίες επεκτείνεται η δυνατότητα άσκησης  του δικαιώματος αυτού και σε υποψηφίους δύο (2) ετών που έπονται του έτους τελευταίας εξέτασης. Ακολούθως, τόσο η ασφάλεια δικαίου όσο και το πρόδηλο συμφέρον των μαθητών επιτάσσουν την πάγια ρύθμιση του ζητήματος κατά τον πιο ευνοϊκό τρόπο για όλους τους ενδιαφερομένους.

Σύγκεκριμένα σύμφωνα με την διάταξη οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου που παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι επιθυμούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε Τμήμα, Σχολή ή Εισαγωγική Κατεύθυνση των Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι., Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, εφόσον έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕΛ ή ημερήσιων ΕΠΑΛ, μπορούν να μετέχουν για την εισαγωγή τους στο 10% των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης, χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, στα  ειδικά μαθήματα και στις πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το δικαίωμα αυτό δεν αφορά τους υποψηφίους που συμμετείχαν σε πανελλαδικές εξετάσεις, διεκδικώντας θέσεις επιπλέον αριθμού εισακτέων και μπορεί να ασκηθεί το επόμενο και το μεθεπόμενο έτος του έτους τελευταίας εξέτασης στα ανωτέρω πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού εισακτέων κατανέμονται σε ποσοστό 60% για τους συμμετασχόντες στις εν λόγω εξετάσεις το αμέσως προηγούμενο έτος και σε ποσοστό 40% για όσους έχουν συμμετάσχει στην εξεταστική διαδικασία δύο (2) έτη πριν από το έτος υποβολής νέου μηχανογραφικού χωρίς νέα εξέταση.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθώς και των συναρμόδιων Υπουργών, όπου απαιτείται, καθορίζονται τα ειδικότερα ποσοστά  επί του αριθμού των εισακτέων ανά κατηγορία». Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται από το σχολικό έτος 2016-2017.

Παράλληλα σύμφωνα με άλλη διάταξη του νομοσχεδίου  η οποία αφορά την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις υποψηφίων καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5% προβλέπεται η αντικατάσταση της όπου και κρίνεται σύμφωνα με το υπουργείο απαραίτητη κατόπιν αποφάσεως του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, με την οποία μεταβλήθηκε η κατηγοριοποίηση των ήδη προβλεπομένων παθήσεων,  προστέθηκαν και άλλες παθήσεις στο ειδικό αυτό ποσοστό, αφαιρέθηκε μία και θεσπίσθηκαν κάποιες επιπρόσθετες προϋποθέσεις σε ήδη προβλεπόμενες ασθένειες.

Τονίζεται ότι η ανωτέρω αντικατάσταση θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, προκειμένου μαθητές και γονείς να ενημερωθούν εγκαίρως και να μην αιφνιδιασθούν σχετικά με τις προαναφερθείσες μεταβολές των παθήσεων. Επιπλέον, η διαδικασία εφαρμογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 έχει ήδη ξεκινήσει και έχουν ήδη υποβληθεί στις αρμόδιες Επιτροπές που λειτουργούν σε δημόσια νοσοκομεία οι σχετικές αιτήσεις των υποψηφίων. Κατά συνέπεια, οι αρχές της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των ιδιωτών επιτάσσουν να εφαρμοσθεί στο σύνολό της από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και εφεξής.

Επίσης θεσπίζεται μία εξαιρετική, ευνοϊκή ρύθμιση που αφορά την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5% για τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017 και 2017-2018, η οποία κρίνεται απαραίτητη για τους ακόλουθους λόγους: Κατ’ αρχάς, όπως προαναφέρθηκε η διαδικασία εφαρμογής  για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 έχει ήδη ξεκινήσει και έχουν ήδη υποβληθεί οι σχετικές αιτήσεις των υποψηφίων. Επιπλέον, το ΥΠΠΕΘ κρίνει ότι είναι παιδαγωγικά και κοινωνικά επιβεβλημένο να εφαρμοσθούν το συντομότερο δυνατόν οι επιπρόσθετες παθήσεις που εντάσσονται στην ανωτέρω απόφαση του ΚΕΣΥ, προς πρόδηλο όφελος των μαθητών.

