Πώς θα γίνουν οι Πανελλαδικές – Με ποιον τρόπο θα υπολογιστούν οι βαθμοί για τους υποψηφίους το 2016

Πώς θα γίνουν οι Πανελλαδικές – Με ποιον τρόπο θα υπολογιστούν οι βαθμοί για τους υποψηφίους το 2016

Δεν θα υπολογίζεται ο βαθμός απολυτηρίου του λυκείου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στις εξετάσεις που θα γίνουν το επόμενο έτος, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση για τον τρόπο πρόσβασης των υποψηφίων που δημοσιοποίησε χθες το υπουργείο Παιδείας.

Από το ερχόμενο έτος (δηλαδή από τους μαθητές που φοιτούν τώρα στην Γ’ λυκείου) – και μέχρι το σύστημα να αλλάξει και πάλι, αφού αρχίζει ο εθνικός διάλογος για την Παιδεία στον οποίο θα επανεξεταστεί και το Εξεταστικό – οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα γίνονται με τη διαδικασία που προβλέπει η απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2647/Β/9-12-2015:
Οι μαθητές της Γ’ τάξης ημερήσιου (και Δ’ τάξης εσπερινού) λυκείου οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές, υποβάλλουν στο λύκειο φοίτησής τους σχετική αίτηση – δήλωση ηλεκτρονικά, σε προθεσμία που ανακοινώνεται από το ΥΠΠΕΘ εντός του Φεβρουαρίου. Με την αίτηση – δήλωση ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
α) Την Ομάδα Προσανατολισμού στα τρία κοινά μαθήματα της οποίας θα εξεταστεί πανελλαδικά.
β) Το τέταρτο μάθημα στο οποίο θα εξεταστεί πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε ένα Επιστημονικό Πεδίο.
γ) Το πέμπτο μάθημα στο οποίο θα εξεταστεί πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε δύο Επιστημονικά Πεδία.
δ) Τα Ειδικά Μαθήματα στα οποία τυχόν επιθυμεί να εξεταστεί.
Την αίτηση – δήλωση υποβάλλουν και απόφοιτοι προηγούμενων ετών, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις οποιοδήποτε άλλο έτος από αυτό που απέκτησαν το απολυτήριο. Οι μαθητές δηλώνουν υποχρεωτικά την Ομάδα Προσανατολισμού που ήδη έχουν επιλέξει και παρακολουθούν, ενώ οι απόφοιτοι μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε Ομάδας Προσανατολισμού.
Η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά το Μηχανογραφικό Δελτίο με τις προτιμήσεις των τμημάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.  Στο δελτίο ο υποψήφιος μπορεί να δηλώνει προτίμηση για όσες σχολές ή τμήματα επιθυμεί, από αυτά που περιλαμβάνονται σε ένα ή δύο, κατ’ ανώτατο όριο, Επιστημονικά Πεδία, με οποιαδήποτε σειρά.Η συμπλήρωση της σειράς προτίμησης γίνεται με συνεχόμενη αύξουσα αρίθμηση για τις σχολές ή τα τμήματα που επιθυμεί ο υποψήφιος, ανεξάρτητα σε ποιο από τα δύο Επιστημονικά Πεδία που επέλεξε, είναι ενταγμένα. Σχολή ή τμήμα που περιλαμβάνεται και στα δύο Επιστημονικά Πεδία τα οποία επέλεξε ο υποψήφιος δηλώνεται μόνο μία φορά.

Για τις σχολές ή τα τμήματα που είναι κοινά στα δύο Επιστημονικά Πεδία τα οποία επέλεξε ο υποψήφιος λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή του στις συγκεκριμένες σχολές ή τμήματα το μεγαλύτερο από τα δύο σύνολα μορίων από αυτά που αντιστοιχούν σε κάθε Επιστημονικό Πεδίο που επέλεξε ο υποψήφιος, ανεξάρτητα από το Επιστημονικό Πεδίο στο οποίο δήλωσε την προτίμησή του. Αντίθετα, για σχολές ή τμήματα που είναι κοινά σε περισσότερα του ενός Επιστημονικά Πεδία, από τα οποία ο υποψήφιος επέλεξε μόνο το ένα, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια που αντιστοιχούν στο Επιστημονικό Πεδίο που επέλεξε.

Ποιοι δικαιούνται να υποβάλουν Μηχανογραφικό
Οι υποψήφιοι που έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις με το νέο σύστημα εισαγωγής (Ν. 4186/2013) μπορούν να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο για δύο κατ’ ανώτατο όριο επιστημονικά πεδία. Οι ως άνω υποψήφιοι διεκδικούν:
α) Αριθμό θέσεων εισακτέων, όπως αυτές ορίζονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις εφόσον υποβάλουν το Μηχανογραφικό Δελτίο το ίδιο έτος που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές.
β) 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασης τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός ενός έτους αυτού που έπεται της τελευταίας εξέτασης.
Συντελεστές Βαρύτητας Ειδικών Μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών
Για τα τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση Ειδικών Μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών, οι συντελεστές κατά περίπτωση είναι:
i. Δύο για τα τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση στα Ειδικά Μαθήματα: Ελεύθερο Σχέδιο και Γραμμικό Σχέδιο, Αρμονία και Ελεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων.
ii. Δύο για τα τμήματα: Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών, Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
iii. Ενα για το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Παν. Ιωαννίνων για το οποίο απαιτείται εξέταση στο Ειδικό Μάθημα Ελεύθερο Σχέδιο και για όλες τις λοιπές σχολές και τα τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε Ειδικό Μάθημα ξένης γλώσσας.Πώς υπολογίζονται τα μόρια 
Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου γίνεται ως εξής:

1. Το άθροισμα των γραπτών βαθμών στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, πολλαπλασιάζεται επί δύο.

2.  Στη συνέχεια, στο γινόμενο αυτό προστίθενται τα γινόμενα των γραπτών βαθμών των δύο μαθημάτων με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, που προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος.

3.  Το τελικό άθροισμα{ARXTR} πολλαπλασιάζεται με το εκατό.

4. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος εξεταστεί πανελλαδικά και σε πέμπτο μάθημα προκειμένου να έχει πρόσβαση σε 2ο Επιστημονικό Πεδίο, τότε ο υπολογισμός των μορίων του για κάθε ένα από τα δύο Επιστημονικά Πεδία που έχει δικαίωμα να δηλώσει προτίμηση γίνεται με βάση τα αντίστοιχα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα.

5. Στις σχολές ή τα τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση Ειδικού Μαθήματος ή πρακτικών δοκιμασιών ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου γίνεται ως εξής:

6.  Στο σύνολο μορίων της προηγούμενης παραγράφου προστίθενται τα μόρια που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό με το εκατό, του γινομένου του βαθμού του υποψηφίου στο απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή στις πρακτικές δοκιμασίες με τον αντίστοιχο συντελεστή κατά περίπτωση.

Leave a Reply

Your email address will not be published.