Εκσυγχρονίζεται η διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ

Εκσυγχρονίζεται η διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ

Στις ευνοϊκές διατάξεις της απόφασης που εξέδωσε η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου με την οποία εισάγονται αλλαγές στους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ για την αγορά ή την εισαγωγή αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή και ενδοκοινοτική παράδοση, αυτούσια ή μεταποιημένα, καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές, εντάσσεται η γουνοποιία.
Να υπενθυμίσουμε ότι σε συνέντευξη του στο inKastoria ο ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης είχε τονίσει πως “Νομίζω ότι το παράδειγμα των ανθρώπων της γούνας και στον τομέα της παραγωγής και στον τομέα του εμπορίου, αποτελεί ένα παράδειγμα σε εθνικό επίπεδο, για το που πρέπει να στραφεί η οικονομία μας. Ένας κλάδος με 90% εξαγωγικό προσανατολισμό είναι βασικό να μετατραπεί σε πρότυπο για το τι πρέπει να γίνει και στους άλλους κλάδους της οικονομίας. Το πρόβλημα είναι ότι η Πολιτεία μέχρι τώρα δεν αντιμετώπισε έναν κεντρικό σχεδιασμό, ούτε τα προβλήματα αυτών των επιχειρήσεων και αυτών των περιοχών όπως η Καστοριά. Ειδικά η Καστοριά, όπως και άλλοι Νομοί, η οποία λόγω της γειτνίασης με άλλες περιοχές έχει και θέμα έντονου φορολογικού ανταγωνισμού πρέπει να είναι στο επίκεντρο της Πολιτείας. Διότι αν η Πολιτεία δεν καταλάβει ότι εκεί πρέπει να στρέψει την προσοχή της και όχι σε επικοινωνιακά πυροτεχνήματα δεν θα έχουμε αποτελέσματα. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα κάναμε ότι μπορούσαμε με διάφορους νόμους προς αυτή την κατεύθυνση, και εγώ προσωπικά συναντήθηκα και με φορείς των γουνεμπόρων και με άλλους φορείς για αυτά τα θέματα και είναι στις πρώτες προτεραιότητες”.
Η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας με αφορμή την απόφαση εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:
«Μετά από συντονισμένες παρεμβάσεις της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας αλλά και της σχετικής συνάντησης στο Υπ . Οικονομικών με τον αναπληρωτή Υπουργό των Οικονομικών κ. Τ. Αλεξιάδη και την Γ.Γ.Δ.Ε κ. Σαββαΐδου  εκδόθηκε μια πολύ σημαντική απόφαση για τις γουνοποιητικές και όχι μόνο επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα μετά και από την κατάθεση σχετικού υπομνήματος από τον Πρόεδρο κ. Κοσμίδη και τον Οικονομικό Σύμβουλο της Ε.Ο.Γ κ. Νίκο Ρίζο, εκδόθηκε η απόφαση, ΠΟΛ.1194/27.8.2015, με την οποία εκσυγχρονίζεται ,  η  διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. εισαγωγής αγαθών που προορίζονται να εξαχθούν ή να παραδοθούν σε υποκείμενο στο Φ.Π.Α. πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας από κοινού με τα πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα του κλάδου θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις της για την αντιμετώπιση και επίλυση ζητημάτων που αφορούν τους γουνοποιούς».

Η απόφαση:

ΠΟΛ.1194/27.8.2015
Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. εισαγωγής αγαθών που προορίζονται να εξαχθούν ή να παραδοθούν σε υποκείμενο στο Φ.Π.Α. πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΟΛ 1194/2015

(ΦΕΚ Β’ 1968/11-09-2015)

