Εξώδικο στην Αντιπεριφέρεια Καστοριάς από εταιρία που δεν έλαβε σύμβαση μετά από διαγωνισμό

Διαβάστε παρακάτω το εξώδικο:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ

 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ

Της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΚΥΩΝΙΣ- ΑΦΟΙ ΚΟΥΡΕΜΕΤΗ Ο.Ε.», που εδρεύει στην Γλυφάδα Αττικής, Λεωφ. Βουλιαγμένης, αριθ. 155.

ΠΡΟΣ

Την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,  Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, νομίμως εκπροσωπούμενης, εδρεύουσας στην Καστοριά.

———–

Όπως γνωρίζετε η εταιρεία μας συμμετείχε στον Πρόχειρο Διαγωνισμό που προκηρύξατε για «την προμήθεια  και εγκατάσταση τεσσάρων πλωτών προβλητών με σκοπό την εξυπηρέτηση του Ναυταθλητικού Κέντρου Καστοριάς καθώς και για την προμήθεια και την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για την συντήρηση της ήδη υπάρχουσας προβλήτας», με την υπ’ αριθ. πρωτ. Οικ. 77051/2275/24-7-2015 Διακήρυξή σας.

Όπως επίσης καλώς γνωρίζετε η εταιρεία μας ήταν μειοδότρια στον ως άνω Διαγωνισμό με συνέπεια, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 121316/3565/17-11-2014 πρόσκλησή σας, να μας καλέσετε να υποβάλουμε σε εσάς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία και υποβάλαμε νομίμως.

Κατόπιν τούτου, δυνάμει της υπ’αριθ. 2116/14 απόφασης της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, μας ανακοινώθηκε η οριστική κατακύρωση του Διαγωνισμού στην Εταιρεία μας.

Κατόπιν και αυτού, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 23436/476/5-3-2015 της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, που έφερε ως θέμα την «υπογραφή συμφωνητικού» για το εν λόγω έργο, μας ζητήσατε να σας αποστείλουμε εντός 15 ημερών εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου, ποσού 5.860,40 ΕΥΡΩ προκειμένου να προβούμε στην υπογραφή της σύμβασης.

Αυτό και πράξαμε μόλις την 12-3-2015 αποστέλλοντας σας την υπ’ αριθ. 1665373/10-3-2015 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 5.860,40 ΕΥΡΩ.

Ενώ λοιπόν η εταιρεία μας σας έχει αποστείλει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα προκειμένου να υπογραφεί η μεταξύ μας σύμβαση και να ξεκινήσει η εκτέλεση της προμήθειας, εσείς δεν μας έχετε καλέσει για την υπογραφή της σύμβασης, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας και παρά την πάροδο ήδη 2 1/2 μηνών από την αποστολή της εγγυητικής επιστολής προς εσάς.

Σαν να μην έφτανε αυτό, μη νομίμως παρακρατείτε και αρνείστε να μας επιστρέψετε την εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον Διαγωνισμό που σας έχουμε καταθέσει, παρ’ ότι ο Διαγωνισμός ολοκληρώθηκε, κατακυρώθηκε στην εταιρεία μας και έχετε ήδη στα χέρια σας την Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης.

Όπως όμως σας είναι γνωστό, εκ του νόμου η σύμβαση προμήθειας θεωρείται συνηφθείσα με την κοινοποίηση της ανακοίνωσης κατακύρωσης του διαγωνισμού.

Εξ άλλου πρέπει να σας επισημάνουμε ότι η εταιρεία μας, λόγω του ασφυκτικού χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της προμήθειας, με την οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρείας, προέβη στην παραγγελία του προς προμήθεια εξοπλισμού, καταβάλλοντας στον προμηθευτή μας την αξία του.

Φυσικά, δεν χρειάζεται να σας επισημάνουμε –αφού σας είναι γνωστό- ότι η εταιρείας μας επιβαρύνεται ήδη επί 2 1/2 μήνες με το κόστος έκδοσης και διατήρησης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, αλλά και με το κόστος διατήρησης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που εντελώς αδικαιολογήτως και άνευ νομίμου αιτίας παρακρατείται από εσάς

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ έντονα για την παράλειψη σας και την άρνησή σας παρά τις οχλήσεις μας, να μας καλέσετε να υπογράψουμε την σύμβαση προμηθείας.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ όπως πράξετε τούτο άμεσα και

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ όπως μας επιστρέψετε άμεσα την εις χείρας σας ευρισκόμενη εγγυητική επιστολή συμμετοχής της εταιρείας μας στον διαγωνισμό και

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματός μας για την αποκατάσταση της ζημίας που έχουμε ήδη υποστεί και θα υποστούμε στο μέλλον, από την καθυστέρηση υπογραφής της σύμβασης και συνακόλουθα της εκτέλεσης της προμήθειας, πολλώ δε μάλλον σε περίπτωση ματαίωσης ή επαναπροκήρυξης  αυτής, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματός μας να ζητήσουμε δικαστική προστασία δι’ ασφαλιστικών μέτρων.

 

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλεται όπως επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, προς γνώσης της και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας την ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως.

 

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2015

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Leave a Reply

Your email address will not be published.