Διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού βελτιστοποίησης αποκομιδής απορριμάτων με τη μέθοδο της υπογειοποίησης στο Άργος Ορεστικό

Ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, για την προμήθεια με τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ».

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 150.000,00 € (εκατόν πενήντα χιλιάδες, ευρώ)
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% (121951,22€ προ ΦΠΑ, 28048,78€ ΦΠΑ) και ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ.9/2015 μελέτη της ΤΥ του Δήμου Άργους Ορεστικού.
Αντικείμενο της προμήθειας είναι η αγορά :
Ενός μεταχειρισμένου διαξονικού φορτηγού με καρότσα και γερανό συνολικού
προϋπολογισμού 47.910,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με CPV 34142000-4 (πακέτο
Α)
20 ημιυπόγειων κάδων χωρητικότητας 3000 λίτρων συνολικού προϋπολογισμού
91.020,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με CPV 44613700-7 (πακέτο Β)
15 ημιυπόγειων κάδων αστικών απορριμμάτων χωρητικότητας 200 λίτρων συνολικού
προϋπολογισμού 11.070,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με CPV 44613700-7 (πακέτο
Β)
Το έργο είναι ενταγμένο στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα
«Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015»
Άξονας Προτεραιότητας 3: Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28/9/2015, και ώρα 15:00 μ.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 2/10/2015 και ώρα 10:00 π.μ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία κατ΄ελάχιστο 20 ημερών
από τη δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στον Ελληνικό Τύπο και της αναλυτικής διακήρυξης
στο ΚΗΜΔΗΣ.


 

Δείτε στους παρακάτω συνδέσμους τα περιεχόμενα του τεύχους δημοπράτησης:

Περίληψη διακήρυξης……………………………….. Διακήρυξη
Μελέτη

Leave a Reply

Your email address will not be published.