Ευρωκαμπάνα 10 εκατομμυρίων ευρώ – 30.000 ευρώ την ημέρα πρόστιμο για τα απόβλητα μέχρι να συμμορφωθούμε

Ευρωκαμπάνα 10 εκατομμυρίων ευρώ – 30.000 ευρώ την ημέρα πρόστιμο για τα απόβλητα μέχρι να συμμορφωθούμε

Η καθυστέρηση στην εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα, θα μας κοστίσει για μια ακόμα φορά ακριβά αφού το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επέβαλε στη χώρα μας κατ’ αποκοπήν πρόστιμο ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ και χρηματική ποινή ύψους 30 000 ευρώ ανά ημέρα καθυστερήσης μέχρι την εφαρμογή της νομοθεσίας.

Το Δικαστήριο εκτιμά ότι, πέραν της διάρκειάς της,  η οποία υπερβαίνει τα έξι έτη, η παράβαση της Ελλάδας «είναι ιδιαιτέρως σοβαρή, καθόσον δύναται να θέσει σε άμεσο κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και να επιφέρει βλάβη στο περιβάλλον».

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο από το 2009 είχε διαπιστώσει ότι η Ελλάδα δεν είχε προβεί στην εφαρμογή των οδηγιών για τα στερεά απόβλητα, τα επικίνδυνα απόβλητα και τους χώρους υγειονομικής ταφής.

Επτά χρόνια μετά, η τελεσίδικη απόφαση εκθέτει όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις ανεπανόρθωτα αφού διαπιστώνει «ότι η Ελλάδα δεν έλαβε όλα τα μέτρα που απαιτούνται για την εκτέλεση της αποφάσεως του 2009. Συγκεκριμένα, κατά την καταληκτική ημερομηνία της 25ης Μαρτίου 2013, η Ελλάδα δεν είχε ακόμη υιοθετήσει ειδικό σχέδιο για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων ούτε είχε δημιουργήσει ολοκληρωμένο και κατάλληλο δίκτυο εγκαταστάσεων διαθέσεως των επικίνδυνων αποβλήτων»  ενώ δεν έχει θέσει σε εφαρμογή τη διαχείριση των παλαιών αποβλήτων που παραμένουν προσωρινά αποθηκευμένα σε μη κατάλληλους χώρους.

Πηγή: topontiki.gr
Leave a Reply

Your email address will not be published.