Δήμος Καστοριάς: Διαμόρφωση χώρων Νεκροταφείων Δήμου Καστοριάς

Δήμος Καστοριάς: Διαμόρφωση χώρων Νεκροταφείων Δήμου Καστοριάς

Ο Αντιδήμαρχος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καστοριάς προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες δημοσίων έργων την Δευτέρα 29/06/2015 στο κτίριο της Δ.Τ.Υ. (Πυθαγόρα, Μανιάκοι Καστοριάς) και ώρα 10:30 π.μ. για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την εκτέλεση του έργου με τίτλο:” Διαμόρφωση χώρων Νεκροταφείων Δήμου Καστοριάς “και αριθμό μελέτης:45/2015. Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 6.000,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α., και η χρηματοδότηση προέρχεται από”ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (πρώην ΣΑΤΑ)”με Κ.Α.Ε.:45.7336.03.

Δικαίωμα προσφοράς έχουν οι εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. που κατέχουν εργοληπτικό πτυχίο Α1 τάξης και άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ καθώς και οι κάτοχοι μητρώων Περιφερειακών Ενοτήτων αντίστοιχης κατηγορίας.

Οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες θα παραλαμβάνουν και θα συμπληρώνουν την οικονομική προσφορά τους επί εντύπου σφραγισμένου που θα χορηγεί ο Δήμος Καστοριάς και θα καταθέτουν και φωτοαντίγραφο του πτυχίου τους. Η τεχνική έκθεση και ο προϋπολογισμός του ανωτέρω έργου διατίθενται δωρεάν. Πληροφορίες και τυχόν επεξηγήσεις για την παρούσα μελέτη μπορούν να ζητηθούν από τον υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καστοριάς Τσιτσικλή Ν. Ιωάννη, τηλ. επικοινωνίας 24673 51609 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Μανιάκοι 24/06/2015

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Κωτούλας Αλ. Δημήτριος

Leave a Reply

Your email address will not be published.