ΕΣΠΑ: Έως 130.000 ευρώ επιδότηση σε βιοτεχνίες ρούχων – υποδημάτων

ΕΣΠΑ: Έως 130.000 ευρώ επιδότηση σε βιοτεχνίες ρούχων – υποδημάτων

Το πρόγραμμα με τίτλο «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους, στην πιστοποίηση των προϊόντων τους/ υπηρεσιών τους ακόμα και στην προβολή – προώθησή τους. Ανάμεσα στις επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι και οι ακόλουθες:

 • Κατασκευή ανδρικών – γυναικείων – παιδικών ενδυμάτων
 • Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας
 • Κατασκευή εσωρούχων
 • Κατασκευή νυφικών
 • Κατασκευή δερμάτινων, πλεκτών ειδών
 • Κατασκευή υποδημάτων
 • Κατασκευή παντοφλών, σανδαλιών

Δικαιούχοι – Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
 • διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης,
 • έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Το πρόγραμμα αποτελεί ένα εργαλείο χρηματοδότησης του εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, θα χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

 • Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τυποποίηση ή συμμόρφωση της παραγωγικής διαδικασίας / προϊόντων με εθνικά, εναρμονισμένα και προαιρετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης – εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος.
 • Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα, καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε (πρότυπα χωρών προορισμού).
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού.
 • Τεχνικές μελέτες μηχανικού,
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικές με σχεδιασμό συσκευασίας, ετικέτας.
 • Ψηφιακή προβολή (Site, E-shop, digital marketing)

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Προϋπολογισμός – Ποσοστό ενίσχυσης – Διάρκεια Υλοποίησης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000,00€ έως 200.000,00€.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Ποσοστό ενίσχυσης από 50% έως 65%.

Προσοχή: Η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επενδυτικών σχεδίων θα είναι άμεση, δηλ. τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με βάση τη χρονική σειρά που υποβάλλονται, χωρίς την απαίτηση να παρέλθει κάποια καταληκτική ημερομηνία υποβολών. Η αξιολόγηση θα είναι μια γρήγορη διαδικασία βάσει τυποποιημένων και αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης. Άρα η ταχύτητα προετοιμασίας και υποβολής της αίτησης είναι κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία.

Πηγή: epixeiro.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.