Καστοριά – ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «MBA− Master in Business Administration»

To Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Εθνικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Τερνόπολης (Ουκρανίας) ,  το  εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

(ΦΕΚ 283/25.02.2015)

 με τίτλο:

«Διοίκηση των Επιχειρήσεων»

«MBA− Master in Business Administration»

 

          Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι όλων των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο«Διοίκηση των Επιχειρήσεων (MBA − Master in Business Administration)»σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΦΕΚ έγκρισης του μεταπτυχιακού. Οι τίτλοι Σπουδών του εν λόγω Π.Μ.Σ. απονέμονται από κοινού από το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και από το Εθνικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Τερνόπολης  και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3685/2008 και  Ν.4009/2011.

Η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα πλήρους φοίτησης συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας.

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ.- ΜΒΑ ορίζεται για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 σε πενήντα (50) φοιτητές.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (Π.Μ.Σ.- ΜΒΑ) θα λειτουργήσει με δύο τάξεις για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016:

 1. Α΄ τάξη στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη.
 2. Β ΄τάξη στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά.

Κάθε υποψήφιος φοιτητής έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση σε ένα μόνο από τα δυο τμήματα. Στην περίπτωση που δεν υπάρξει ικανοποιητικός αριθμός αιτήσεων σε ένα από τα δύο τμήματα, η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει ενιαία, συνολικά για όλους τους υποψηφίους. Τα μαθήματα δε, θα διεξαχθούν στην πόλη του Τμήματος που επέλεξαν οι περισσότεροι υποψήφιοι.

Τα δίδακτρα έχουν οριστεί σε 4.000 ευρώ  συνολικά για τα δύο έτη του προγράμματος τα οποία μπορούν να καταβληθούν σε τέσσερις (4) δόσεις: πρώτη δόση 1.000 ευρώ ως προαπαιτούμενη για την εγγραφή στο πρώτο εξάμηνο, τρεις δόσεις των 1.000 ευρώ η κάθε μία με την έναρξη του δευτέρου, τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου σπουδών. Θα υπάρξει ένας αριθμός υποτροφιών που θα δοθεί με κριτήριο την επίδοση σε όλα τα εξάμηνα σπουδών και θα απαλλάσσει τους υποτρόφους από την καταβολή της τρίτης και τέταρτης δόσης των διδάκτρων.

Σύμφωνα με την απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ)  4 /09-06-2015 θέμα 3 το ΠΜΣ-ΜΒΑ  θα χορηγήσει  2 υποτροφίες σε αριστούχους αποφοίτους των τμημάτων της ΣΔΟ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας  έτους αποφοίτησης 2013-2014  κατά αξιολογική σειρά  με μειωμένα δίδακτρα κατά 50%  από 4000 σε 2000 ευρώ. για το ακαδ. έτος 2015-2016 με ονομασία «Υποτροφίες Αριστείας του Καθηγητή Αναστάσιου Αλεξανδρίδη»  προς τιμή του εκλιπόντα συναδέλφου για την παρακολούθηση του ΠΜΣ-ΜΒΑ ως υπεράριθμους στο πρόγραμμα.

Όλες οι πληρωμές των διδάκτρων θα  πραγματοποιούνται με την αναγραφή του ονόματος του υποψηφίου υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος,

ΙΒΑΝ: GR94 0110 3770 0000 3775 4073 031  και Αιτιολογία: ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ –ΜΒΑ

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Οι παραδόσεις και εξετάσεις δύο (2) μαθημάτων του προγράμματος σπουδών θα διεξαχθούν στην Αγγλική γλώσσα. Οι παραδόσεις των μαθημάτων θα γίνονται κατά τις απογευματινές ώρες ώστε να δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης του ΠΜΣ και από εργαζόμενους.

Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ -ΜΒΑ (http://mba.teiwm.gr/index.php?lang=el)

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ-ΜΒΑ)
 2. Πτυχίο ή Δίπλωμα
 3. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου ή διπλώματος
 4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα όπου πρέπει να αναγράφεται το Α.Φ.Μ του/ης υποψηφίου/ας και ένας τραπεζικός λογαριασμός σε μορφή ΙΒΑΝ στον οποίο, σε περίπτωση μη επιλογής του υποψηφίου, θα του/ης επιστραφεί το παράβολο υποψηφιότητας.
 5. Δημοσιευμένες εργασίες – ερευνητική δραστηριότητα.
 6. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Ε.Π. ή Δ.Ε.Π. ή επαγγελματικό φορέα.
 7. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας. Οι υποψήφιοι που δεν κατέχουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας θα εξεταστούν στην αγγλική γλώσσα από επιτροπή η οποία ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ. Το επαρκές επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας μπορεί να πιστοποιείται και με την κατοχή πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αγγλόφωνης χώρας.
 8. Τίτλοι σπουδών, εκτός του βασικού, εάν υπάρχουν.
 9. Βεβαιώσεις επαγγελματικής δραστηριότητας.
 10. Φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας,
 11. Δύο φωτογραφίες
 12. Προκαταβολή  υποψηφιότητας 100 Ευρώ με την αναγραφή του ονόματος του υποψηφίου υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος,

