Δήμος Καστοριάς: Πρόσκληση σε δημοτικό συμβούλιο

Δήμος Καστοριάς: Πρόσκληση σε δημοτικό συμβούλιο

Σας παρακαλούμε την Τρίτη  18  Αυγούστου  2015 και ώρα 13:30 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

 

1.    Αποδέσμευση πιστώσεως προϋπ/σμού που είχε διατεθεί με προηγούμενη απόφαση Ο.Ε.

2.    Έγκριση ή μη διάθεσης πιστώσεων

3.    Κατάρτιση σχεδίου (4ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Καστοριάς έτους 2015

4.    Άσκηση ή μη εφέσεως και αναστολής εκτελέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 147/2015 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς (υπόθεση Παύλου Τοπαλίδη κατά πρώην Δήμου Βιτσίου)

5.    Επέκταση διορισμού δικηγόρου (υποθέσεις Πανίδη Χριστόδουλου κατά Δήμου Καστοριάς και Π. Χαντζαρίδη κατά πρώην Δήμου Μεσοποταμίας)

6.    Δημιουργία προθεσμιακής κατάθεσης κληροδοτήματος Ζήση Παπαλαζάρου

7.    Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας με τίτλο:  «Ασφάλιση αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καστοριάς», Α.Μ. 14/2015, προϋπολογισμού 30.200,00€

8.    Έγκριση τευχών δημοπράτησης – Κατάρτιση όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή – συντήρηση σιντριβανιών Δήμου Καστοριάς», Α.Μ. 77/2015, προϋπολογισμού 30.000,00 €

9.      Έγκριση τευχών δημοπράτησης – Κατάρτιση όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια αδρανών υλικών», Α.Μ. 56/2015, προϋπολογισμού 30.000,00 €

10.  Έγκριση τευχών δημοπράτησης – Κατάρτιση όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση – βελτίωση αστικής οδοποιίας Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Καστοριάς», Α.Μ. 54/2015, προϋπολογισμού 150.000,00 €

11.  Κατάρτιση όρων δημοπρασίας μίσθωσης γεωτρήσεων για τροφοδοσία υδατόπυργων Δήμου Καστοριάς.

12.  Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Μέτρα προστασίας κοινώς ή επικινδύνως ετοιμόρροπων διατηρητέων ή μη κτισμάτων», Α.Μ. 76/2015, προϋπολογισμού 4.758,00 €

13.  Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Διάνοιξη δρόμου εισόδου – κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Άνω Πτεριά», Α.Μ. 72/2015, προϋπολογισμού 12.600,00 €

14.  Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Διαγραμμίσεις οδών – σήμανση Δ.Ε. Καστοριάς», Α.Μ. 78/2015, προϋπολογισμού 12.000,00 €

15.  Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Εργασίες συντήρησης κλειστού γυμναστηρίου ΕΠΑΛ», Α.Μ. 75/2015, προϋπολογισμού 7.000,00 €

16.  Εξέταση δυνατότητας χρηματοδότησης με ίδια μέσα για την υλοποίηση του έργου ή τελική ματαίωση του διαγωνισμού του έργου «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ» / «ACTION PLAN FOR THE PROMOTION OF THE CROSS-BORDER AREA AS A COMPETITIVE TOURISTIC DESTINATION” και ακρωνύμιο Tour-Act

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αντιδήμαρχος Καστοριάς

Στεργιόπουλος Ευάγγελος

Leave a Reply

Your email address will not be published.