Δήμος Καστοριάς: Διαγωνισμός για προμήθεια εξοπλισμού φωτιστικών υπαίθριων χώρων (Δ.Ε. Καστοριάς)

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να διενεργήσει έρευνα αγοράς (μέσω υποβολής οικονομικών προσφορών) για την απευθείας ανάθεση της προαναφερόμενης προμήθειας, που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό με Κ.Α.Ε.: 30.7135.11 του οικονομικού έτους 2015, ποσού 2.583,00 με Φ.Π.Α..

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ,ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ,ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες που πληρούν τις προϋποθέσεις της απόφασης να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Η/Μ Έργων , σηματοδότησης & εγκαταστάσεων (έδρα : Πυθαγόρα 1 , Μανιάκοι Καστοριάς Τ.Κ. 52100) υπόψη του κ. Τσέλα Κωνσταντίνου την Τετάρτη 09 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 9:00 π.μ. . Αμέσως μετά θα αποσφραγίστουν οι προσφορές παρουσία των διαγωνιζομένων, εφόσον επιθυμούν να παρευρίσκονται στην διαδικασία . Η τεχνική έκθεση, ο προϋπολογισμός και το έντυπο προσφοράς της ανωτέρω προμήθειας διατίθενται δωρεάν. Πληροφορίες για την παρούσα προμήθεια παρέχονται από τον κ. Τσέλα Κωνσταντίνο στο τηλ. επικοινωνίας 24673 51615 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Leave a Reply

Your email address will not be published.