ΙΒΑΝ: GR94 0110 3770 0000 3775 4073 031

και Αιτιολογία: ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ –ΜΒΑ

Το ποσό των 100 ευρώ για τους υποψηφίους που θα γίνουν δεκτοί στο μεταπτυχιακό θα αφαιρεθεί από την πρώτη δόση των διδάκτρων. Για τους υποψηφίους που δεν θα γίνει δεκτή η αίτηση εγγραφής τους το ποσό των 100 ευρώ θα επιστραφεί. Δεν θα επιστραφεί το ποσό αυτό στην περίπτωση που ο υποψήφιος επιλεγεί αλλά δεν ολοκληρώσει την εγγραφή του στο μεταπτυχιακό.

Για την επιλογή των υποψηφίων τα κριτήρια αξιολόγησης και η αντίστοιχη μοριοδότηση είναι τα ακόλουθα:

 1. Ο γενικός βαθμός του Πρώτου πτυχίου (20%)
 2. Ύπαρξη δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου (10%).
 3. Ερευνητική δραστηριότητα (εκτός της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας) του υποψηφίου, η οποία αποδεικνύεται με δημοσιεύσεις ή με πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, η τυχόν υποτροφίες (10%).
 4. Η κατοχή Proficiency ή πιστοποιητικού αντίστοιχου επιπέδου που αποδεικνύει την άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (μόρια 10).
 5. Αξιολόγηση των συστατικών επιστολών (5%).
 6. Επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου σε θέσεις διοίκησης σε ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις ή ΝΠΔΔ (20%).
 7. Αξιολόγηση της Επιτροπής Συνέντευξης (25%).

Η αξιολόγηση των υποψηφίων φοιτητών , που έχουν προσκομίσει εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά γίνεται σε τρεις φάσεις:

Α’ Φάση Προκριματική:

Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (Σ.Ε.) ελέγχει όλα των απαιτούμενα δικαιολογητικά και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινιστικά στοιχεία σχετικά με τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί ή / και να ζητήσει την πιστοποίηση γνώσεων που θεωρούνται απαραίτητες για την παρακολούθηση του ΠΜΣ.

Β’ Φάση:

Στη συνέχεια, η Ειδική Διιδρυματική/Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.)  του Π.Μ.Σ. διαμορφώνει την κατάταξη των υποψηφίων με την κατάρτιση σχετικού πίνακα και την προωθεί στην  προς επιλογή των φοιτητών. Ο κατάλογος των επιτυχόντων ανακοινώνεται στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και την Γραμματεία του ΠΜΣ-ΜΒΑ με σχετικό πρωτόκολλο ανάρτησης. Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους σε διάστημα εντός 5 εργάσιμων ημερών.

Γ Φάση:

Μετά την εξέταση των ενστάσεων η Ε.Δ.Ε καταρτίζει τον τελικό πίνακα αξιολόγησης. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν γραπτώς, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, αν αποδέχονται ή όχι την ένταξη τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από το σχετικό κατάλογο επιτυχίας. Η όλη διαδικασία επιλογής και εγγραφής υποψηφίων θα ολοκληρωθεί στα τέλη Οκτωβρίου 2015.

Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας γίνονται δεκτά από 1-7-2015 έως 23-10-2015 καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη γραμματεία του Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΠΜΣ-MBA), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά και στη γραμματεία των  Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας  στην Κοζάνη ΤΚ. 50100.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά τους με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή courier.

Πληροφορίες: Στην Καστοριά, στην κα Δαρβίδου Κωνσταντία, τηλ.: 2467087181, 2467087195, 2467087060,  Φαξ 2467087063 (e.mail:   darvidou@kastoria.teikoz.gr)  9.00 έως 12.00    και  στην Κοζάνη,  στον κο Κάγκαρη  Αναστάσιο στο τηλ. 2461068204  (e.mail : akagkaris@teiwm.gr) από  9.00 έως 15.00    και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του ΤΕΙ–ΔΜ: http://www.teiwm.gr/ καιhttp://mba.teiwm.gr/index.php?lang=el

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας,

Δρ. Ασημόπουλος  Νικόλαος

Καθηγητής

Leave a Reply

Your email address will not be published.