Ίδρυση εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο: Μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική επιλογή

Ίδρυση εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο: Μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική επιλογή

Εν μέσω μίας ιδιαίτερα δυσχερούς πολιτικής και οικονομικής περιόδου για τη χώρα μας, αρκετοί επιχειρηματίες αλλά και οι νέοι επιστήμονες με καινοτόμες ιδέες, αναζητούν διεξόδους για την ανάπτυξη της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Την ίδια στιγμή λοιπόν που στην Ελλάδα το πρόσημο για την επιχειρηματικότητα και την εταιρική ανάπτυξη είναι αρνητικό με τις διαγραφές εταιρειών σε μεγάλα κέντρα της χώρας να είχαν φτάσει το 2015 τις 20.000 περίπου, το Ηνωμένο Βασίλειο προσφέρει γόνιμο έδαφος για ίδρυση εταιρειών, μέσω μιας διαδικασίας δεν παρουσιάζει τα γραφειοκρατικά προβλήματα της ελληνικής πραγματικότητας.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο ο πιο συνηθισμένος τύπος εταιρείας είναι η Limited Company (“Ltd.”). Η εταιρεία αυτή προσομοιάζει σε μεγάλο βαθμό με την «δική μας» Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (“ΙΚΕ”) αναφορικά με τα βασικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας της. Υπενθυμίζουμε ότι η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ), ο εταιρικός τύπος της οποίας εισήχθη με τον ν. 4072/2012, έχει νομική προσωπικότητα, εμπορικό σκοπό, ελάχιστο κεφάλαιο ενός (1) ευρώ και ευθύνεται μόνο αυτή με την περιουσία της για τις εταιρικές υποχρεώσεις.

Στη Limited company, η ευθύνη όσων συμμετέχουν στην εταιρείας εκτείνεται μέχρι της συμμετοχής τους σε αυτήν. Ο πιο συνηθισμένος τύπος της εταιρείας είναι
«Limited by shares-μετοχές» που και αυτός με τη σειρά του διακρίνεται σε εταιρεία «private-ιδιωτική» (που μπορούν να συμμετέχουν μόνο όσοι ορίζονται στο καταστατικό) ή «public-δημόσια» (που ο καθένας μπορεί να αγοράσει μετοχές). Φυσικά υπάρχουν και άλλοι τύποι εταιρείας όμως για τους σκοπούς του παρόντος θα περιοριστούμε στον τύπο «private company limited by shares» που είναι και ο πιο ευρέως διαδεδομένος τύπος για νέες εταιρείες στην Αγγλία.

Ο τρόπος σύστασης

Αντίστοιχα με το «δικό μας» ΓΕΜΗ, το Companies House είναι η Αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου μέσω της οποίας συστήνονται και λειτουργούν όλες οι εταιρείες. Η διαδικασία εγγραφής στην Αρχή αυτή αλλά και όλα τα βήματα για τη σύσταση γίνονται (και) ηλεκτρονικά Προκειμένου να συσταθεί η εταιρεία, χρειάζεται να καταχωρηθούν -καταρχήν- ορισμένες βασικές πληροφορίες για την εταιρεία, ήτοι:

  • Επωνυμία για την εταιρεία και μία διεύθυνση. Η επωνυμία της εταιρείας δεν θα πρέπει να έχει δηλωθεί από κάποιον άλλον, ενώ είναι θετικό να περιέχει και κάτι δηλωτικό του αντικειμένου της εταιρείας. Επίσης, η διεύθυνση της εταιρείας πρέπει να είναι πραγματική έδρα και να βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο.
  • Τα στοιχεία τουλάχιστον ενός «director», δηλαδή του διευθυντή/διαχειριστή, νοούμενου ως εκπροσώπου της εταιρείας. Το πρόσωπο αυτό (ή τα πρόσωπα) εκπροσωπεί την εταιρεία, διασφαλίζει τη λειτουργία της εταιρείας, την εμπρόθεσμη δήλωση των ισολογισμών κι εν γένει ευθύνεται νομικά για τις σχέσεις της εταιρείας με τρίτους. Δεν ευθύνεται για τα χρέη της εταιρείας, καθότι η εταιρεία έχει ανεξάρτητη νομική προσωπικότητα, αν και μπορεί να υπέχει ευθύνη σε περίπτωση αδικοπραξίας. Ο διευθυντής μπορεί να είναι και ο μοναδικός μέτοχος, που μπορεί να καταστήσει την εταιρεία μονοπρόσωπη και δεν χρειάζεται να είναι κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου.
  • Τα στοιχεία των μετόχων και του μετοχικού κεφαλαίου που εισφέρεται. Όλες οι εταιρείες πρέπει να έχουν τουλάχιστον μία μετοχή. Δεν απαιτείται όμως συγκεκριμένο κεφάλαιο κατά τη σύσταση. Για παράδειγμα εάν υπάρχει μόνο ένας μέτοχος (που μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο) τότε η έκδοση μιας μετοχής της 1 λίρας είναι αρκετή ή δέκα μετοχών της μιας λίρας, ώστε να κληθεί ο μέτοχος να πληρώσει το λιγότερο δυνατό ποσό κατά την καταβολή του κεφαλαίου.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν επιθυμεί κατά τη σύσταση να καταρτίσει ιδιαίτερο καταστατικό για την εταιρεία, το Companies House μετά την επιτυχή καταχώρηση της αίτησης παρέχει τα “model articles of association”, δηλαδή ένα καταστατικό γενικής φύσεως που εφαρμόζεται γενικά σε όλες τις εταιρείες. Οι εταίροι μπορούν να επιλέξουν το δικό τους καταστατικό αλλά σε αυτή τη περίπτωση δεν μπορεί να γίνει αίτηση ηλεκτρονικά. Φυσικά, το πρότυπο αυτό καταστατικό τροποποιείται ανά πάσα στιγμή μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

Οι βασικές φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας

Η εταιρεία οφείλει να εγγραφεί στην αντίστοιχη φορολογική υπηρεσία (και συγκεκριμένα να δηλώσει την παρουσία της στο HM Revenue and Customs το οποίο είναι αντίστοιχο με το δικό μας Υπουργείο Οικονομικών) μέσα σε τρεις μήνες από τότε που η εταιρεία θα ξεκινήσει την οικονομική δραστηριότητά της. Αυτό περιλαμβάνει ενδεικτικά αγορές, πωλήσεις, πρόσληψη προσωπικού, διαφήμιση, μίσθωση χώρου κλπ. Τέλος, αναφορικά με τον Φόρο επί των κερδών, ο βασικός συντελεστής από 1η Απριλίου του 2015 είναι 20%.

Συνοψίζοντας, αντιλαμβάνεται κανείς από τα ανωτέρω ότι η σύσταση μιας εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο προσφέρει σε όλους τους παλαιούς και νέους επιχειρηματίες μία εξαιρετική εναλλακτική για την ανάπτυξη της δραστηριότητάς τους στο εξωτερικό. Παρά όμως την απλή διαδικασία που προβλέπεται, η προσεκτική κατάρτιση της αίτησης κατοχύρωσης αλλά και η σωστή παρακολούθηση της λειτουργίας της εταιρείας αποτελούν σημαντικά βήματα που θα προστατεύσουν τους εταίρους από λάθη που θα επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία της νέας τους εταιρείας.

http://www.epixeiro.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published.