Δήμος Καστοριάς: ανακοίνωση για την εύρεση προμηθευτών

Δήμος Καστοριάς: ανακοίνωση για την εύρεση προμηθευτών

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να διενεργήσει έρευνα αγοράς (μέσω υποβολής οικονομικών προσφορών) για την απευθείας ανάθεση της προαναφερόμενης προμήθειας προϋπολογισμού 6.785,91 €, που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό με Κ.Α.Ε.: 35.7131.04 του οικονομικού έτους 2015 σχετική απόφαση 137/2015 της Ο.Ε. περί έγκρισης διάθεσης της πίστωσης.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες προμηθευτές να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους στην Δ/νση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου / Τμήμα Πρασίνου του Δήμου Καστοριάς (έδρα: Αμαξοστάσιο Δήμου περιοχή πρώην Τέρνας, Μανιάκοι Καστοριάς Τ.Κ. 52100) υπόψη της συντάκτριας της μελέτης Αναστασοπούλου Βάιας ή της επιτροπής του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ έως τις 24/06/2015 και ώρα 09:00 π.μ.. Την παραπάνω ημέρα και ώρα η επιτροπή του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ θα αποσφραγίσει τις προσφορές παρουσία των διαγωνιζομένων, εφόσον επιθυμούν να παρευρίσκονται στην διαδικασία, και στην συνέχεια θα προχωρήσει στην σύνταξη γνωμοδότησης για την απευθείας ανάθεση.

Η τεχνική έκθεση, ο προϋπολογισμός , το έντυπο της οικονομικής προσφοράς και η υπεύθυνη δήλωση της ανωτέρω προμήθειας διατίθενται δωρεάν. Πληροφορίες και τυχόν επεξηγήσεις για την παρούσα προμήθεια μπορούν να ζητηθούν από την υπάλληλο της Δ/νσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Καστοριάς κ. Αναστασοπούλου Βάια, τηλ. επικοινωνίας 24673 51623 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

                  Μανιάκοι 18/06/2015

                                                                                               Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος

 

 Νικόλαος Φωτιάδης

Leave a Reply

Your email address will not be published.