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 10, 17, των παραγράφων 1 περίπτωση ζ’ και 2 του άρθρου 24 και των παραγράφων 1 περίπτωση δ’ και 2 του άρθρου 28 και 60 του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», όπως ισχύει, του νόμου αυτού.
2. Τις διατάξεις του ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 164 της Οδηγίας 2006/112 του Συμβουλίου σχετικά με το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (L 347/11.12.2006), όπως ισχύει.
4. Την ανάγκη αντικατάστασης της αρ. πρωτ. Δ1163/678/Ε0017/30.8.2001 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1173/Β) «Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή για παράδοση σε υποκείμενους στο Φ.Π.Α. εγκατεστημένους σε άλλο Κ-Μ της Ευρωπαϊκής Ένωσης», προς την κατεύθυνση της απλούστευσης της διαδικασίας με ταυτόχρονη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90, παράγραφος 2, του Κώδικα Νομοθεσίας, για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005).
6. Τα Προεδρικά Διατάγματα 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α/7.10.2009) «Περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών» και 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α/5.11.2009).
7. Το Π.Δ. 111/2014 (178/Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».
8. Την αρ. πρωτ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130/Β), Κοινή Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 20 της 25.06.2014 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 360/25.06.2014) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος, του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό διαδικασίας απαλλαγής από το Φ.Π.Α. εισαγωγής αγαθών που προορίζονται να εξαχθούν ή να παραδοθούν σε υποκείμενο στο Φ.Π.Α. πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 1
Ορισμοί

Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας απόφασης, νοείται:

1. Ότι τα εισαγόμενα με απαλλαγή από το ΦΠΑ αγαθά, κατά το χρόνο της εξαγωγής τους ή της παράδοσης τους σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. είναι:

α) Αυτούσια, όταν:
αα) Ευρίσκονται στην ίδια ακριβώς κατάσταση στην οποία ευρίσκοντο όταν εισήχθησαν ή
ββ) Έχουν μεν υποστεί κάποια από τις συνήθεις εργασίες του Παραρτήματος 72 του ΚΑΝ. (ΕΟΚ) 2454/1993, η οποία όμως δεν έχει ως αποτέλεσμα, ούτε τη μεταβολή του οκταψήφιου κωδικού Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ) των αγαθών αυτών ούτε την ανάγκη καθορισμού συντελεστών απόδοσης, προκειμένου να υπολογιστεί το ποσοστό συμμετοχής στο τελικό προϊόν, των αρχικών αγαθών που υπέστησαν κάποια από τις συνήθεις εργασίες.

β) Μεταποιημένα, όταν τα εξαγόμενα ή παραδιδόμενα σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. αγαθά, είναι παράγωγα προϊόντα που προέρχονται από τελειοποίηση των αγαθών που εισήχθησαν αρχικά με απαλλαγή από το Φ.Π.Α., και για τα οποία απαιτήθηκε ο προσδιορισμός του συντελεστή απόδοσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 της ενότητας Α του άρθρου 2 της παρούσας, προκειμένου να διαπιστωθεί το ποσοστό συμμετοχής των αρχικών αγαθών στο τελικό προϊόν.

2. Ως Τελωνείο Εισαγωγής, το τελωνείο στο οποίο υποβάλλεται το τελωνειακό παραστατικό εισαγωγής για τον τελωνισμό των εισαγόμενων αγαθών.

3. Ως Τελωνείο Ελέγχου, το τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται η έδρα της εγκατάστασης της επιχείρησης του εισαγωγέα.

Άρθρο 2
Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση σε άλλο Κ-Μ της Ε.Ε.

Για την απαλλαγή από το Φ.Π.Α., ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

Α. Υποβολή τελωνειακού παραστατικού εισαγωγής και δικαιολογητικών εγγράφων

1. Ο εισαγωγέας υποβάλλει στο Τελωνείο Εισαγωγής, το τελωνειακό παραστατικό εισαγωγής και προσκομίζει το πρωτότυπο του προβλεπόμενου από την αρ. ΠΟΛ.1167/29.7.2015 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 1808/Β), όπως ισχύει, “Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το Φ.Π.Α.”. Ο αναλογών Φ.Π.Α. βεβαιώνεται στο τελωνειακό παραστατικό αλλά δεν εισπράττεται.

