Δήμος Καστοριάς: Συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων

Σας παρακαλούμε την Τετάρτη  23  Σεπτεμβρίου  2015 και ώρα 13:30 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

1.      Αποδέσμευση πιστώσεων προϋπ/σμού που είχαν διατεθεί με προηγούμενη απόφαση Ο.Ε.

2.      Έγκριση ή μη διάθεσης πιστώσεων

3.      Επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών οικ. έτους 2016

4.      Κατάρτιση σχεδίου (5ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Καστοριάς έτους 2015.

5.      Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού

6.      Υποβολή ή μη αιτήσεως για άρση του τεκμηρίου ωφέλειας εκ μέρους του Δήμου Καστοριάς ως ιδιοκτήτη απαλλοτριωθέντων ακινήτων περιοχής Ιεροπηγής, μετά την έκδοση απόφασης από το Εφετείο Δυτ. Μακεδονίας για τον προσωρινό καθορισμό της αποζημιώσεως του – επέκταση διορισμού δικηγόρου

7.      Αποδοχή ή μη της από 17-09-2015 αίτησης του Αναστάσιου Σπαθόπουλου

8.      Αποδοχή ή μη της από 16-09-2015 πρότασης του Παναγιώτη Χαντζαρίδη

9.      Κατακύρωση ή μη του πρακτικού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μονάδων παραγωγής τεχνητού χιονιού», Α.Μ. 94/2014, προϋπολογισμού 132.500,00 €

10.  Έγκριση τευχών δημοπράτησης – Κατάρτιση όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Περίφραξη παιδικής χαράς πάρκου Ολυμπιακής φλόγας Δ.Ε. Καστοριάς», Α.Μ. 82/2015, προϋπολογισμού 18.900,00 €

11.  Έγκριση τευχών δημοπράτησης – Κατάρτιση όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς πάρκου Ολυμπιακής φλόγας Δ.Ε. Καστοριάς», Α.Μ. 83/2015, προϋπολογισμού 15.694,80 €

12.  Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κτιρίου υποδοχής σπηλαίου δράκου», Α.Μ. 53/2015, προϋπολογισμού 12.000,00 €

13.  Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης οικισμού Κεφαλαρίου Δ.Ε. Καστοριάς», Α.Μ. 88/2015, προϋπολογισμού 8.000,00 €

14.  Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Οριοθέτηση αγροτικών δρόμων και λοιπών κοινόχρηστων εκτάσεων Δήμου Καστοριάς», προϋπολογισμού 20.000,00€

15.  Τροποποίηση (3η) προϋπολογισμού κληροδοτήματος οικ. έτους 2015 Γεωργίου Δαμιανού Μαυροβίτη

16.  Τροποποίηση (1η) προϋπολογισμού κληροδοτήματος οικ. έτους 2015 Ασπασίας χήρας Ιωάννη Δήμητσα

17.  Πρόσκληση για τη χορήγηση υποτροφιών κατά το σχολικό και ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 από το κληροδότημα Ασπασίας χήρας Ιωάννη Δήμητσα

Leave a Reply

Your email address will not be published.