Διαγωνισμός για την προμήθεια στερεών καυσίμων από τον Δήμο Άργους Ορεστικού

O Δήμαρχος ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΠΑΠΤΣΟΓΛΟΥ διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ» προϋπολογισθείσας δαπάνης 30.000,00 € (με Φ.Π.Α).

Στον προϋπολογισμό του Δήμου Άργους Ορεστικού έτους 2016, έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση 30.000,00 €.

Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους που περιγράφονται στην μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσης διακήρυξης.

Άρθρο 1o

Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών (Ε.Δ.Δ.), Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και Απευθείας Ανάθεσης  η οποία ορίσθηκε με την 30/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, στην Διεύθυνση Διοικητηρίου 39 (Άργος Ορεστικό) την 20η Ιανουαρίου έτους 2016 ημέρα Τετάρτη  ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 ΜΕΧΡΙ 10:30 (λήξη παράδοσης προσφορών)

Άρθρο 2ο:

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας πραγματοποιείται έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 2 παρ. 12 του νόμου 2286/95‘’Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων’’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

2. Τα άρθρα 3 παρ.10 και 23 παρ.4,5,6 του ΕΚΠΟΤΑ

3. Τον Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης”.

4.Το Ν.3886/2010(ΦΕΚ173Α’) για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, ο οποίος θεσπίστηκε προς εναρμόνιση με την με την Οδηγία2007/66/ΕΚ όπως ισχύει σήμερα(Ν4055/2012

5.Το N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

6.Της 2/2037/11-1-2007 Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ.ΔΔΑ. με την οποία καθορίστηκαν τα σχετικά με την εφαρμογή του Ν.3463/2006

7.Το Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α/20-3-2007) : Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις

8.Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο  Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις

9.Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α”)

10.To Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α’) “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις”.

11.To άρθρο 157 εγγυήσεις του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160Α’/08-08-2014)

12. Της Π1/3305/03.11.2010 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας(ΦΕΚ 1789/12.11.2010 τεύχος Β)

Όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν

13. Την   3 /2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, έγκρισης όρων δημοπράτησης της παραπάνω προμήθειας.

14. Την  1/2016 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου

 

Αν κάποιος από τους όρους της διακήρυξης έρχεται σε αντίφαση με τα παραπάνω, κατισχύουν τα αναφερόμενα στα παραπάνω.

Άρθρο 3o

(Δικαιούμενοι συμμετοχής)

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :

 1. Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί)
 2. Όλα τα νομικά πρόσωπα
 3. Συνεταιρισμοί υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού.
 4. Ενώσεις προμηθευτών.

 

 

 

Άρθρο 4ο

(Φάκελος Προσφοράς)

Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού αυτοδικαίως επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς.

 1. Η προσφορά υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική. Πιο συγκεκριμένα ζητούνται: δύο (2) αντίγραφα των δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό, δύο (2) αντίγραφα της τεχνικής προσφοράς, τρία (3) αντίγραφα της οικονομικής προσφοράς και δύο (2) αντίγραφα των τεχνικών φυλλαδίων. Σ’ ένα από τα αντίτυπα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίγραφα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.
 2. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 1 της παρούσης μέσα σε (σφραγισμένο) κυρίως φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν θα αναγράφεται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα :

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ Δ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ»

 

 

i)        Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού

ii)      Τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό.

Ο κυρίως φάκελος θα περιλαμβάνει :

 

1.  Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (το είδος, την φίρμα και τον τύπο των ειδών που προσφέρονται). Επίσης προσπέκτους και τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας κατασκευής, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.

2.   Καλά σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη :΄΄Οικονομική προσφορά΄΄,.

Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου σε €. Στην τιμή αυτή είτε αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, για την παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.

Ο Φ.Π.Α. θα αναφέρεται χωριστά. Στην τιμή θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο κόστος με το οποίο επιβαρύνεται.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφ’οσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή για τα είδη που προσφέρει ο μετέχων στον διαγωνισμό, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές.

 

Άρθρο 5ο

(Στοιχεία – δικαιολογητικά συμμετοχής)

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής κατατίθενται μαζί με τον υπόλοιπο φάκελο προσφοράς και είναι τα εξής:

 

 

 1. Δήλωση του διαγωνιζόμενου :

α) ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη.

β) ότι δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές ή περιέχει απόκλιση την οποία περιγράφει και αιτιολογεί.

γ) ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαμβάνει να παραδώσει υλικά μέσα στον προσδιορισμένο χρόνο ο οποίος αναφέρεται στην μελέτη

 1. 2. Η κατά το άρθρο 6 εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
  1. 3. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
  2. 4. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα

 

Εφόσον από τα προηγούμενα επιτρέπεται, οι προμηθευτές να συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφου. Όταν πρόκειται για εταιρείες απαιτείται και το καταστατικό αυτής.

 

Άρθρο 6ο (Εγγύηση συμμετοχής)

(παρ. 1 άρθρο 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

 1. Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης  αξίας της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ σε €, και θα κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Τ.Π. & Δ. ή του ΤΣΜΕΔΕ ή υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας.
 2. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται με  την προσκόμιση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε τέσσερις (4) μέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.
 3. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:

i)          Την ημερομηνία έκδοσης

ii)        Τον εκδότη

iii)      Να απευθύνεται στον Δήμο

iv)      Τον αριθμό της εγγύησης

v)        Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση

vi)      Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.

vii)    Τη σχετική διακήρυξη, και την ημερομηνία διαγωνισμού

viii)  Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως.

ix)      Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Δήμου και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.

x)        Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Πρέπει να έχει 30 ημερών τουλάχιστον ισχύ, από την ημερομηνία λήξης ισχύος της προσφοράς)

 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Άρθρο 7ο

 1. Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή ή αναθεώρηση, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του € προς ξένα νομίσματα ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού.
 2. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές επί ποινή αποκλεισμού.

