Δήμος Καστοριάς: Έρευνα Αγοράς για την προμήθεια προγράμματος λογισμικού (antivirus)

Δήμος Καστοριάς: Έρευνα Αγοράς για την προμήθεια προγράμματος λογισμικού (antivirus)

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να διενεργήσει έρευνα αγοράς (μέσω υποβολής οικονομικών προσφορών) για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας : «Προμήθεια προγράμματος λογισμικού (antivirusπροϋπολογισμού 1.623,60 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με τους όρους και τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αρίθμ. 18/2015 μελέτης.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να υποβάλλουν τους σφραγισμένους φακέλους των οικονομικών τους προσφορών, στα γραφεία της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, έδρα: Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο Καστοριάς, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως την 21/12/2015 και ώρα 10:00 π.μ. οπότε και θα γίνει και η αποσφράγιση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή  παρουσία των διαγωνιζομένων, εφόσον επιθυμούν να παρευρίσκονται στην διαδικασία.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να προμηθευθούν τις τεχνικές προδιαγραφές και το έντυπο οικονομικής προσφοράς από το διαδικτυακό τόπο του Δήμου Καστοριάς, www.kastoriacity.gr, στην ενότητα Ενημέρωση Πολιτών – Διαδικασίες με έρευνα αγοράς. Επιπλέον πληροφορίες και διευκρινίσεις θα παρέχονται στο τηλέφωνο 2467351109.

Καστοριά, 15/12/2015

Ο Αντιδήμαρχος

Προγραμματισμού-Ανάπτυξης, Διαφάνειας και

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Μιχαήλ Μπινιάκος

Έντυπο Προσφοράς

Τεχνική Έκθεση

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.