Εργάσιμη μέρα η Καθαρά Δευτέρα στον ιδιωτικό τομέα

Αργία μόνον για το Δημόσιο και τους ΟΤΑ

Εργάσιμη μέρα η Καθαρά Δευτέρα στον ιδιωτικό τομέα

Εργάσιμη μέρα είναι η Καθαρά Δευτέρα, σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος, για τον ιδιωτικό τομέα. Η Καθαρά Δευτέρα δεν περιλαμβάνεται στις αργίες όπως αυτές ορίζονται από το άρθρο 4 του ΒΔ 748/1966.

Αργία είναι, σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ.11 του Ν.1157/1981, είναι αργία μόνο για τους εργαζόμενους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α..

Υποχρεωτικές αργίες στον ιδιωτικό τομέα:

Όπως ορίζει η ανωτέρω διάταξη, η 25η Μαρτίου, β. η Δευτέρα του Πάσχα, γ. η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και δ. η 25η Δεκεμβρίου ενώ ως ημέρες προαιρετικής αργίας η 28η Οκτωβρίου και η 1η Μαΐου, η οποία όμως με απόφαση του Υπουργού Εργασίας μπορεί να κηρύσσεται υποχρεωτική (ΑΝ 380/68).

Σε περίπτωση που σε συλλογική σύμβαση εργασίας (Σ.Σ.Ε.) ή διαιτητική απόφαση (Δ.Α.) η Καθαρά Δευτέρα ορίζεται ως αργία και υπάρχει όρος για καταβολή προσαύξησης 75% στους απασχολούμενους κατά την ημέρα αυτή, ο όρος αυτός ως ευνοϊκότερος για τον εργαζόμενο υπερισχύει της γενικής ρύθμισης.

Επιπρόσθετα, αν μια επιχείρηση παρέμενε κλειστή κατά τα προηγούμενα έτη και φέτος κατ’ εξαίρεση αποφάσισε να λειτουργήσει, τότε υποχρεούται να καταβάλλει στους εργαζόμενους που θα εργασθούν, εάν είναι ημερομίσθιοι το κανονικό ημερομίσθιο για την ημέρα αυτή, ενώ αν είναι έμμισθοι, εκτός από τον μισθό τους και πρόσθετες αποδοχές ίσες με το 1/25 του μηνιαίου μισθού τους.

Τέλος, αν η επιχείρηση συνήθιζε να λειτουργεί κατά την Καθαρά Δευτέρα τα προηγούμενα χρόνια και οι εργαζόμενοι σε αυτήν απασχολούνταν κανονικά λαμβάνοντας τις συνήθεις αποδοχές τους, και φέτος κατ’ εξαίρεση ο εργοδότης αποφασίσει να μη λειτουργήσει την επιχείρησή του και κατά συνέπεια να μην τους απασχολήσει την 14η Μαρτίου 2016, οφείλει να καταβάλει τις αποδοχές της ημέρας αυτής στους εργαζόμενους του.

news.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.