 

Άρθρο 8ο

(Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού).

Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται με το άρθρο 1 της παρούσης. Όταν η οριζόμενη παραπάνω ώρα λήξης επίδοσης προσφορών παρέλθει, ανακοινώνεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών και γράφεται τούτο στα πρακτικά. Η Αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμού συνεδριάζει δημόσια και αρχίζει την αποσφράγιση του κυρίως φακέλου μονογράφοντας όλα τα δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά εκτός από τα προσπέκτους κατά φύλλο καθώς και τον σφραγισμένο φάκελο της «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», ενώ συγχρόνως τα διαβάζει μεγαλοφώνως έτσι ώστε να ενημερώνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς παραμένει σφραγισμένος και γράφεται επί αυτού ο ίδιος με εκείνον του εξωτερικού υποφακέλλου αύξων αριθμός.

Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές.

Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.

 

Άρθρο 9ο

(Ενστάσεις)

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:

 1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού Υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών.

Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη μέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα.

Σε περίπτωση που με την παραπάνω τροποποιείται όρος της διακήρυξης, η Ο.Ε. μεταθέτει με απόφασή της την ημερομηνία της διενέργειας του διαγωνισμού ισόχρονα με την αρχική, μετά την δημοσίευση της σχετικής τροποποιημένης διακήρυξης στις ίδιες εφημερίδες που δημοσιεύτηκε η αρχική διακήρυξη.

 1. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ’αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για τους λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου.

Η ένσταση αυτή, καθώς και η ένσταση επί της οικονομικής προσφοράς, δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού καθώς και μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών από την Ε.Δ. η οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Ο.Ε η οποία αποφαίνεται τελικά.

 1. Οι αποφάσεις της Ο.Ε επί των ενστάσεων καθώς και η απόφαση που αφορά στην κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για την νομιμότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στην περιφερειακή διοίκηση κατά τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
 2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.

 

Άρθρο 10ο

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟ ΠΑΚΕΤΟ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ .

Κριτήριο για την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία

 • Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της Δ/νης των Τεχνικών Υπηρεσιών
 • Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε
 • Η προσφερόμενη τιμή.

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στην παρούσα ουσιώδης όρους, που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή.

 

 

 1. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
 2. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες, μετά από γνωμοδότηση του οργάνου αυτού. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.

3.  Για την έγκριση του αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή μετά από προηγούμενη γνώμη του αρμόδιου για την αξιολόγηση οργάνου.

 

Άρθρο 11o

 

Μετά το πέρας της διαδικασίας ανάδειξης του αναδόχου αυτός καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, πάντως όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή του να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Αν αυτός δεν προσέλθει μέσα στην ανωτέρω προθεσμία να υπογράψει την σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος.

 

 

Άρθρο 12o

(Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης)

Για  την υπογραφή ή κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσού ίσου με το 2% της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς τον ΦΠΑ.

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:

 

 1. Την ημερομηνία έκδοσης
 2. Τον εκδότη
 3. Να απευθύνεται στο Δήμο
 4. Τον αριθμό της εγγύησης
 5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
 6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
 7. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης.
 8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως
 9. Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Δήμου και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.

xi.        Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης

xii.       Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

Με την παραπάνω εγγυητική επιστολή ο προμηθευτής θα εγγυηθεί:

 1. Ότι με την υπογραφή της σύμβασης τα είδη που θα προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των σχετικών χαρακτηριστικών και σχεδίων της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους από υλικά άριστης ποιότητας και άριστης κατασκευής, απαλλαγμένα από οποιοδήποτε κρυμμένο ελάττωμα που αφορά είτε στη σχεδίαση, είτε στα υλικά κατασκευής αυτών, είτε στην εργασία κατασκευής, και ότι αυτά θα ανταποκρίνονται για την χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται.
 2. Ότι κατά το χρόνο της εγγύησης ο προμηθευτής είναι επίσης υποχρεωμένος να κάνει με δικές του δαπάνες την επισκευή κάθε βλάβης γενικά που οφείλεται αποδεδειγμένα, σε κακή ποιότητα των υλικών που προμήθευσε.
 3. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή  των υλικών.

 Άρθρο 13o Τόπος και χρόνος παράδοσης

Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της για ένα έτος και δύναται να παραταθεί έως τρείς (3) μήνες χωρίς να γίνει υπέρβαση των ποσοτήτων και του ποσού της σύμβασης.

Η παράδοση των ποσοτήτων των στερεών καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου στον τόπο που θα υποδείξει και στον χρόνο ισχύος της σύμβασης.

Άρθρο 14ο  (Γενικά)

Οι λαμβάνοντες μέρος στον διαγωνισμό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης και αποδέχθηκαν αυτούς ανεπιφύλακτα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες, μετά την δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Άρθρο 15ο

Περίληψη της παρούσης διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία τοπική ημερήσια εφημερίδα, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου (αρ.284 παρ.4 Ν 3463/06), και θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.argosorestko.gr.

Η διακήρυξη θα δημοσιευτεί επίσης στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.