Δήμος Καστοριάς: Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015

Δήμος Καστοριάς: Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015

 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΄΄ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΔΑΜ. ΜΑΥΡΟΒΙΤΗ΄΄

2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015

(διορθωμένος βάσει της με αριθ. πρωτ. 23731/338/16-06-2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ.Μακεδονίας)

 

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΠΟΣΟ

1

Ενοίκια

2.520,00

2

Χαρτόσημο ενοικίου, ΟΓΑ χαρτοσήμου

90,72

3

Τόκοι τραπέζης

4,00

4

Ταμειακό υπόλοιπο

5.170,45

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

7.785,17

 

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΟ

1

Γραφική ύλη

700,00

2

Εποπτικά μέσα

550,00

3

Προμήθεια τριών (3) Η/Υ

1.500,00

4

Ενίσχυση παιδιών απόρων  οικογενειών με ιματισμό και άλλα είδη

550,00

5

Έξοδα δημοσίευσης

0,00

6

Απόδοση Χαρτόσημο ενοικίου ΟΓΑ, έτους 2014

90,72

7

Απόδοση Χαρτόσημο ενοικίου ΟΓΑ, παρελθόντων ετών

130,00

8

Αμοιβή Λογιστή

0,00

9

Δώρα αναμνηστικά παιδιών

1.150,00

10

ΕΝΦΙΑ 2015

144,00

11

Απρόβλεπτα

300,00

12

Παρακράτηση 5‰ ετών 2014 και 2015

27,65

13

Υποχρεώσεις σε προμηθευτές παρελθόντων ετών

570,56

16

Υποχρεώσεις προς Δ.Ο.Υ.- Τράπεζα

100,00

17

Δεξιώσεις- Τελετές

100,00

Σύνολο εξόδων

5.912,93

Αποθεματικό

1.872,24

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

7.785,17

 

 

Προϋπολογισμός έτους 2015 (όπως εγκρίνεται)

Α) Υπόλοιπο προηγ. Χρήσης  : 5.170,45€
Β) Έσοδα παρούσης              : 2.614,72€
Γ) Γενικό Σύνολο Εσόδων      : 7.785,17€
Δ) Έξοδα                             : 5.912,93€
Ε) Αποθεματικό                    : 1.872,24€
ΣΤ) Γενικό Σύνολο Εξόδων    : 7.785,17€

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.