2. Η αξία της συναλλαγής που συμπληρώνεται στο «Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το Φ.Π.Α.», είναι το σύνολο της φορολογητέας αξίας επί της οποίας υπολογίζεται ο αναλογών Φ.Π.Α. κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) και η οποία αναγράφεται στο τελωνειακό παραστατικό εισαγωγής.

3. Το Τελωνείο Εισαγωγής, αποστέλλει υπηρεσιακά εκτύπωση του τελωνειακού παραστατικού εισαγωγής με συνημμένα επί αυτού τα δικαιολογητικά έγγραφα, για τα οποία προβλέπεται η προσκόμιση τους σε πρωτότυπο, στο Τελωνείο Ελέγχου όπου και θα λαμβάνει νέο αριθμό καταχώρησης (MRN). Δικαιολογητικά για τα οποία προβλέπεται η ηλεκτρονική υποβολή τους μέσω ICISnet, δεν απαιτείται να αποσταλούν υπηρεσιακά.

4. Στο Τελωνείο Εισαγωγής, το τελωνειακό παραστατικό εισαγωγής οριστικοποιείται με την ενημέρωση παραλαβής του από το Τελωνείο Ελέγχου. Το τελωνειακό παραστατικό εισαγωγής παραμένει σε εκκρεμότητα στο Τελωνείο Ελέγχου μέχρι την οριστικοποίηση της απαλλαγής ή την καταβολή του αναλογούντος Φ.Π.Α.

5. Όταν τα εισαγόμενα με απαλλαγή από το ΦΠΑ, κατά τις διατάξεις της παρούσας, αγαθά, προορίζονται να εξαχθούν ή να αποτελέσουν αντικείμενο ενδοκοινοτικής παράδοσης, μεταποιημένα, κατά την έννοια της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, απαιτείται ο προσδιορισμός του συντελεστή απόδοσης για τη διαπίστωση του ποσοστού συμμετοχής των εισαγομένων αυτών αγαθών, στο τελικό προϊόν. Ο προσδιορισμός αυτός γίνεται κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, όπως αυτό κάθε φορά ισχύει.

Β. Προθεσμία πραγματοποίησης της εξαγωγής ή της ενδοκοινοτικής παράδοσης

1. Αυτούσια αγαθά

α. Η προθεσμία πραγματοποίησης της εξαγωγής ή της ενδοκοινοτικής παράδοσης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας, ορίζεται σε εννέα (9) μήνες, από την αποδοχή του τελωνειακού παραστατικού εισαγωγής, επιτρεπόμενης της παράτασης κατ’ ανώτατο όριο κατά τέσσερις (4) ακόμη μήνες, τηρουμένης της διαδικασίας της παραγράφου 3 της παρούσας Ενότητας του παρόντος άρθρου.

β. Όταν ο εισαγωγέας κατά τη χρονική στιγμή υποβολής του τελωνειακού παραστατικού, είναι κάτοχος πιστοποιητικού ΑΕΟ, η προθεσμία πραγματοποίησης της εξαγωγής ή της ενδοκοινοτικής παράδοσης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας, ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες, με δυνατότητα παράτασης κατ’ ανώτερο όριο τέσσερις (4) ακόμη μήνες, τηρουμένης της διαδικασίας της παραγράφου 3 της παρούσας Ενότητας του παρόντος άρθρου.

Ο εισαγωγέας που είναι κάτοχος πιστοποιητικού ΑΕΟ, συμπληρώνει το προβλεπόμενο πεδίο του τελωνειακού παραστατικού εισαγωγής. Πιστοποιητικό ΑΕΟ που λαμβάνεται μετά την υποβολή του τελωνειακού παραστατικού και κατά τη διάρκεια της τεθείσης από την προηγούμενη περίπτωση προθεσμίας δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για το ήδη υποβληθέν παραστατικό. Σε περίπτωση ανάκλησης του πιστοποιητικού ΑΕΟ, επανακαθορίζεται νέα προθεσμία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση α) και εάν ο χρόνος αυτής έχει παρέλθει, ο εισαγωγέας οφείλει εντός μηνός να πραγματοποιήσει την εξαγωγή ή την ενδοκοινοτική παράδοση. Σε αντίθετη περίπτωση, καταβάλλεται ο αναλογών Φ.Π.Α.

