Δήμος Άργους Ορεστικου: Ηλεκτροφωτισμός γηπέδων 5X5 στις τοπικές κοινότητες Κωσταραζίου και Βογατσικού

Ο  Δήμος Άργους Ορεστικού
διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ 5Χ5 ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ» Προϋπολογισμού 26.000 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ) και β) τους όρους του παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Leave a Reply

Your email address will not be published.