Η πρόσβαση σε καινοτομικά φάρμακα έχει βελτιώσει το προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα

Tην αναγκαιότητα σειράς διαρθρωτικών αλλαγών για την ανασυγκρότηση του συστήματος υγείας, τόνισε ο oμότιμος kαθηγητής Οικονομικών της Υγείας Γιάννης Κυριόπουλος, κατά την παρουσίαση μελέτης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας για τη διαχείριση, έλεγχο και αξιολόγηση της φαρμακευτικής καινοτομίας στην Ελλάδα.

Ο κ. Κυριόπουλος, επεσήμανε την ανάγκη της καθολικής και ισότιμης κάλυψης του πληθυσμού σε θεραπείες και φάρμακα, της βελτίωσης της πρόσβασης σε καινοτόμες και αποτελεσματικές θεραπείες, καθώς και της βέλτιστης αποδοτικότητας της δαπάνης υγείας.
Η βασική φιλοσοφία της μελέτης, εστιάζεται στην ανάγκη ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης πολιτικής και ενός δομημένου πλαισίου λήψης αποφάσεων, αναφορικά με την αξιολόγηση, την αποτίμηση, τη διαθεσιμότητα και τη διαχείριση του συνόλου της φαρμακευτικής τεχνολογίας και, ιδιαίτερα, της καινοτομίας στην Ελλάδα.

Με βάση ερευνητικά δεδομένα, η πρόσβαση σε καινοτομικά φάρμακα έχει βελτιώσει το προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα κατά σχεδόν ένα έτος και έχει οδηγήσει σε μείωση των συνολικών ημερών νοσηλείας στη χώρα κατά 2,6 εκατομμύρια ετησίως. Όπως τονίστηκε από τους ομιλητές, υπό το πλαίσιο της διεθνούς περιστολής των πόρων απαιτούνται πολιτικές που θα εστιάζουν στη διαχείριση, τόσο των καινοτομικών, όσο και των υπολοίπων φαρμάκων στο σύνολο της αγοράς.
Έμφαση δίνεται, μεταξύ άλλων, στη διαμόρφωση ενός πλαισίου χάραξης εθνικής πολιτικής για το φάρμακο, στην αναζήτηση της αξίας, (σε αντιδιαστολή με την απλή προσμέτρηση του κόστους των διαθέσιμων και αναμενόμενων θεραπευτικών επιλογών,) στη διερεύνηση της εισαγωγής συστημάτων κλειστών προϋπολογισμών στη φαρμακευτική δαπάνη (ως εργαλείο βελτίωσης της αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας του συστήματος, με την προϋπόθεση ότι έχουν τεθεί σωστά κριτήρια και εργαλεία παρακολούθησης), στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και των αναγκών των ασθενών και του υγειονομικού τομέα, στην αναζήτηση ενός σταθερού πλαισίου λειτουργίας του υγειονομικού τομέα με εξορθολογισμό του συστήματος τιμών, στην βελτίωση του συστήματος λήψης αποφάσεων περί αποζημίωσης της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην υγεία, (μέσω της ανάπτυξης μηχανισμών), στη λήψη των αποφάσεων πολιτικής υγείας και φαρμάκου (με βάση τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία ανάλυσης των πραγματικών δεδομένων του υγειονομικού τομέα).

Leave a Reply

Your email address will not be published.