Κανένα νεότερο για τους δύο άνδρες που αγνοούνται στο Μεσολόγγι

Ξεκίνησαν και πάλι σήμερα το πρωί στην ευρύτερη περιοχή του Αιτωλικού, του Αστακού και του Μεσολογγίου οι έρευνες της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, για τον εντοπισμό του Ιωάννη Κορδώση και του Βασίλη Γρατσάνη, οι οποίοι αγνοούνται από τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής.
Στις σημερινές επιχειρήσεις συμμετέχει και ελικόπτερο της Αστυνομίας, αφού οι καιρικές συνθήκες επιτρέπουν τις έρευνες από αέρος. Επίσης, άνδρες της 6ης ΕΜΑΚ και εθελοντές διασώστες αναμένεται να πραγματοποιήσουν εκ νέου έρευνες στον ποταμό Αχελώο. Παράλληλα, αστυνομικοί και πυροσβέστες θα ερευνήσουν παραποτάμιες περιοχές, το οδικό δίκτυο της περιοχής, αλλά και αγροτικές, εκτάσεις, μήπως και εντοπίσουν κάποιο ίχνος των δύο ανδρών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες είχαν μαζί τους τρία κινητά τηλέφωνα, τα σήματα των οποίων χάθηκαν στις 4.34 και στις 4.42 τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής. Στο πλαίσιο των ερευνών που κάνει η Αστυνομία για τα αίτια και τις συνθήκες εξαφάνισης των δύο ανδρών, έχουν συλλέξει μαρτυρίες από τα σημεία που πέρασαν οι δύο άνδρες πριν εξαφανιστούν. ¶êáñðåò ðáñáìÝíïõí ìÝ÷ñé áõôÞ ôçí þñá ïé Ýñåõíåò ðïõ ãßíïíôáé ãéá ôïõò äõï áãíïïýìåíïõò óôçí ðåñéï÷Þ Ðåíôáëüöïõ Ìåóïëïããßïõ. ¼ðùò óáò Ý÷ïõìå åíçìåñþóåé äõï íÝïé Üíèñùðïé áãíïïýíôáé áðü ôá îçìåñþìáôá ôçò Ðñùôï÷ñïíéÜò. ¶íäñåò ôçò 6çò ÅÌÁÊ ìå ðëùôÜ ìÝóá Ýëåãîáí ìåãÜëï êïììÜôé ôïõ ðïôáìïý Á÷åëþïõ óðéèáìÞ ðñïò óðéèáìÞ ,ï åéäéêÜ åêðáéäåõìÝíïò óêýëïò Ýøáîå óå ðïëëÜ óçìåßá êõñßùò êáôïéêßåò áëëÜ äåí äõóôõ÷þò ïé Ýñåõíåò äåí Ýöåñáí êÜðïéï áðïôÝëåóìá......

Leave a Reply

Your email address will not be published.