2. Μεταποιημένα αγαθά

α. Η προθεσμία πραγματοποίησης της εξαγωγής ή της ενδοκοινοτικής παράδοσης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας, εφόσον πρόκειται για πρώτες ή βοηθητικές ύλες που προορίζονται για την παραγωγή προϊόντων ύστερα από ειδική επεξεργασία, καθώς και για υλικά συσκευασίας, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από μεταποιητικές επιχειρήσεις για την παραγωγή ή τη συσκευασία προϊόντων τους τα οποία προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση, ορίζεται σε δέκα οκτώ (18) μήνες με δυνατότητα παράτασης κατ’ ανώτατο όριο για έξι (6) επιπλέον μήνες.

β. Όταν ο εισαγωγέας κατά τη χρονική στιγμή υποβολής του τελωνειακού παραστατικού, είναι κάτοχος πιστοποιητικού ΑΕΟ, η προθεσμία πραγματοποίησης της εξαγωγής ή της ενδοκοινοτικής παράδοσης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας, των αγαθών της προηγούμενης περίπτωσης α), ορίζεται σε τριάντα δύο (32) μήνες με δυνατότητα παράτασης κατ’ ανώτατο όριο για οκτώ (8) ακόμη μήνες, τηρουμένης της διαδικασίας της παραγράφου 3 της παρούσας Ενότητας του παρόντος άρθρου.

Ο εισαγωγέας που είναι κάτοχος πιστοποιητικού ΑΕΟ συμπληρώνει το προβλεπόμενο πεδίο του τελωνειακού παραστατικού εισαγωγής. Πιστοποιητικό ΑΕΟ που λαμβάνεται μετά την υποβολή του τελωνειακού παραστατικού και κατά τη διάρκεια της τεθείσης προθεσμίας δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για το ήδη υποβληθέν παραστατικό. Σε περίπτωση ανάκλησης του πιστοποιητικού ΑΕΟ, επανακαθορίζεται νέα προθεσμία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση α) και εάν ο χρόνος αυτής έχει παρέλθει, καταβάλλεται ο αναλογών Φ.Π.Α.

3. Η κατά περίπτωση παράταση των προηγούμενων παραγράφων, εγκρίνεται για δικαιολογημένη αιτία και για τη χορήγηση αυτής, υποβάλλεται σχετική αίτηση από τον εισαγωγέα προς τον Προϊστάμενο της Τελωνειακής Περιφέρειας πριν από τη λήξη της αρχικής αντίστοιχης προθεσμίας. Αντίγραφο του σχετικού με τη χορήγηση της παράτασης εγγράφου, τηρείται στο Τελωνείο Ελέγχου.

Η παράταση χορηγείται μετά από σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου του Τελωνείου Ελέγχου, ύστερα από διαπίστωση των λόγων της πραγματικής αδυναμίας πραγματοποίησης της εξαγωγής ή της ενδοκοινοτικής παράδοσης μέσα στην αρχική ορισθείσα προθεσμία.

Άρθρο 3
Οριστικοποίηση της απαλλαγής από το Φ.Π.Α. -Υποχρεώσεις του εισαγωγέα – Ενέργειες Τελωνειακών Αρχών

Α. Οριστικοποίηση απαλλαγής από το Φ.Π.Α. εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για παράδοση σε άλλο Κ-Μ της Ε.Ε.

1. Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής από το Φ.Π.Α. εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για παράδοση σε άλλο Κ-Μ της Ε.Ε., ο εισαγωγέας υποχρεούται, το αργότερο εντός (2) μηνών μετά τη λήξη της κατά περίπτωση προθεσμίας της Ενότητας Β του άρθρου 2 της παρούσας, να προσκομίσει στο Τελωνείο Ελέγχου εκκαθαριστικό λογαριασμό. Στο λογαριασμό αναφέρονται αναλυτικά για την εν λόγω εισαγωγή, οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις που πραγματοποιήθηκαν εντός της ορισθείσας για την περίπτωση αυτή στην Ενότητα Β προθεσμίας και στον οποίο θα περιλαμβάνονται, τουλάχιστον τα εξής στοιχεία με σχετική αντιστοίχιση:

• Τα πλήρη στοιχεία του εισαγωγέα
• Αρ. Διασάφησης Εισαγωγής
• Αρ. Βιβλίου Μητρώου Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής από το Φ.Π.Α. κατ’ εφαρμογή της αρ. ΠΟΛ.1167/29.7.2015 (ΦΕΚ 1808/Β)
• Προθεσμία για την πραγματοποίηση της ενδοκοινοτικής παράδοσης των αγαθών
• Αρ. Τιμολογίου Πώλησης/Ημερομηνία έκδοσης
• Αρ. Αποδεικτικού Τράπεζας ή/και σχετική μνεία στην περίπτωση τμηματικής καταβολής
• Αρ. Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων
• Αρ. Στατιστικής Δήλωσης (Intrastat)
• Αρ. φορτωτικής
• Οι ακριβείς ποσότητες που εισήχθησαν και παραδόθηκαν, αυτούσιων και μεταποιημένων αγαθών καθώς και ο συντελεστής απόδοσης αυτών.

2. Ο εισαγωγέας, για την απόδειξη της ενδοκοινοτικής παράδοσης των αγαθών, υποχρεούται να τηρεί στο αρχείο της επιχείρησης του τα ακόλουθα δικαιολογητικά έγγραφα:

α) Τιμολόγιο Πώλησης, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» στο οποίο, εκτός των άλλων, αναγράφεται ο ΑΦΜ/ΦΠΑ του αγοραστή και η ένδειξη “ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ, άρθρο 28 ν. 2859/2000”.

β) Οικείο παραστατικό της τράπεζας που μεσολαβεί ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να αποδεικνύεται η τμηματική καταβολή της οφειλής.

γ) Τα οικεία αποδεικτικά μεταφοράς των αγαθών από το εσωτερικό της χώρας σε άλλο Κράτος – Μέλος της Ε.Ε.

δ) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων στον οποίο έγινε η εγγραφή της συγκεκριμένης πράξης.

ε) Στατιστική Δήλωση (Intrastat), όπου απαιτείται.

στ) Τα παραστατικά τελωνισμού των εισαγόμενων αγαθών

Β. Οριστικοποίηση απαλλαγής από το Φ.Π.Α. εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή

1. Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής από το Φ.Π.Α. εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή, ο εισαγωγέας υποχρεούται, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών μετά την λήξη της κατά περίπτωσης προθεσμίας εξαγωγής των αγαθών, να προσκομίσει στο Τελωνείο Ελέγχου εκκαθαριστικό λογαριασμό. Στο λογαριασμό αναφέρονται αναλυτικά για την εν λόγω εισαγωγή, οι εξαγωγές που πραγματοποιήθηκαν εντός της ορισθείσας στην Ενότητα Β προθεσμίας και στον οποίο θα περιλαμβάνονται, τουλάχιστον τα εξής στοιχεία με σχετική αντιστοίχιση:

• Τα πλήρη στοιχεία του εισαγωγέα
• Αρ. Διασάφησης Εισαγωγής
• Αρ. Βιβλίου Μητρώου Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής από το Φ.Π.Α. κατ’ εφαρμογή της αρ. ΠΟΛ.1167/29.7.2015 (ΦΕΚ 1808/Β)
• Προθεσμία για την πραγματοποίηση της εξαγωγής των αγαθών
• Αρ. Τιμολογίου Πώλησης-Ημερομηνία έκδοσης
• Αρ. Αποδεικτικού Τράπεζας ή/και σχετική μνεία στην περίπτωση τμηματικής καταβολής
• Αρ. Διασάφησης Εξαγωγής
• Αρ. φορτωτικής
• Οι ακριβείς ποσότητες που εισήχθησαν και εξήχθησαν αυτούσιων και μεταποιημένων αγαθών καθώς και ο συντελεστής απόδοσης αυτών

2. Ο εισαγωγέας, για την απόδειξη της εξαγωγής, υποχρεούται να τηρεί στο αρχείο της επιχείρησης του τα ακόλουθα δικαιολογητικά έγγραφα:

α) Τιμολόγιο πώλησης, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», στο οποίο εκτός των άλλων, αναγράφεται η ένδειξη “ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ ΛΟΓΩ ΕΞΑΓΩΓΗΣ”.

