Δύο θέσεις καθαριστών σε σχολείο της Καστοριάς και του Γάβρου

Ο Πρόεδρος  Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Καστοριάς έχοντας υπόψη:

1.Το άρθρο 4 της πράξης Νομ.Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 102/26-08-2015

2.Τις διατάξεις του Ν.1892/1990 παράγραφος 5 του άρθρου 113 όπως ισχύει ύστερα από την αντικατάσταση του με το άρθρο 36 του Ν.3699/08 (ΦΕΚ 199/Α΄)

3.Την με αριθμ.27/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ

Η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Καστοριάς θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού, δύο (2) καθαριστών, με σύμβαση μίσθωσης έργου και αντικείμενο τον καθαρισμό των χώρων των παρακάτω σχολείων, μετά από κενό που δημιουργήθηκε λόγω συνταξιοδότησης.

1. 4ο Δημοτικό Σχολείο – 4ο Νηπ/είο    Καστοριάς. (1 θέση)

2. Δημοτικό Σχολείο – Νηπ/είο Ν.Οικισμού.(Γάβρος). (1 θέση)

Ορίζει τους όρους της προκήρυξης, την μοριοδότηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής:

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

α. Μόνιμος κάτοικος Δήμου του Νομού Καστοριάς, μόρια 50.

β. Ανεργία, μόρια 10/μήνα για ένα έτος.

γ. Εισόδημα, εώς 5000,00€ μόρια 100, εώς 10.00,00€ μόρια 70, εώς 15.000,00€ μόρια 40.

δ. Πολυτεκνία, μόρια για τα ανήλικα τέκνα 30/τέκνο.

ε. Μονογονεϊκές οικογένειες, μόρια 50.

στ.Αναπηρία τέκνων άνω του 67%, μόρια 50.

ζ. Προϋπηρεσία σε σχολική μονάδα, μόρια 40/έτος και εώς 5 έτη.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  1. Αίτηση
  2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,
  3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας έτους 2015. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της οικείας Οικονομικής Εφορίας
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
  5. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας,
  6. Για τους γονείς με αναπηρία με 67% και άνω, Πιστοποιητικό της Υγειονομικής Επιτροπής του Ασφαλιστικού Φορέα τους.
  7. Προϋπηρεσία σε καθαρισμό σχολικής μονάδας,
  8. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνεται α) η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων β) ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα γ) ότι δεν έχουν συνάψει σύμβαση με άλλη Σχολική Μονάδα, δ) ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
  9. Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ για την απόδειξη της ανεργίας

.ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα οριστεί με απόφαση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής. Σε περίπτωση ισοψηφίας προηγούνται όσοι έχουν περισσότερα μόρια κατά σειρά των κριτηρίων μοριοδότησης.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Τις αιτήσεις θα μπορούν να προμηθευτούν από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

– Η υποβολή αιτήσεων ξεκινάει από Δευτέρα 07-09-2015 και λήγει την Παρασκευή   11-09-2015. Οι υποψήφιοι θα τις καταθέτουν  στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που βρίσκεται στο Σκαπέρδειο Δημ.Μέγαρο.

-Ο υποψήφιος /α  που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση έργου και η αμοιβή του/της (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών) θα καταβάλλεται από την Σχολική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της της υπ’αριθμ.2/18254/0022/03-04-2008(ΦΕΚ672/Β17-4-2008) Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η πληρωμή θα γίνεται όταν κατατίθενται  τα χρήματα από τον αρμόδιο φορέα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

     ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published.