Οι εφορίες στέλνουν προσκλήσεις στους φορολογούμενους – Ποιους αφορά

Οι εφορίες στέλνουν προσκλήσεις στους φορολογούμενους – Ποιους αφορά

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το προσχέδιο της πρόσκλησης που θα αποστέλλει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προς φορολογούμενους που εμφανίζονται να έχουν αποκλίσεις μεταξύ των εισοδημάτων που έχουν δηλώσει από το 2002 και μετά και των καταθέσεών τους.

Οι φορολογούμενοι που θα λάβουν την πρόσκληση θα έχουν τη δυνατότητα να αποφύγουν τον φορολογικό έλεγχο αν ενταχθούν στη ρύθμιση της οικειοθελούς αποκάλυψης εισοδημάτων. Οι προϊστάμενοι των ΔΟΥ θα παραλαμβάνουν τις δηλώσεις των φορολογουμένων σε δύο αντίγραφα, καταγράφοντας όλα τα στοιχεία του φορολογουμένου και βεβαιώνοντας τον σχετικό φόρο.

H πρόσκληση σημειώνει τα εξής:

«Κατόπιν αυτού, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 58 του ν. 4446/2016, μπορείτε να υπαχθείτε στις ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου 59 του ως άνω νόμου, υποβάλλοντας τις σχετικές δηλώσεις της παρ. 1 του άρθρου 57 για φορολογικά αντικείμενα που αναφέρονται στην εντολή, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτόν.

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω δηλώσεις υποβάλλονται από το φορολογούμενο στην αρμόδια, κατά περίπτωση, Δ.Ο.Υ. Κατόπιν υποβολής των δηλώσεων του ν.4446/2016, οι φορολογούμενοι προσκομίζουν αντίγραφα των υποβληθεισών δηλώσεων και των σχετικών παραστατικών στην αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία, προκειμένου να συνεκτιμηθούν κατά τη διενέργεια του ελέγχου».

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, φορολογούμενοι που δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ελλιπή είτε ανακριβή δήλωση μπορούν μέχρι τις 31 Μαΐου να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές, χρεωστικές ή μηδενικές δηλώσεις, ανεξαρτήτως αν προκύπτει φόρος για καταβολή.

H ρύθμιση καταλαμβάνει κάθε υποχρέωση από φόρο, τέλος ή εισφορά καθώς και οποιαδήποτε δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι η προθεσμία για την υποβολή της αρχικής δήλωσης είχε λήξει μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2016.

Για αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι και τις 31 Μαρτίου, ο τυχόν οφειλόμενος πρόσθετος φόρος ορίζεται στο 8% του κύριου φόρου.

AADD

Ο νόμος για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων προβλέπει ιδιαιτέρως υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, αλλά από την άλλη πλευρά δίνει τη δυνατότητα σε όσους αυτοκαταγγελθούν να γλιτώσουν από ποινικές κυρώσεις.

Η συνολική φορολογική επιβάρυνση στα νομικά πρόσωπα μπορεί να φτάσει το 25,92% χωρίς εντολή ελέγχου και 27,12% με εντολή. Στα φυσικά πρόσωπα κυμαίνεται από 48,6% χωρίς εντολή ελέγχου, με εντολή φτάνει το 50,85% και με προσωρινό προσδιορισμό φόρου το 56,25%.

Για αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την 31ή Μαρτίου και μέχρι το πέρας της προθεσμίας (31/5/2017), ο τυχόν οφειλόμενος πρόσθετος φόρος ορίζεται στο 10% του κύριου φόρου. Ανάλογα με τον χρόνο κατά τον οποίο θα έπρεπε να έχει υποβληθεί η αρχική δήλωση, ο πρόσθετος φόρος αναπροσαρμόζεται με συντελεστές από 5% έως και 25% (για δηλώσεις οι οποίες θα έπρεπε να έχουν υποβληθεί αντίστοιχα από το 2009 έως και το 2001) και ο πραγματικός χρόνος απόκρυψης του εισοδήματος θα πρέπει να αποδεικνύεται με συγκεκριμένα δικαιολογητικά.

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και φορολογούμενοι για τους οποίους έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί εντολή ελέγχου μέχρι τη λήξη του προγράμματος καθώς και φορολογούμενοι για τους οποίους έχει κοινοποιηθεί προσωρινός προσδιορισμός φόρων ή προστίμων, εφόσον δεν έχει κοινοποιηθεί οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού. Ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εντολή ή ο έλεγχος, προβλέπεται και συγκεκριμένη προσαύξηση φόρου.

Σε όσους υπαχθούν στη ρύθμιση δεν επιβάλλονται τα ισχύοντα φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις και επιπλέον αίρονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. Αν μάλιστα πληρωθεί ο φόρος, παύουν να ισχύουν τα διασφαλιστικά μέτρα και επιπλέον η οικειοθελής αποκάλυψη δεν συνεπάγεται νέο έλεγχο στη συνέχεια.

Πηγή: cnn.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.