β) Αντίγραφο ηλεκτρονικού μηνύματος εξαγωγής ΙΕ 599, από το οποίο αποδεικνύεται η εξαγωγή των αγαθών από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

γ) Οικείο παραστατικό της τράπεζας που μεσολαβεί ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να αποδεικνύεται η τμηματική καταβολή της οφειλής.

δ) Τα παραστατικά τελωνισμού των εισαγόμενων αγαθών.

Γ. Η πληρωμή του τιμολογίου διενεργείται υποχρεωτικά μέσω τραπέζης, εκτός των περιπτώσεων που γίνεται αποδεδειγμένα συμψηφισμός υποχρεώσεων ή απαιτήσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων.

Δ. Τα δικαιολογητικά, που υποχρεούται να φυλάσσει στο αρχείο του ο εισαγωγέας τηρούνται με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι ευχερής ο τελωνειακός έλεγχος.

Ε. Για ενδοκοινοτικές παραδόσεις και εξαγωγές αγαθών που αφορούν στο ίδιο τελωνειακό παραστατικό εισαγωγής υποβάλλεται ένας ενιαίος εκκαθαριστικός λογαριασμός.

Άρθρο 4
Μη οριστικοποίηση της απαλλαγής – Παραβάσεις

Εάν ο εισαγωγέας δεν πραγματοποιήσει, εντός της προβλεπόμενης από το άρθρο 2 της παρούσας προθεσμίας, την εξαγωγή ή την ενδοκοινοτική παράδοση στο άλλο Κ-Μ της Ε.Ε. των αγαθών που εισήγαγε με απαλλαγή από το Φ.Π.Α. για το σκοπό αυτό, υποχρεούται, με τη λήξη της αρχικής ή της κατά περίπτωση παράτασης προθεσμίας, να καταβάλλει άμεσα στο αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου τον αναλογούντα κατά την εισαγωγή Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση μη άμεσης καταβολής του οφειλόμενου ποσού Φ.Π.Α. υπολογίζονται, από την επομένη της λήξης της αρχικής ή της κατά περίπτωση παράτασης προθεσμίας, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Σε περίπτωση παρέλευσης της οριζόμενης κατά περίπτωση από το άρθρο 3 της παρούσας, προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, το Τελωνείο Ελέγχου επιβάλλει το πρόστιμο της παραγράφου 2 του άρθρου 147 του ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α) και προβαίνει σε σχετικό έλεγχο για τη διαπίστωση της πραγματοποίησης της εξαγωγής ή της ενδοκοινοτικής παράδοσης.

Άρθρο 5
Στέρηση δικαιώματος απαλλαγής

1. Δεν παρέχεται το δικαίωμα απαλλαγής με τις διατάξεις της παρούσας, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εισαγωγέας έχει υποπέσει σε παραβάσεις λαθρεμπορίας κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α).

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, αρκεί η διαπίστωση και μόνο της σχετικής παράβασης, χωρίς να απαιτείται και η οριστικοποίησή της.

Άρθρο 6
Έλεγχοι τελωνειακών αρχών

Το Τελωνείο Ελέγχου, είναι αρμόδιο να διενεργεί ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής της διαδικασίας που ορίζεται με την παρούσα και οι Ε.Λ.Υ.Τ. δύνανται να προβαίνουν σε εκ των υστέρων ελέγχους.

Άρθρο 7

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης καταργείται η αρ. πρωτ. Δ1163/678/Ε0017/30.8.2001 Α.Υ.Ο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Leave a Reply

Your email address will not be published.