Δήμος Καστοριάς:Επαναληπτική Δημοπρασία για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων

Δήμος Καστοριάς:Επαναληπτική Δημοπρασία για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

Προκηρύσσει φανερή προφορική πλειοδοτική επαναληπτική Δημοπρασία την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015 και ώρα 12:30 μ.μ. έως 13:00μ.μ (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, για την εκμίσθωση των παρακάτω αγροτεμαχίων για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών περίπου  και με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς σε ετήσια βάση όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘ. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΕΚΤΑΣΗ  (ΣΤΡΕΜ.)

ΘΕΣΗ

ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ( € / στρεμ. )

ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ (οικ. Ποριάς)

101

4,567

Α΄ Περιοχή

100,00

228

0,918

Α΄ Περιοχή

50,00

656

3,000

Οικοπ. Δημοτικού Σχολείου

17,00

225

0,866

Πηγάδι

17,00

ΑΓΙΟ ΑΝΤΩΝΙΟ

73

0,963

10,00

95

1,164

10,00

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλονται  τα εξής δικαιολογητικά:

1)      Εγγύηση συμμετοχής, η οποία ορίζεται σε ποσοστό 10%  επί του ορίου της πρώτης προσφοράς, υπολογιζόμενη για ένα έτος.

2)      Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου περί μη οφειλής του ιδίου και του εγγυητή του

3)      Φωτοαντίγραφα της αστυνομικής ταυτότητας του ιδίου και του εγγυητή του

4)      Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα

Η διεξαγωγή της Δημοπρασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και τους όρους της  αριθμ. 78/15 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από την Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Διεύθυνση Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο,  Τηλέφωνο 24673 51156 – 51157,  FAX 24670 24711).

 

Ο Δήμαρχος

Αγγελής Ανέστης

Leave a Reply

Your email address will not be published.