ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα κατάρτισης και απασχόλησης για άνεργους νέους 18 έως 24 ετών

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα κατάρτισης και απασχόλησης για άνεργους νέους 18 έως 24 ετών

Προθεσμία έως τις 15 Ιουνίου 2017 έχουν άνεργοι νέοι για να υποβάλουν αιτήσεις προκειμένου να συμμετάσχουν στις δύο δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, καθώς και κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης στον τομέα του Εξαγωγικού Εμπορίου Προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 24 ετών, να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας, Μεταδευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Παράλληλα, θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο – φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο – φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης (δράση κατάρτισης ή απασχόλησης) κατά το διάστημα του τελευταίου 9μηνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Σε αυτή την περίπτωση οι υποψήφιοι πρέπει να επικαιροποιήσουν το Ατομικό Σχέδιο Δράσης. Οι δράσεις υλοποιούνται από την επιτελική δομή ΕΣΠΑ του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), με στόχο κυρίως να αμβλύνει το πρόβλημα στην αγορά εργασίας των περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου.

Οι δράσεις έχουν συνολική διάρκεια 380 ωρών, εκ των οποίων 120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση. Η υλοποίηση των 120 ωρών θεωρητικής κατάρτισης θα γίνει σε δύο φάσεις 60 ωρών η καθε- μία, ενώ προβλέπεται πιστοποίηση και δεξιοτήτων των ωφελουμένων και εξατομικευμένη προσέγγιση και συμβουλευτική υποστήριξη για την προώθησή τους στην απασχόληση. Η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί και αυτή σε δύο φάσεις, διάρκειας 100 ωρών η πρώτη και 160 ωρών η δεύτερη.

Ο ΣΒΒΕ θα επιλέξει τις επιχειρήσεις όπου θα γίνει η πρακτική άσκηση, δημιουργώντας σχετικό μητρώο επιχειρήσεων. Οι δράσεις, πάντως, αφορούν την απορρόφηση των ωφελουμένων από μεταποιητικές επιχειρήσεις κατά προτεραιότητα, οι οποίες επιθυμούν να εντάξουν τα προϊόντα τα οποία παράγουν σε εγχώρια και διεθνή δίκτυα διανομής. Οι ωφελούμενοι θα εισπράξουν εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα θεωρητικής κατάρτισης και εκπαιδευτικό επίδομα 3 ευρώ ανά ώρα πρακτικής άσκησης.

Αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη ιστοσελίδα www.sbbe-edu.gr. Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα παρέχονται και λεπτομερή στοιχεία για τις δράσεις και οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο περιφέρεια και μετά την υποβολή δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων αλλαγή περιφέρειας.

Πηγή: cnn.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.