Πρόσβαση της εφορίας σε καταθέσεις, σε βάθος 10ετίας

Πρόσβαση της εφορίας σε καταθέσεις, σε βάθος 10ετίας

Στην ενεργοποίηση ενός σημαντικού μέτρου για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και άλλων οικονομικών εγκλημάτων προχώρησε ο υπηρεσιακός αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρ. Αλεξιάδης. Με την απόφαση του υπουργού λύνονται τα χέρια εκατοντάδων εφοριακών και λοιπών υπαλλήλων ελεγκτικών αρχών οι οποίοι ασχολούνται με μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και άλλων οικονομικών εγκλημάτων. Οι ελεγκτές θα μπορούν πλέον να έχουν, άμεσα, ηλεκτρονική πρόσβαση στα στοιχεία των τελευταίων 10 ετών για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών των ελεγχόμενων φορολογουμένων. Θα μπορούν δηλαδή να βλέπουν όλες τις αναλήψεις και τις καταθέσεις ποσών που έγιναν στους συγκεκριμένους λογαριασμούς τα τελευταία 10 χρόνια.

Με την απόφαση του κ. Αλεξιάδη ενεργοποιείται η διάταξη του άρθρου 62 του ν. 4170/2013 και τίθεται σε πλήρη λειτουργία το περίφημο «καταθεσιολόγιο», το ηλεκτρονικό σύστημα άμεσης διαβίβασης και διεκπεραίωσης αιτημάτων των φορολογικών και δικαστικών αρχών για την άρση του τραπεζικού απορρήτου και το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών φυσικών και νομικών προσώπων που ελέγχονται για οικονομικά εγκλήματα. Παρέχεται, δηλαδή, η δυνατότητα σε φορείς του Δημοσίου που ασκούν ελεγκτικό και διωκτικό έργο να έχουν αυτόματη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών των ελεγχομένων κατά την τελευταία δεκαετία.
Ουσιαστικά ενεργοποιείται πλήρως το «Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών» (Σ.Μ.Τ.Λ.&Λ.Π.), στο οποίο όλες οι τράπεζες, τα λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τα ιδρύματα πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα οφείλουν να εισφέρουν πληροφορίες για τους λογαριασμούς καταθέσεων, πληρωμών και δανείων των πελατών τους.
Στόχος της λειτουργίας του συστήματος αυτού είναι να διαβιβάζονται και να διεκπεραιώνονται με ταχύτατες διαδικασίες όλα τα αιτήματα παροχής πληροφοριών για την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών, τα οποία υποβάλλονται από τις φοροελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών.
Μέσω του συστήματος αυτού θα διακινούνται ηλεκτρονικά πληροφορίες και στοιχεία που τηρούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα και τα ιδρύματα πληρωμών, για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, σε περιπτώσεις που με βάση την κείμενη νομοθεσία απαιτείται η άρση του τραπεζικού και επαγγελματικού απορρήτου καθώς και του απορρήτου των στοιχείων έναντι των παραπάνω αρχών και υπηρεσιών του Δημοσίου. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα έχουν δικαίωμα αυτοματοποιημένης πρόσβασης στο σύστημα αυτό για να λαμβάνουν τις πληροφορίες που χρειάζονται προς διευκόλυνση των ελέγχων που πραγματοποιούν. Oι τράπεζες υποχρεούνται να παράσχουν μέσω του συστήματος αυτού όλες τις ζητούμενες πληροφορίες.

Leave a Reply

Your email address will not be published.