Κοζάνη: Φορολογικό σεμινάριο

Κοζάνη: Φορολογικό σεμινάριο

Κυριακή 10 π.μ.  ΤΕΙ Κοζάνης, Δυτική Μακεδονία , Κοίλα
Λεπτομέρειες
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Ε.Λ.Π. ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ Κ.Φ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ) 2015
Πως θα εφαρμοσθούν τα Ε.Λ.Π. και πως θα συνταχθούν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την περίοδο (χρήση) 2015.
Όλες οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
που αφορούν τις δηλώσεις του φορολογικού έτους 2015

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:
ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ,
Λογιστής – Φοροτεχνικός, Συγγραφέας
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ε. ΑΛΩΝΙΑΤΗΣ,
Λογιστής – Φοροτεχνικός, Συγγραφέας

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων
– Φορολογία μισθωτής εργασίας και συντάξεων. Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος.
– Παροχές σε είδος. Ποιες από τις παροχές θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία.
– Φορολογία αμειβομένων με έκδοση τιμολογίου (μπλοκάκια).
– Φορολογία όσων απέκτησαν εισόδημα από εργασιακή σχέση της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. (διανομή φυλλαδίων, επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάστασης κ.λπ.).
– Φορολογία επιχειρηματικής δραστηριότητας που ασκείται ατομικά. Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, μείωση συντελεστή για τους νέους επαγγελματίες.
– Εισόδημα από κεφάλαιο. Φορολογία εισοδήματος από μερίσματα, τόκους δικαιώματα και ενοίκια. Φορολογική αντιμετώπιση της ανέγερσης κτίσματος, των επεκτάσεων και βελτιώσεων με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή.
– Εισόδημα από υπεραξία κεφαλαίου. Φορολογία εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων.
– Μειώσεις φόρου (Γενική μείωση φόρου για όσους αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία – συντάξεις. Μειώσεις φόρου λόγω ιατρικών δαπανών, δωρεών και αναπηρίας).
– Τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας (τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων). Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
– Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
– Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Εργασίες προσδιορισμού των αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων που τηρούν το απλογραφικό λογιστικό σύστημα

– Προσδιορισμός αποτελέσματος περιόδου (κέρδους ή ζημιάς) προ φόρων.
– Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος. Εγγραφή της δαπάνης φόρου εισοδήματος. Πως αντιμετωπίζεται λογιστικά το τέλος επιτηδεύματος.
– Προσδιορισμός αποτελέσματος περιόδου (κέρδους ή ζημιάς) μετά φόρων.
– Σύνταξη της κατάστασης αποτελεσμάτων και αντιστοίχιση της με τους κωδικούς του εντύπου Ε3 του φορολογικού έτους 2015.
– Σύνταξη του προσαρτήματος.

Εργασίες προσδιορισμού των αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων που τηρούν το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα

– Εργασίες προετοιμασίας.
– Μεταφορά αποτελεσματικών λογαριασμών.
– Προσδιορισμός αποτελέσματος περιόδου (κέρδους ή ζημιάς) προ φόρων.
– Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος. Εγγραφή της δαπάνης φόρου εισοδήματος. Πως αντιμετωπίζεται λογιστικά το τέλος επιτηδεύματος.
– Προσδιορισμός αποτελέσματος περιόδου (κέρδους ή ζημιάς) μετά φόρων.
– Σύνταξη της κατάστασης αποτελεσμάτων και του ισολογισμού.
– Σύνταξη του προσαρτήματος.
– Διάθεση των αποτελεσμάτων προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών.

Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα είτε αυτή ασκείται ατομικώς είτε εταιρικώς

– Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες. Οι νέες προϋποθέσεις έκπτωσης των δαπανών.
– Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες.
– Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.
– Αποσβέσεις παγίου ενεργητικού.
– Περιουσιακά στοιχεία αντικείμενο χρηματοοικονομικής μίσθωσης.
– Αποτίμηση (επιμέτρηση) αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων. Απαλλαγή από την απογραφή.
– Επισφαλείς απαιτήσεις.

Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
– Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών, Κοινοπραξιών κ.λπ. με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία
– Φορολογία Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμών κ.λπ. Χρόνος και τρόπος φορολογίας διανεμομένων κερδών.
– Πότε αποκτάται το εισόδημα από τους εταίρους – μετόχους προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία.
– Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων. Προϋποθέσεις απαλλαγής των εσόδων από συμμετοχές από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.
– Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου μερισμάτων. Προϋποθέσεις απαλλαγής από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
– Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
– Προκαταβολή φόρου εισοδήματος. Σε ποια νομικά πρόσωπα αλλάζουν οι συντελεστές προκαταβολής φόρου εισοδήματος.

Τόπος διεξαγωγής: Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας (Αμφιθέατρο)
Κοίλα Κοζάνης-1ο χλμ. Κοζάνης-Πτομεμαϊδας

Επικοινωνία : Αντ/πος PRΟSVASIS Κνεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας Γιανκάκης Απόστολος
Υπεύθυνος: Βαρσάμης Χρήστος
Τ: 2331072350,
Ε :xbarsamis@gmail.com

Κόστος συμμετοχής: Πελάτες PROSVASIS 50 € και για κάθε επιπλέον συμμετοχή από το ίδιο γραφείο 25 €

Leave a Reply

Your email address will not be published.