Και οι φοιτητές που παίρνουν στεγαστικό επίδομα δικαιούχοι για το νέο φοιτητικό επίδομα

Και οι φοιτητές που παίρνουν στεγαστικό επίδομα δικαιούχοι για το νέο φοιτητικό επίδομα

Δεν θα «σταθεί» εμπόδιο στους φοιτητές, το στεγαστικό επίδομα των 1.000 ευρώ για να διεκδικήσουν και να κάνουν αίτηση για την υποτροφία του ΙΚΥ και θα δίνει σε ευάλωτους σπουδαστές επίδομα έως 4.668 ευρώ το χρόνο και για τέσσερα χρόνια.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του πρώτου κύκλου της δράσης που θα υλοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-17, είναι 12.803.681€, εκ των οποίων τα 12.603.681€ αφορούν στη χρηματοδότηση των υποτροφιών και τα 200.000€ τις αναγκαίες δαπάνες του δικαιούχου για την υλοποίηση της δράσης. Ο πρώτος κύκλος της δράσης θα αφορά στην χορήγηση κατ’ ελάχιστον 2.700 υποτροφιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του dikaiologitika news σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια είναι δικαιούχος του Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος, το ποσό της υποτροφίας συμψηφίζεται με αυτό και συνεπώς μειώνεται κατά 1000 ευρώ. Η δράση αφορά στην οικονομική ενίσχυση φοιτητών/τριών Α.Ε.Ι. που ανήκουν σε Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες με στόχο την ενίσχυση και υποστήριξη της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών φοιτητών/τριών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα, καθώς και η διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των ΑΜΕΑ και των ατόμων που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες.

Ωφελούμενοι της δράσης είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες προπτυχιακού κύκλου σπουδών που φοιτούν σε Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας, με εξαίρεση τους φοιτητές/τριες που φοιτούν σε Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές καθώς και στις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού και της Πυροσβεστικής.

Ειδικότερα, οι ωφελούμενοι θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι κριτήρια:

– Είναι Έλληνες πολίτες και διαθέτουν την ελληνική υπηκοότητα ή πολίτες των λοιπών κρατών-μελών της Ε.Ε., ή πολίτες άλλων κρατών νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα, ή κάτοχοι (αριθμού αίτησης) κάρτας ασύλου (πρόσφυγες).

– Κατέχουν Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). – Δεν λαμβάνουν υποτροφία του ΙΚΥ ή άλλου δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα. – Δεν είναι πτυχιούχοι άλλου ελληνικού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ. – Δεν έχουν υπερβεί το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό Σπουδών χρονικό όριο των εξαμήνων φοίτησης που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου.

– Ειδικά για τους άνδρες να μην υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας. Το ύψος του επιδόματος που θα λαμβάνουν ως υποτροφία οι ωφελούμενοι φοιτητές θα είναι ύψους 520 το μήνα και ειδικότερα 4.668 ευρώ το χρόνο για όσους φοιτούν σε πανεπιστήμιο με έδρα εκτός του τόπου της κύριας κατοικίας των ιδίων ή της οικογένειάς τους ή εκτός του τόπου όπου διαθέτουν οι ίδιοι ή η οικογένεια τους ακίνητη ιδιοκτησία ενώ θα μειώνεται για όσους που φοιτούν σε πανεπιστημιακό ίδρυμα το έχει έδρα εντός του τόπου της κύριας κατοικίας τους  ή εντός του τόπου όπου διαθέτουν οι ίδιοι ή η οικογένειας τους ακίνητη περιουσία.

Για τους φοιτητές δικαιούχους φοιτητές κριτήριο θα είναι η επιτυχής εξέταση τουλάχιστον του 65% των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους, στο οποίο αφορά η υποτροφία ενώ σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος το ΙΚΥ θα μπορεί να καθορίσει υψηλότερο ποσοστό επιτυχούς ολοκλήρωσης των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους, στο οποίο αφορά η υποτροφία.

Πηγή: www.dikaiologitika.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.