Διαχειριστική αρχή για το άσυλο και τους μετανάστες

 

Στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε το βράδυ της Δευτέρας η απόφαση για τη συγκρότηση και τη διάρθρωση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΥΔΕΑΠ), την οποία υπογράφουν ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για την Προστασία του Πολίτη, κ. Αντώνης Μακρυδημήτρης και ο υπουργός Οικονομικών κ. Γιώργος Χουλιαράκης.

Η ΥΔΕΑΠ ως εντεταλμένη Αρχή αναλαμβάνει την άσκηση μέρους των καθηκόντων της υπεύθυνης Αρχής στους τομείς του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, όπως αυτές εξειδικεύονται στο άρθρο 5 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1042/2014.

Έτσι, από τη στιγμή που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (τ. Β’, αρ. φ. 1880/7.9.2015) ανοίγει ο δρόμος για την εκταμίευση των 30 εκατ. ευρώ από τις Βρυξέλλες για τη δημιουργία δομών φιλοξενίας των πτροσφύγων, καθώς πρόκειται ακριβώς για την Αρχή αυτή που θα διαχειρίζεται τα κονδύλια για τις σχετικές υπηρεσίες μετανάστευσης και ένταξης: «Η ΥΔΕΑΠ ως Εντεταλμένη Αρχή, δύναται να αναλαμβάνει και τη διαχείριση πρόσθετων συμπληρωματικών των ως άνω Ταμείων επενδυτικών και μη προγραμμάτων ή δράσεων, εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης […] Στο πλαίσιο αυτό διαχειρίζεται το Πρόγραμμα του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009−2014, όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. 16859/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 355 υπουργική απόφαση από 7.4.2014 (ΦΕΚ Β΄ 947), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τη διάρθρωσή της, στο ΦΕΚ αναφέρεται ότι συγκροτείται στα εξής τμήματα:

 • Τμήμα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας − Τομέας Σύνορα και θεωρήσεις. Αναλαμβάνει όλους τους αντίστοιχους ειδικούς στόχους του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, πλην δράσεων χρηματοδότησης περί αύξησης της ικανότητας διαχείρισης και κάλυψης λειτουργικής ενίσχυσης της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.
 • Τμήμα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας − Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας. Αναλαμβάνει τους αντίστοιχους ειδικούς στόχους.
 • Τμήμα Υλοποίησης, Αναφορών, Επαληθεύσεων και Πιστοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Αναλαμβάνει όλους τους ανωτέρω ειδικούς στόχους.
 • Τμήμα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Αναλαμβάνει τον ειδικό στόχο της Πολιτικής Επιστροφών καθώς και δράσεις χρηματοδότησης της εκκαθάρισης αιτημάτων ασύλου βάσει του παλαιού συστήματος εξέτασης αυτών από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας του ειδικού στόχου της Ανάπτυξης ενός Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.
 • Τμήμα Υλοποίησης, Αναφορών, Επαληθεύσεων και Πιστοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Αναλαμβάνει τους αμέσως προηγούμενους ειδικούς στόχους.
 • Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης.
 • Τα Τμήματα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης έχουν ως αρμοδιότητες:
 • Την κατάρτιση και αποστολή στην Υπεύθυνη Αρχή θέσεων και κατευθύνσεων σχετικά με τις πολιτικές που θα πρέπει να ενσωματωθούν στο εκάστοτε εθνικό πρόγραμμα ανά ειδικό και εθνικό στόχο και δράση.
 • Την εξειδίκευση και την αποστολή προς έγκριση στην Υπεύθυνη Αρχή των επιλέξιμων δράσεων που εμπερικλείονται στο εκάστοτε εθνικό πρόγραμμα ανά ειδικό στόχο, εθνικό στόχο, δράση για κάθε οικονομικό έτος.
 • Την εφαρμογή των κανόνων επιλεξιμότητας για έργα και δαπάνες έργων για όλες τις δραστηριότητες, εξασφαλίζοντας ίση μεταχείριση και αποφεύγοντας κάθε σύγκρουση συμφερόντων, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
 • Τη διοργάνωση και δημοσίευση των προσκλήσεων για την υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης, την αξιολόγηση και επιλογή των τελικών δικαιούχων και την διοργάνωση και δημοσίευση της επακόλουθης επιλογής και ανάθεσης έργων προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος.
 • Την κατάρτιση σύμφωνου αποδοχής όρων, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 1042/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την κατάρτιση απόφασης ένταξης της δράσης.
 • Τη μέριμνα για την εξασφάλιση της συνοχής, της συμβατότητας και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των συγχρηματοδοτήσεων του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και Εσωτερικής Ασφάλειας και εκείνων που προβλέπονται στο πλαίσιο άλλων εθνικών ή ευρωπαϊκών διατάξεων.
 • Την υποβολή προτάσεων προς την Υπεύθυνη Αρχή για την αναθεώρηση του εθνικού προγράμματος.
 • Την υποβολή προτάσεων για τη συμμετοχή της ΥΔΕΑΠ σε ειδικές, ενωσιακές δράσεις, επείγοντα μέτρα των ειδικών Κανονισμών των Ταμείων και σε ερευνητικά συγχρηματοδοτούμενα ή εθνικά έργα.
 • Την οργάνωση και παρακολούθηση της αξιολόγησης των εθνικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της υποβολής των σχετικών εκθέσεων αξιολόγησης εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.
 • Τη μέριμνα ότι οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις αξιολογήσεις των δράσεων των προγραμμάτων του Ταμείου, λαμβάνουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση αυτών.
 • Την εξέταση της ικανότητας των δικαιούχων των έργων, να πληρούν τα κριτήρια επιλογής και χορήγησης.
 • Την καταχώριση στο Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα των στοιχείων των δράσεων που απορρέουν από τα εκδοθέντα έγγραφα του Τμήματος και την παρακολούθηση και τον έλεγχο της καταχώρισης στοιχείων των δράσεων από τους δικαιούχους, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

Leave a Reply

Your email address will not be published.