Μειώσεις σοκ στις 100 δόσεις του ΙΚΑ

Στον … αέρα βρίσκονται όσοι οφειλέτες του ΙΚΑ ρύθμισαν τις οφειλές του με βάση τη ρύθμιση των 100 δόσεων (ν. 4321/2015). Το ΙΚΑ εξέδωσε χθες εφαρμοστική εγκύκλιο αλλαγής του πλαισίου της σχετικής ρύθμισης με βάση τη νέα μνημονιακή νομοθεσία (ν. 4336/2015) η οποία προβλέπει :

1.    Αναστολή προϋποθέσεων υπαγωγής σε ρύθμιση

Γ για την υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης προβλέπεται η προσκόμιση από τον οφειλέτη βεβαίωσης από ανεξάρτητο φορέα, η προσκόμιση δικαιολογητικών που να αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης και τη βιωσιμότητα του διακανονισμού, καθώς και η πιστοποίηση από ανεξάρτητο εκτιμητή και η παροχή εγγύησης ή εμπράγματων εξασφαλίσεων βιωσιμότητας του διακανονισμού. Αναστέλλεται, όμως, πλέον η προσκόμιση των προαναφερόμενων εγγράφων και δικαιολογητικών για χρονικό διάστημα δύο ετών από τη δημοσίευση του νόμου. Η αναστολή καταλαμβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις ενώ τυχόν εγγυήσεις, διασφαλίσεις ή εμπράγματες ασφάλειες που έχουν παρασχεθεί κατ’ εφαρμογή των τροποποιούμενων διατάξεων εξακολουθούν να ισχύουν.

2. Αναπροσαρμογή επιτοκίου ρύθμισης

Με τις υπάρχουσες διατάξεις το προβλεπόμενο επιτόκιο, με το οποίο επιβαρύνονται οι οφειλές από το μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση, υπολογίζεται πλέον με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προσαυξημένο κατά πέντε εκατοστιαίες (500) μονάδες, ετησίως αντί των 800 μονάδων. Έτσι τροποποιήθηκε το αρχικά υπολογισμένο επιτόκιο και οι υπόλοιπες ανεξόφλητες δόσεις της ρύθμισης θα αναπροσαρμοστούν αναλόγως του υπολοίπου που προκύπτει μετά την εφαρμογή του νέου επιτοκίου.

Το ύψος της κύριας οφειλής που υπάγεται στην παρούσα ρύθμιση, μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, προσαυξάνεται με επιτόκιο που υπολογίζεται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, πλέον πέντε (5) εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογισμένο. Η παρούσα διάταξη θα έχει εφαρμογή μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευση του νόμου στις υπολειπόμενες ανεξόφλητες δόσεις των ενεργών ρυθμίσεων του ν. 4305/2014 με αναπροσαρμογή του επιτοκίου από 4,56% που επιβαρυνόταν ετησίως η κύρια οφειλή σε επιτόκιο που υπολογίζεται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσαυξημένο κατά πέντε εκατοστιαίες (500) μονάδες, ετησίως υπολογισμένο, σήμερα 5,05% ετησίως (0,421% μηνιαίως). Κατόπιν των ανωτέρω, από 01/11/2015 στις ενεργές ρυθμίσεις του Ν.4305/2014 θα αναπροσαρμοστούν τα ποσά των δόσεων αναλόγως του υπολοίπου που προκύπτει μετά την εφαρμογή του νέου επιτοκίου.

Αυταπάγγελτη μείωση αριθμού δόσεων

Παρέχεται στα αρμόδια, για την έκδοση απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση, όργανα η δυνατότητα μετά από έλεγχο και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, να προβαίνουν σε μείωση του αριθμού των δόσεων της ρύθμισης, εάν μετά τον έλεγχο αποδεικνύεται η δυνατότητα εξόφλησης της οφειλής σε λιγότερες δόσεις από τις αρχικά χορηγηθείσες.

Αλλαγή επιτοκίου ρύθμισης

Αντικαθίσταται το προβλεπόμενο με το οποίο επιβαρύνεται η ρυθμισμένη οφειλή, από 3% ετησίως (0,25% μηνιαίως), με επιτόκιο που υπολογίζεται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσαυξημένο κατά πέντε εκατοστιαίες (500) μονάδες, ετησίως υπολογισμένο. Η ισχύς του νέου επιτοκίου άρχει μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Σήμερα το εν λόγω επιτόκιο διαμορφώνεται σε 5,05% ετησίως (0,421 % μηνιαίως). Κατόπιν των ανωτέρω, από 01/11/2015 στις ενεργές ρυθμίσεις του ν.4321/2015 θα αναπροσαρμοστούν τα ποσά των δόσεων αναλόγως του υπολοίπου που προκύπτει μετά την εφαρμογή του νέου επιτοκίου.

Για ύψος κύριας οφειλής έως 5.000€ δεν επιβάλλεται μηνιαία προσαύξηση στη ρυθμισμένη οφειλή, εφόσον ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο και προσκομίσει εντός διμήνου από τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή έως 14/10/2015, στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι:

• Το ποσό κύριας οφειλής που υπάγεται στις διατάξεις ρύθμισης του ν.4321/2015 υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου ατομικού εισοδήματος του.

• Η ακίνητη περιουσία του όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9, δεν υπερβαίνει τα 150.000€.

Τα αρμόδια όργανα για την έκδοση απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε μείωση της διάρκειας της ρύθμισης, εάν προκύψει δυνατότητα του οφειλέτη να πληρώσει την οφειλή του σε λιγότερες δόσεις από τις αρχικά χορηγηθείσες. Για την εφαρμογή των ανωτέρω θα σας δοθούν νεότερες οδηγίες μετά την έκδοση Υπουργικής Απόφασης που θα καθορίζει ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες ως προς την υλοποίηση τους.

Leave a Reply

Your email address will not be published.