Επισκευές- συντήρηση – μεταστέγαση κτιρίων Δ.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι ύστερα από πολλές και συντονισμένες  προσπάθειες της ένωσης μας αναρτήθηκε στην διαύγεια η υπ΄ αριθμό ΑΔΑΒ8ΙΘ465ΦΘΕ-46Ο   τηνοποία σας επισυνάπτουμε και η οποία αναφέρεται στις Επισκευές – Συντήρηση των Α Τ.  Άργους Ορεστικού , Α.Τ. και Τ.ΣΦ. Νεστορίου , Τ.Σ.Φ. Μεσοποταμίας καθώς και την μεταστέγαση του Τ.Σ.Φ Κορεστείων .
Η Ένωση ευχαριστεί όλους τους φορείς του Νομού μας για την συμβολή τους καθώς και τον Διευθυντή Αστυνομίας Καστοριάς κ. ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗ Ευθύμιο για την αμέριστη συμπαράσταση του.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
   ΝΑΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ                                        ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ∆ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ Ταχ. ∆/νση: Π. Κανελλοπούλου 4
Τ.Κ. 101 77 ΑΘΗΝΑ
Αρμόδιος: ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ Κων/νος Τηλ.: 210 6980285
Φαξ: 210 6977597
Αρ. Πρωτ.: 8039/47673/4
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20 Ιουλίου 2015
Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ : «Έγκριση μελέτης του έργου : ́ ́ Επισκευή – Συντήρηση κτιρίων : ∆ιεύθυν- σης Αστυνομίας Καστοριάς (Τ.Σ.Φ. Κορεστείων, Α.Τ. – Τ.Σ.Φ. Νεστορί- ου, Α.Τ. Άργους Ορεστικού και Τ.Σ.Φ. Μεσοποταμίας) και ∆ιεύθυνσης Αστυνομίας Φλώρινας (Τ.Σ.Φ. Κάτω Κλεινών) ́ ́, προϋπολογισμού μελέτης 829.370,37 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%)»
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του ν. 1481/84 (Α ́ – 152) «Οργανισμός Υπουργείου ∆ημόσιας Τάξης», όπως ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 (Α ́ 247) «Περί ∆ημόσιου, Λογιστικού ελέγχου των δα- πανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του π.δ. 191/1995 (Α ́ – 101) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδο- τούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το Υπουργείο ∆η-
μόσιας Τάξης», όπως τροποποιήθηκε με το π δ. 60/1996 (Α ́ – 51), το π.δ. 139/2009
(Α ́ – 186) και το π.δ. 59/2011 (Α ́ – 141) και ισχύει σήμερα.
4. Τις διατάξεις του ν. 2800/2000 (Α ́ – 41) «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου
∆ημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις»,
2
συνέχεια του υπ’ αρίθμ. 8039/47673/4 εγγράφου
5.
6.
7.
8.
9.
όπως ισχύουν.
Τις διατάξεις του π.δ. 60/2007 (Α ́ – 64) «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
Τις διατάξεις του ν. 3669/2008 (Α ́ – 116) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσί- ας κατασκευής δημόσιων έργων», όπως ισχύουν.
Τις διατάξεις του π.δ. 184/2009 (Α ́ – 213) «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του».
Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 (Α ́ – 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, με- ταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».
Τις διατάξεις του ν. 4249/2014 (Α ́-73) «Αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, α- ναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου ∆ημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου ∆ημόσιας Τάξης και Προ- στασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.»
10. Τις διατάξεις ν. 4281/2014 (Α ́ – 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
11. Τις διατάξεις του Π.∆. 178/2014 (Α ́- 281) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυ- νομίας».
12. Τις διατάξεις του Π.∆. 24/2015 (Α ́- 20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, με- ταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»
13. Τις διατάξεις του Π.∆. 25/2015 (Α ́- 21) «∆ιορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
14. Την υπ’ αριθμ. 6481/2/83 από 30-3-2015 Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμ- ματέα ∆ημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότη- σης» (ΥΟ∆∆ ́-198).
15. Την υπ’ αρίθμ. 7004/3/67 από 19-5-2015 Απόφαση (Β ́- 979) «Μεταβίβασης αρμο- διοτήτων Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα».
16. Την υπ’ αριθμ. 47375/12/99590 από 24-1-2012 αναφορά της Αστυνομικής ∆ιεύ- θυνσης Καστοριάς.
17. Την υπ’ αριθμ. 47375/13/252386 από 19-2-2013 αναφορά της Αστυνομικής ∆ιεύ- θυνσης Καστοριάς.
18. Την υπ’ αριθμ. 5896/15/249775 από 6-2-2015 αναφορά της ∆ιεύθυνσης Αστυνο-
3
συνέχεια του υπ’ αρίθμ. 8039/47673/4 εγγράφου
μίας Καστοριάς.