Ως εκ τούτου προτείνεται για τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017 και 2017-2018 να εφαρμοσθούν μόνον οι επιπρόσθετες παθήσεις που εντάσσονται στην ανωτέρω απόφαση του ΚΕΣΥ.

Με την παράγραφο 3 υποπαράγραφο Α αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α’193), η οποία αφορά την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ή κατόχων ισότιμων τίτλων Επαγγελματικού Λυκείου.

Με τη νέα ρύθμιση προστίθεται η δυνατότητα συγκρότησης κοινής ομάδας Τμημάτων Σχολών ΤΕΙ, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστικής και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, όπως και αντίστοιχης κοινής ομάδας Τμημάτων Σχολών ΑΕΙ, στα οποία θα έχουν πρόσβαση οι εν λόγω υποψήφιοι ανεξάρτητα από τον τομέα από τον οποίο αποφοιτούν.

Ο λόγος συγκρότησης των δύο κοινών ομάδων είναι το γεγονός ότι υπάρχουν ορισμένα Τμήματα και Σχολές που δεν μπορεί να αντιστοιχηθούν με τομείς των ΕΠΑ.Λ. Οι αντιστοιχίες τμημάτων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ με τους τομείς των ΕΠΑ.Λ., όπως και η σύνθεση των κοινών ομάδων Τμημάτων Σχολών, θα καθορίζονται με  απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που θα εκδίδεται ύστερα από γνώμη τριμελούς επιτροπής. Στην παρούσα ρύθμιση προβλέπονται και τα μέλη της τριμελούς επιτροπής.   Με την υποπαράγραφο Β επαναφέρεται η ρύθμιση για ξεχωριστό ποσοστό θέσεων εισαγωγής 1% των κατόχων απολυτηρίου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Πρόκειται για αναγκαία ρύθμιση με στόχο να δοθούν ανάλογες ευκαιρίες πρόσβασης στη συγκεκριμένη κατηγορία υποψηφίων για λόγους κοινωνικής ισότητας.

Οι υποψήφιοι των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. θα μπορούν να επιλέξουν τη συμμετοχή τους στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις, είτε μαζί με τους υποψηφίους των ΕΠΑ.Λ. όπως περιγράφονται στην υποπαράγραφο Α της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, είτε μόνο με το ειδικό ποσοστό που περιγράφεται στην παρούσα υποπαράγραφο του παρόντος άρθρου. Με την υποπαράγραφο Γ ορίζεται ότι σε κάθε περίπτωση η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων θα είναι κοινά για τους υποψηφίους από τα ημερήσια και τα εσπερινά ΕΠΑ.Λ. Εν τέλει επαναλαμβάνεται η υπάρχουσα ρύθμιση περί προσδιορισμού του είδους των εξεταζόμενων μαθημάτων και των συντελεστών τους, τα οποία θα καθορίζονται περαιτέρω με υπουργική απόφαση που θα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διεξάγονται, σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της τελευταίας τάξης του Λυκείου και προκύπτουν αποκλειστικά από κεντρική επιτροπή εξετάσεων. Με την παράγραφο 5 αντικαθίσταται το όργανο που γνωμοδοτεί για την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων που καθορίζουν θέματα διαδικασίας εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποψηφίων ΕΠΑΛ. Συγκεκριμένα, αντικαθίσταται το ΣΑΠΕ-ΣΑΤΕ από την Τριμελή Επιτροπή που κρίνει τη συνάφεια των Τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τους Τομείς των ΕΠΑΛ. Αυτό κρίνεται απαραίτητο για λόγους ομοιομορφίας.

Με την παράγραφο 6 προστίθενται, υπό προϋποθέσεις, στην κατηγορία των αλλοδαπών-αλλογενών που έχουν αποφοιτήσει από ξένα σχολεία του εξωτερικού και οι αλλοδαποί-αλλογενείς οι οποίοι αποφοιτούν από ξένα σχολεία της ημεδαπής. Με την παράγραφο 7 διευρύνεται η περίοδος ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.4415/2016 (Α΄159). Με την παράγραφο 8 αντικαθίσταται, για λόγους ασφάλειας δικαίου, στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 6 του ν.3027/2002 (152 Α’) η διατύπωση «σύστημα των γενικών εξετάσεων» με την ευκρινέστερη «σύστημα εισαγωγής του Ν.4186/2013».

Πηγή: www.dikaiologitika.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.