Ανακοινώνονται σήμερα τα μόρια για τους παιδικούς σταθμούς

Σήμερα 7 Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανακοινωθούν τα προσωρινά αποτελέσματα για το πρόγραμμα “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” από την ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης). Φέτος λόγω της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων, η κάθε μανούλα θα έχει την δυνατότητα να βλέπει μόνο τα δικά της μόρια στην σελίδα www.eetaa.gr. Για να δουν την μοριοδότηση για τους παιδικούς σταθμούς θα πρέπει στους πίνακες που θα αναρτηθούν να ελέγξουν τα μόρια τους με ειδικό κωδικό που θα παρέχει ειδική εφαρμογή. Στην ειδική εφαρμογή θα απαιτείται η εισαγωγή ΑΦΜ και ΑΜΚΑ. Πάντως μέχρι αργά το μεσημέρι ήταν αδύνατη η πρόσβαση στο επίσημο site της ΕΕΤΑΑ.

Οσον αφορά τα αποτελέσματα η ΕΕΤΑΑ έχει κάνει γνωστό ότι: Κατόπιν της σύζευξης, η ΕΕΤΑΑ. δύναται, στην περίπτωση που δύο αδέλφια έχουν τοποθετηθεί σε διαφορετικές δομές, να τα τοποθετήσει στην ίδια δομή κατά παρέκκλιση της ανωτέρω προβλεπόμενης ποσόστωσης (παρ. 2.3.1.), κατόπιν και της συναίνεσης της δομής και εφόσον η δομή αυτή καλύπτει την αντίστοιχη κατηγορία θέσης. Σε κάθε περίπτωση τα μόρια που συγκεντρώνει η ωφελούμενη θα πρέπει να επιτρέπουν την τοποθέτηση και του δεύτερου παιδιού στην ίδια δομή. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου των αιτήσεων θα προκύψουν οι Προσωρινοί Πίνακες πλήρων και ελλιπών φακέλων δικαιολογητικών ανά Περιφέρεια και Νομό. Οι πίνακες αυτοί, θα αναγράφουν τον κωδικό της μητέρας και του παιδιού όσο και τα στοιχεία της αντίστοιχης Δομής (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας). Οι αιτούντες μπορούν να δουν την κατάσταση της αίτησής τους – προσωρινά αποτελέσματα – σε ειδική εφαρμογή, που θα αναρτηθεί την ημέρα έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ: paidikoi.eetaa.gr . Η εφαρμογή θα απαιτεί την εισαγωγή του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ, που αναφέρονται στην αίτηση συμμετοχής του κάθε υποψήφιου. Παράλληλα από την εφαρμογή θα λαμβάνονται οι κωδικοί μητέρας και παιδιού, ώστε οι αιτούντες να μπορούν να δουν τα αποτελέσματα και από τους Προσωρινούς Πίνακες πλήρων και ελλιπών φακέλων δικαιολογητικών, που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ: paidikoi.eetaa.gr. Διαδικασία ενστάσεων Ενστάσεις επί των Προσωρινών Πινάκων πλήρων και ελλιπών φακέλων δικαιολογητικών και επί των Πινάκων απορριφθεισών μπορούν να υποβληθούν εγγράφως στους αριθμούς FAX των κατά τόπους γραφείων της ΕΕΤΑΑ. ή ηλεκτρονικά μέσω e-mail με σκαναρισμένα έγγραφα και εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησής τους, σύμφωνα με το Υπόδειγμα «Έντυπο Υποβολής Ένστασης», που παρουσιάζεται στο Παράρτημα 2 της παρούσας. Σε περίπτωση υποβολής ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), η ένσταση υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΥΠΟΒΟΛΗ  ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», για το σχολικό έτος 2015 – 2016. Η υποβολή της ένστασης κατά τον ανωτέρω τρόπο θα πρέπει να γίνει εντός της προθεσμίας που προβλέπεται, ήτοι μέχρι τις 10/9/2015. Για το εμπρόθεσμο της ένστασης, που θα υποβληθεί κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που πρωτοκολλείται από την ΕΕΤΑΑ. Ημερομηνίες υποβολής ενστάσεων: 8/9/2015 -10/09/2015 Από τις ενστάσεις που θα υποβληθούν, θα ληφθούν υπόψη μόνον αυτές που έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί μέχρι την 10/09/2015 και ώρα 14:00. Ενστάσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Όλες οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων (Ε.Ε.Ε.). Στο έντυπο της ένστασης θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο υποβάλλεται η ένσταση και φυσικά να συνοδεύεται από το απαιτούμενο δικαιολογητικό. Ενστάσεις ασαφείς ή δικαιολογητικά χωρίς έντυπο ένστασης δεν θα γίνονται αποδεκτά. Προσοχή: Στην διαδικασία των ενστάσεων δεν θα γίνεται αποδεκτή ουδεμία αλλαγή στις επιλεγείσες από τις μητέρες δομές.

Leave a Reply

Your email address will not be published.