19. Το υπ’ αριθμ. 48392/13/189183 από 6-2-2013 έγγραφο της Αστυνομικής ∆ιεύθυν-
σης Φλώρινας.
20. Το υπ’ αριθμ. 1774/15/801760 από 6-5-2015 έγγραφό μας, με το οποίο αιτούμα-
στε από την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων / Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, την εξέταση της δυνατό- τητας χρηματοδότησης του εν θέματι έργου, από πιστώσεις συγχρηματοδοτούμε- νων Ευρωπαϊκών Ταμείων.
21. Το υπ’ αριθμ. 8000/20/34/6 – πστ από 12-5-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆ιαχεί- ρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων / Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι δεν είναι επί του παρόντος δυνατή η χρηματοδότηση του εν θέματι έργου, από πιστώσεις του Ευ- ρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων.
22. Τη ΣΑΕ 050 ΤΡΟΠ. 0 από 30-4-2015 Απόφαση Υπουργού Οικονομίας, Υποδο- μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Α∆Α : ΩΗΒΦ465ΦΘΘ-ΗΕΞ), με την οποία εγκρίθη- κε η ένταξη έργων της Ελληνικής Αστυνομίας στο Πρόγραμμα ∆ημοσίων Επενδύ- σεων οικονομικού έτους 2015 Π.∆.Ε. 2015).
23. Το γεγονός ότι :
α. Η μελέτη του έργου κρίνεται τεχνικά ορθή.
β. Η κατασκευή του έργου κρίνεται αναγκαία.
γ. Έχει εξασφαλιστεί η αναγκαία για την κατασκευή του έργου πίστωση.
Αποφασίζουμε
Εγκρίνουμε τη μελέτη για την κατασκευή του έργου ́ ́ Επισκευή – Συντήρηση κτιρίων : ∆ιεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς Τ.Σ.Φ. Κορεστείων, Α Τ. – Τ.Σ.Φ. Νεστορίου, Α.Τ. Άργους Ορεστικού και Τ.Σ.Φ. Μεσοποταμίας) και ∆ιεύθυνσης Α- στυνομίας Φλώρινας (Τ.Σ.Φ. Κάτω Κλεινών) ́ ́, Προϋπολογισμού Μελέτης 829.370,37€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) που συντάχθηκε από το Τμήμα Κτιρι- ολογικής Υποδομής της ∆/νσης Τεχνικής Υποστήριξης / Α.Ε.Α. και περιλαμβάνει :
α) Τεχνική Περιγραφή,
β) Προϋπολογισμό Μελέτης,
γ) Τιμολόγιο Μελέτης,
δ) Ανάλυση Τιμών,
4
συνέχεια του υπ’ αρίθμ. 8039/47673/4 εγγράφου
ε) Τρία (3) αρχιτεκτονικά σχέδια κτιρίου Α.Τ. – Τ.Σ.Φ. Νεστορίου (από ΝΑ-1 έως ΝΑ-3). στ) ∆ώδεκα (12) ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια κτιρίου Α.Τ. – Τ.Σ.Φ. Νεστορίου (από ΝΗΜ-1 έως ΝΗΜ-12).
ζ) Μία (1) ηλεκτρολογική μελέτη για το οίκημα του Α.Τ. – Τ.Σ.Φ. Νεστορίου.
η) Επτά (7) αρχιτεκτονικά σχέδια κτιρίου Τ.Σ.Φ. Κορεστείων (από ΚΑ-1 έως ΚΑ-7).
θ) ∆έκα (10) ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια κτιρίου Τ.Σ.Φ. Κορεστείων (από ΚΗΜ-1 έως ΚΗΜ-10).
ι) Μία (1) ηλεκτρολογική μελέτη για το οίκημα του Τ.Σ.Φ. Κορεστείων.
κ) ∆ύο (2) αρχιτεκτονικά σχέδια κτιρίου Τ.Σ.Φ. Μεσοποταμίας (από ΜΑ-1 έως ΜΑ-2).
λ) Τέσσερα (4) αρχιτεκτονικά σχέδια κτιρίου Τ.Σ.Φ. Κάτω Κλεινών (από ΦΑ-1 έως ΦΑ- 4).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ∆ημήτριος ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
 1. Γεν. Περιφ. ∆/νση Αστυν. ∆υτικής Μακεδονίας
  Τσόντζα 2
  50100 ΚΟΖΑΝΗ
 2. ∆ιεύθυνση Αστυνομίας Καστορίας
  Γράμμου 25
  52100 ΚΑΣΤΟΡΙΑ
 3. ∆ιεύθυνση Αστυνομίας Φλώρινας
  Ι. Τρύπη 1 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.