Ολ. Τελιγιορίδου: Συνεχίζεται έως το τέλος του έτους η λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών Καστοριάς- Ψηφίστηκε η τροπολογία

Ολ. Τελιγιορίδου: Συνεχίζεται έως το τέλος του έτους η λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών Καστοριάς- Ψηφίστηκε η τροπολογία

Συνεχίζεται η λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών Θυμάτων Βίας Καστοριάς και των υπολοίπων Κέντρων προώθησης Ισότητας των Φύλων Δυτικής Μακεδονίας με την τροπολογία που κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Δείτε την τροπολογία που ψηφίστηκε χθες στην Βουλή

 

Θέμα: Συνέχιση λειτουργίας Γραφείων Δικτύωσης και Προώθησης της Ισότητας των Φύλων της Κ.Ε.Δ.Ε. και της ΕΝ.ΠΕ., του Συμβουλευτικού Κέντρου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, των Συμβουλευτικών Κέντρων και του Ξενώνα Φιλοξενίας για γυναίκες θύματα βίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α. Αιτιολογική Έκθεση

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (2007-2013) του ΕΣΠΑ υλοποιήθηκαν έργα από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου με στόχο τη δικτύωση και ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των αιρετών γυναικών που συμμετέχουν σε όργανα, θεσμούς και σχηματισμούς της πολιτικής ζωής και της κοινωνίας των πολιτών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Στις δράσεις αυτές είχαν συμπεριληφθεί και λειτούργησαν επιτυχώς τα Γραφεία Δικτύωσης – Προώθησης της Ισότητας των Φύλων της Κ.Ε.Δ.Ε. και της ΕΝ.ΠΕ. για το συντονισμό και την προώθηση της δικτύωσης των γυναικών μελών των φορέων, εκλεγμένων στα εκάστοτε όργανα τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να διευκολυνθεί η προώθηση των θεμάτων ισότητας των φύλων, η αξιοποίηση και ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των γυναικών μελών, καθώς και η ενδυνάμωσή τους για την ενίσχυση της συμμετοχής τους σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και κέντρα λήψης αποφάσεων. Τα Γραφεία λειτούργησαν υποστηρικτικά στις Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας και τις αντίστοιχες Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας, όπου έχουν συσταθεί.

Με τις παραγράφους 1 και 2 παρατείνεται έως την 30ηΣεπτεμβρίου 2016 η λειτουργία των Γραφείων Δικτύωσης και Προώθησης της ισότητας των φύλων της Κ.Ε.Δ.Ε. και της ΕΝ.ΠΕ. προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ένταξή τους στο νέο ΕΣΠΑ κατά τη νέα προγραμματική περίοδο και καθορίζεται η πηγή χρηματοδότησής τους για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και ιδίως της μισθοδοσίας του απασχολούμενου προσωπικού έως την ένταξη ή σε περίπτωση μη ένταξης των πράξεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2014−2020.

Με την παράγραφο 3 παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 η λειτουργία του Συμβουλευτικού Κέντρου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καθώς και των Συμβουλευτικών Κέντρων και του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας των δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προκειμένου η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να ολοκληρώσει τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη ένταξή τους στο νέο ΕΣΠΑ κατά τη νέα προγραμματική περίοδο.

Με την παράγραφο 4 καθορίζονται οι πηγές χρηματοδότησης των ανωτέρω δομών για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και ιδίως της μισθοδοσίας του απασχολούμενου προσωπικού έως την ένταξη ή σε περίπτωση μη ένταξης των πράξεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2014−2020.

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Άρθρο …

Η ισχύς της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) παρατείνεται έως την 30η Σεπτεμβρίου 2016.Η παρ.3 του άρθρου 65 του ν.4369/2016 (Α΄ 33) αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση μη ένταξης ή έως την ένταξη των Πράξεων «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2014−2020, η χρηματοδότηση για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και ιδίως της μισθοδοσίας του απασχολούμενου προσωπικού της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος θα καλυφθεί από πόρους του άρθρου 259 του ν.3852/2010, οι οποίοι, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, θα αποδίδονται απευθείας στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), ως αρμόδιοι φορείς για τη λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας, βάσει απολογιστικών στοιχείων».

Στην παρ. 6 του άρθρου 72 του ν. 4370/2016 (Α΄37) προστίθεται νέο εδάφιο γ) ως εξής:

«γ) Η ισχύς της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143) για το μέρος που αφορά στο Συμβουλευτικό Κέντρο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, των Συμβουλευτικών Κέντρων και του Ξενώνα Φιλοξενίας για γυναίκες θύματα βίας των δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2016».

Η παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4342/2015 (Α΄143) αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση μη ένταξης ή έως την ένταξη των πράξεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2014−2020, η χρηματοδότηση για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και ιδίως της μισθοδοσίας του απασχολούμενου προσωπικού της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος θα καλυφθεί από πιστώσεις: α) του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης β) πόρων του άρθρου 259 του ν. 3852/2010, οι οποίοι, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, θα αποδίδονται απευθείας στους δήμους που είναι αρμόδιοι για τη λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας βάσει απολογιστικών στοιχείων».

Αθήνα, 21 Απριλίου 2016

Οι προτείνοντες βουλευτές

Θελερίτη Μαρία

Βάκη Φωτεινή

Δημητριάδης Δημήτρης

Θεοφύλακτος Γιάννης

Καρά Γιουσούφ Αϊχάν

Μπγιάλας Χρήστος

Μουμουλίδης Θεμιστοκλής

Ντζιμάνης Γιώργος

Σέλτσας Κώστας

Σταματάκη Ελένη

Σταμπουλή Αφροδίτη

Τελιγιορίδου Ολυμπία

Leave a Reply

Your email address will not be published.